08:36

Dostuma ýüzlenme

Çagakam köp gezek oýnan topumyñ,
Daşana kartanyñ suratyn çekip,
Globus ýasaýyn, we ony saña
Sowgat edip bersem alarmyñ dostum?!
Sen ony hala dep, hala-da depme,
Isleseñem ol top meni ýatladyp,
Iş otagyñ stolyny bezesin.
Ýa kimdir biriniñ ýüzün gyzartsyn,
Gahar bilen adalata gezeseñ...
Sen dünýäni özgert, dünýäni düzet,
Globusy, hat-da uly ýer şaryn,
Özüñçe üýtgedip bolýanyn göz et!

* * *

Saýry galan göwnüm deýin,
Barlygymy saýrylamañ!
Kiçijek gursagma sygan,
Mähremlermi aýrylamañ!

Saz bilen ýaz:a bu göwnüm,
Gyş düşer "arman" çalynsa.
Egiler köñülde tugram,
Kem goýup ýüzün alynsa.

Öñküden üýtgemez günler,
Dogar-ýaşar, ýaşar-dogar.
Ornuñ kemligi ýassanar,
Dostlukdan has beýik dogan.

Gowsy kemligiñ görmäýin,
Bar bolup ýaşa mähriban.
Ýalñyşyp gitseñem bilgin,
Köpeljegni "mähriñe zar".

* * *
Категория: Goşgular | Просмотров: 427 | Добавил: Raýdaş | Теги: Laçyn Öwezowa | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Первый снег / Goşgular - 21.01.2023
Men dünýäň aşygy / Goşgular - 08.01.2023
«К озеру вышла. Крут берег…» / Goşgular - 06.02.2023
Эры / Goşgular - 28.01.2023
Любовь / Goşgular - 11.02.2023
Белой ночью / Goşgular - 06.02.2023
Ölmezinden öñ ogluna ýazylan hat / Goşgular - 22.01.2023
Men indi gidýärin / Goşgular - 15.01.2023
Ürgenç rowaýaty / Goşgular - 06.01.2023
Esgerlikden ýaňy geläýen günlem... / Goşgular - 06.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]