TUNGUSKA PARTLAMASYNYÑ SYRY

1908-nji ýylyñ 30-njy iýunynda ir sagat ýediden soñ Sibirde dörän gorkunç partlama XX asyryñ iñ uly kosmiki syrlarynyñ biridir. Şol gün ir sagat 07:45 töweregi S ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 616 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Täsin tebigy hadysalar

MUHAMMETGULY ATABAÝEW
... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 615 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allaberdi Oraztaganow

ALTYN ASYRA - ALTYN DIL

Ara düşen bäş ýyllyk arakesmeden soñ ýazyp başlanymdandyr-da, indi käte ýazyp-bozýan işlerimde şol öñler internasional sözler diýlip atlandyrylan sözleri ulanýa ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 612 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.05.2019 | Teswirler (10) | Теги: Täçgeldi Gutlyýew

TÜRKEŞLER (ýa-da "10 OKLAR") DÖWLETI

Türkeşler döwleti (699-766) gysga ömürli hökmürowanlyk süren türkmen döwletidir. Olara "Türgişler" ýa-da "On oklar" hem di ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 393 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Türkmen döwletleri

HYTTYN SÖWEŞI

Gidiр şan, рerişan аraplañ hаly, 
Gаn gusýаrdy hаlky Ýеrusalimiñ. 
Аkdy günäsizjе musulmаn gаny, 
Sуrygyp gуljyndan, hаçly zalуmyñ.

Çö ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 374 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Arslan Töräýew

SELAHEDDIN EÝÝUBY

■ Selaheddin Eýýuby kim bolupdyr?

Soltan Selaheddin Eýýuby, 1138-nji ýylda Tikritde eneden doglan we 1169-1193-nji ýyllarda Müsürde höküm süren ady dünýä be ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 549 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.05.2019 | Teswirler (0)

RASIM KARAJA

Rasim Karaja, tanymal azerbaýjan ýazyjysy, žurnalist.

■ Terjimehaly we döredijilik işi

Ol 1960-njy ýylyñ 18-nji fewralynda Azerbaýjanyñ Aly Baýramlyda dogulýar. ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 369 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Rasim Karaja

KÜL TEGIN

Göktürk galkynyşlarynyñ serdary Ilteriş Gutlug kagan aradan çykan wagtynda biri sekiz, biri ýedi ýaşly iki sany çagasy yzynda galypdy. Olardan birinjisi soñra Bilge Kagan adyny al ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 491 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Neždet Sanjar

PARAHATÇYLYGYÑ HATYASYNA...
    
1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan ildeşlerimiziň görkezen gahrymançylykly ýollary barada ýazmagy ýüregime düwüp ýör ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 366 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Selbi Aşyrowa

GAÝDUWSYZ GERÇEK
    
...Geçen asyryň kyrkynjy ýyllarynyň başynda goşunda gulluk borjuny ýerine ýetirip, hossarlaryna: «Indi wagtymyz azaldy, basym oba dolanarys&ra ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 378 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulbaýram Taganowa

BARSLY ATA
    
Taryhy-medeni geçmişimizden habar berýän, Diýarymyzyň gözel künjekleriniň dürli ýerlerinde orun tutan arheologik ýadygärliklerimiz, gadymyýetden gaýdyp, ü ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 428 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gözel Amangulyýewa

BAGTLY GEZ!

Bu hoşwagt günleriň solmasyn ýüzi,
Şadyýan gez, nowjuwan gez, bagtly gez!
Dilsypat gybatyñ gülmesin gözi,
Şadyýan gez, nowjuwan gez, bagtly gez!

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 509 | Добавил: Nurdan | Дата: 11.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mämmetnazar Babanazarow