« 1 2 ... 1291 1292 1293 1294 1295 ... 1298 1299 »
BILMEDIM...

Göwnüm seniñ göwnüñden suw içdimi, bilmedim,
Ýa näzijek kalbyña sygyşdymy, bilmedim
Bu nämäniñ dostlugy, bu nämäniñ halaty,
Gör, çarpaýa dik galan agzy gü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 698 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Has Türkmеn

ÝAŞLARY GALAR...

Ýagyş ýagjak bolýar.
Howa bulaşyk.
Asmanyñ ýüzüni kerepläp tutan
Ikiýan urunýan gara bulutlar
Sümükden doluşan çagañ burny deý
Suwly tu ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 695 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1) | Теги: Has Türkmеn

NÄMÄLIM HYÝAL

Ne saña ynanýan.
Ne seni söýýän.
Ne görüp gönenýän.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 911 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.07.2020 | Teswirler (2) | Теги: Has Türkmеn

ÝELSINIÑ ÖTÜNJI

On sekiz ýyl owal...
2000-nji ýyl.
26-njy mart.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 909 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1) | Теги: Has Türkmеn

HÖKÜM

Entek seni bir gezegem görmändim,
Sen wysaldyñ ýetilmedik armandyñ.
Emma men kalbymyñ gözleri bilen,
Seniñ näzli gözleriñi görýärdim.
Aý dek nurly gözler ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 645 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Has Türkmеn

1001-NJI WARAK

Göz göze kaklyşyk.
Uçgun.
Ýylgyryş.
Köreýän meýiller.
Tanyşlyk.
Söýgi...
Göräýmäge tötänleýin diýjeksiñ,
Emma bu duşuşyk owal T ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 842 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.07.2020 | Teswirler (1) | Теги: Has Türkmеn

PENJIRE

Köçe.
Saba çagy.
Iñlär siñek ýok.
Swetofor.
Gyzyl-ýaşyl yşyklar...
Sütüne alnyny dirän awtoulag
Burugsap duran motor...
Aýna döwük ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 840 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (3) | Теги: Has Türkmеn

ÝETIM ÝYLDYZ

Gije ýarym boldy.
24:00.
Uka çümen şäher.
Asuda as ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 874 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (2) | Теги: Has Türkmеn

KÜL

Ilkinji söýgi.
Arzuw-umytlar.
Soñky duşuşyk...
Birdenem top ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 1072 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.07.2020 | Teswirler (8) | Теги: Has Türkmеn

HEMMÄMIZE-DE DAHYLLY

1990-njy ýylyň 18-nji aprelinde, sarahsly mugallym, Beýik watançylyk urşunyň weterany, jurnalist Berdi Töräýew bilen şol raýonyň Birinjii Kiçiaga obasynda ýaşaýan, 82 ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 809 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

ÝATLAMA

Sen uzak diýarda,
Menden alysda
Dünýämizi birikdirip bir pasyl
Ýekirlen ruhuña söýget edinen
Päkize söýgimi unutmak üçin
Özüñe zor salyp gidenem b ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 788 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.07.2020 | Teswirler (0) | Теги: Has Türkmеn

AÝDYLMADYK AÝDYM

Ýadyña düşýämi: mermer şäheriñ
Ilersinde äpet ýaşyl baýdagyñ ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 671 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Has Türkmеn

GÖZLER...

"Gözler kalbyñ aýnasydyr..."
Ahmet Seljuk Ilkan.


... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 759 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Has Türkmеn

KÜÝSEG

Enem Ogulgeldiniň ýagty ýadygärligine bagyşlaýaryn.

Öýe ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 751 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

KÖREKEN

Wah, göwne ýetmegiň ýokdugy gursun! Bir zada ýetip, edinip göwnümi hoşladym ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 1140 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (3) | Теги: Osman ÖDE

KETENI

Şol ýyl pagta şeýle bir bitginli boldy welin, kolhozymyz pagta planyny bary-ý ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 810 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.05.2020 | Teswirler (1) | Теги: Juma Hudaýguly

JYLAWLANMADYK DUÝGULAR

Mekdebi gutarjak ýylymyz gyzlara hat berlişik bolanda-da, me ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 1080 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (2) | Теги: Juma Hudaýguly

JEŇŇI JANKÖÝER

— Aýu, Amangylyç! Bu gije kanturda aýlyk berilýändir, ýadyňdan çykaraýma!
— Päheý! Hiý, putbol barka-da bir kantura gidip bormy-aý!
— Öýüňde öýlänlik ýok, dü ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 719 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

IŇ SOŇKY

Her elinde agyr sumka göterip bazardan gelen Ogulbibi eje zatlaryny hazzar ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 826 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

HER KELLEDE HAN OTYR

Mallaryny sürüp, hyýalynda Muhy çopan bilen gep kesekleşip gel ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 802 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.07.2020 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE