23:01

Arman / oýlanma

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 638 | Добавил: jumagylyjovao | Теги: Ogulaman Jumagylyjowa | Рейтинг: 4.2/4
Awtoryň başga makalalary

Oýlanmalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 7
3
1 Мylayym  
83
Beh, dogrudanam oýlandyryjy oýlanma. Meniň pikirimçe, "Bagyşla!" diýilmedigem bolsa, ata-ene öýkezi, yuwulyp serilen hasanyň guraýançasyna çenlimikä diýýän. Gyz kakasynyň diýeni bilen bolupdyr-a. Bir "Bagyşla!" diýip, ýetişilmedigi üçin belki, munça ýyl özüňi kötekläniňe degenem däldir. Sebäbi, toý edip, seni öýden derejeläp çykaran ata-ene şol güni eýýäm, öýke-kinesini unudandyrlar. Eger, kakaňy diňlemedik bolsaň, onda ol gürrüň başga bolardy...

2
2 Garaýolly  
27
Tasirli oylanma

2
3 Garaýolly  
27
Yashlyk gecip gidyar pushmana burap,
Ahmyrly,okuncli yyllary bilen.
Akyl goyalyshan dowruñden garap,
Bakarsyñ shu gunuñ gunleri bilen.

Ayal bol,erkek bol,yakynlaryñ babatda ahmyrly pushmana berilip,indi,indi oz-ozuñi torpulemage duypli esas tapylyar. Oylandyryan oylanma.Sag bol,uyam.Gyzygyp okadym.

2
4 Gumlygelin  
8
Uýam"Ölä aýan-dirä güman"-diýen sözümiz bar.Gursagyñda göterip ýören,armana ýugrulan agyr ýüküñ kakaña-da aýandyr.

2
5 Gumlygelin  
8
Şu ýerde ene-atasynyñ nägileligne bakman,gaçyp gidip durmuş gurýanlañ kalbynyñ azary niçik bolýarka diýip oýlandym.
Sizden bolsa pederiñiz razydyr uýam.Şu armanyñ içinde kakañyza bolan çäksiz hormaty,sylagy gördüm.

3
6 Gumlygelin  
8
Çaga deý,ynanjañ sadaja kakam,
Sadalygy senden alan ekenim.
Obada garypja çatmañ üstünde,
Bilýäñmi,abraýdan baýdak dikenim.

Kaka,ol baýdagy señ üçin dikdim,
Ölçenmeýär oñ bahasy zer bilen.
Saña başga zady rowa görmedim,
Ekläniñe mañlaýdaky der bilen.

Indi bolsa pata berip ugradan,
Ak ýoluñdan ýöräp barýan gyzyña,
Seret,soraglardan ýegşerip barýar,
Sorag berip özgä däl-de özüne.

Elimden gelýänje aklygym bilen,
Ödedimmi ezizlermiñ ynamyn?
Köýen badyhowa arzuwlam üçin,
Wah,jigerin dagladymla enemiñ.

Diýip,bu ömrümiñ gaýtargysyny,
Az görüp özümden jeza çekýärin.
Bagyşla pederim,bagyşla eje,
Öñki-soñky hatalarny dikraryñ.

Gyzylgül Annagylyjowa

1
7 jumagylyjovao  
88
Goldawyňyza sag boluň, mähribanlar!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]