03:22

Almaga baryaň!

Pelek, özüň aklap, çekilme gyra,
Ynsanlary ýuwdup, barýarsyň nirä?
Beýle ýowuzluguň çen-çaky bor-a!
Ýene kimiň janyn almaga barýaň?

Bir eliň hanjarly, bir eliň ganly,
Garnyň doly ýaşu-garry ynsanly,
Gapdalyň tabytly, kependen donly,
Ýene kimiň janyn almaga barýaň?

Adam ganyn gören gözleň gyzaryp,
Hanasyndan ,,çyksam'' diýýär közerip,
Ýakynlarnyň ýuregine duz berip,
Ýene kimiň janyn almaga barýaň?

Aýak basan her ojagyň ýumurýaň,
Didelerin ganly ýaşa öwürýäň,
Bu gün ýene iki ýana ýüwürýäň,
Indi kimiň janyn almaga barýaň?

Eziz Allam senem bir gün almazmy,
Adam ogly seň jebriňden dynmazmy,
Çary şahyr diýer, garnyň dolmazmy,
Jan biteniň janyn almaga barýaň.

Çary MAHMUDOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 517 | Добавил: Garaýolly | Рейтинг: 2.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ýanyma gelýäň / Goşgular - 07.01.2023
«Что в имени тебе моём?..» / Goşgular - 05.01.2023
Gideli gara daglara / degişme-goşgy / Goşgular - 04.02.2023
Первый шаг любви / Goşgular - 06.01.2023
Şygyr ekeni / Goşgular - 06.01.2023
Январь – алмаз / Goşgular - 19.01.2023
На пятидесятилетие музы 29 января 1889 года / Goşgular - 29.01.2023
Aşyk bolmuşam / Goşgular - 14.02.2023
Снег / Goşgular - 14.01.2023
Nädeýin / Goşgular - 27.01.2023

Teswirleriň ählisi: 11
0
1 Edebiýatçy  
Özüni özi şahyr diýip atlandyran, onda-da goşgusynda... bu eýýäm şahyr däl bolaýmasa?

0
2 Edebiýatçy  
Nesihat berijilikli edebiýat XIX asyryñ soñunda möwritini ötürdi.

0
3 Durdyyewа  
132
Ynsanlary yuwudyan pelek özünem aklamaýar, gyra hem çekilmeýär, ol barybir etjegini edýär. Setirler biri-birine uýanok.

0
4 Durdyyewа  
132
Ýogsa-da pelek sözüniñ manysy näme?
Magtymguly işanda "Peleklere çykar üýnüñ çilimkeş" ýa-da "Dokuz pelek Zöhresi, Aýyñ-Günüñ parasy" diýen setirler bar ahyryn. Ynsanlary asmandan gelip bir nägehan ýuwudyp gidýämika ya? Biz-a ynsanlary ýeriñ dannaman yuwdup yatanyny gördük, ýöne pelegiñ yuwdup yatanyny gormedik. Awtor name diymek isledika? Dogry duşundirip berjek barmy?

0
5 Durdyyewа  
132
Allanyñ gurnan yaşaýşynda hiç hili ýowuzlyk bolup bilmez. Hawa, her kime bir ykbal paý edilendir, bagtsyz ykbal yaşayanam bar, bagtly ömûr sûryanem, yone olary iñ gözel şekilde dolandyryanam yene Alla, yagny ahli hasaby Ol yoredya. Yeri onsoñ munda nahili yowuzlyk bolup bilerkä?

0
6 Durdyyewа  
132
"közerip" diyen söz yerine dûşmandir.

0
7 Durdyyewа  
132
"Ayak basan her ojagyn yumuryañ,
Didelerin ganly yaşa öwûryañ..."

Ayak basan ojagynyñ didesi ýok, ojagyñ didesi bolyamy name? Ayak basylan ojakdakylañ didesi bar we bu iki setirem asla biri-birine sazlaşmayar.

0
8 Durdyyewа  
132
Eziz Allam senem bir gün almazmy?...

Eziz Alla kimi almaly? Duşnuksizlik yene. Dokuz pelegimi? Ya yedi gat yerimi? Ya Allanyñ kyyamata cenli gurnan şu dünyasinimi? Nämäni almaly? Gownume bolmasa kosmiki barlygy (

0
9 Durdyyewа  
132
→ kosmiki barlygyñ, yagny oz manysyna duşunman goşgyda getiryan peleginiñ katastrofasyny, yagny dünyaniñ soñuny gelmegini dileyar awtor. Daş etsin.

0
10 Edebiýatçy  
Aý barakallah! Abdylla gardaş cool

0
11 Garaýolly  
27
Şygryň awtory Çary öz ýakynlarynyň baky aýralygyna duçar bolan adam. Şonuň ýçinem ýitgi derdini içine sygdyryp bilmän, öz takdyryna ýanap, Onuň Pelekden ,,dat'' etmegi tebigi ýagdaý. Çünki, olam aňy ewalýussion hereketdaki adam.Ynsan bir gudrata her näçe fanatik röwüşde uýsa-da, onuň öz-özlügindäki ,,emläge'' zeper ýetirse gudrata bolan garaýşy: ondan razylygy we närazylygy durnuksyz ýagdaýda özgerip dursa gerek. Hawa,wagtlaýyn. Şygyr çeperçilik babatda däl-de mazmunynyň hasratly beýany babatda saldamly gelýär. Çünki,goşgyda ynsanyýet kysmatynyň elemli takdyr beýany ýatyr. Çarynyň şygryny şonuň söýgüli saydymyz ,,Kitapça''goýdum.Özümem ölum-ýitimi köpräk başdan geçirenim üçin goşgynyň manysy maňa ýakyn duýulupdy.Şonuň üçin posta goýupdym.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]