GARAGOÝUNLY DÖWLETINIÑ SOLTANY

▶ GARAMUHAMMET BEG

Garamuhammet (Gara M ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 467 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (0)

MERET

Meret şahyr 1866-njy ýylda dünýä inip, altmyş ýaşda, ýagny 1926-njy ýylda hem aradan çykypdyr[1] diýen maglumatlar bar. Emma başga bir maglumatda Meret şahyr barada şeýle diýilýär:

... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 430 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: A.Nurýagdyýew

TÜRKAN HATYN

• Soltan Mälikşanyñ aýaly Türkan Hatyn

Türkan Haty ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 749 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (0)

BENDE ALY

Bende Alynyñ durmuşy barada hiç hili maglumat ýok diýen ýalydyr. Ujypsyzja bolan maglumata görä, ol Gyzyletregiñ Garadegiş, Teñli, Gudri diýen obalarynda ýaşapdyr. Şahyryñ haçan d ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 431 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: A.Nurýagdyýew

BIRAHAT RUH

"Nähak gan ýerde ýatmaz".
Atalar sözi.

Gyşyň gelmegi bilen meniň gatnaýan sport mekdebim ýapyp, ony etrap merkeziniň çetindäki mekdebe geçirdiler. T ... Doly oka»

Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 660 | Добавил: Şirhan | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şirhan Allaberdiýew

WEPADARLYK / Gurbangözel gelnejeme

Toýdan soñ, nätjek-dä, pelegiñ işi,
Bahar sanlyja gün mährini saçdy.
Jeñ ýoluna ýollap söwer ýaryny,
Baýdak gelin umyt bilen garaşd ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 454 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bäşim Ataýew

KARAM / Atamyñ gürrüñinden

Bir obada iki oglan,
Bir döwürde, bir mahalda,
Bir baharda bile doglan,
Dag eteginde, Ahalda.

"Iki aýakly iki günde",
Bu ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 397 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Dañatar Atalyýew

TOTY

Ýelpäp mylaýym ýeller,
Bag içinde bark urup,
Açylanda bägüller,
Gonup belent çynara,
Tutdy bir toty mekan.
Guşlar ony görmäge
Uçdy çynara bakan.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 522 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýagmyr Pirgulyýew

SOLTAN SANJAR

Beýik Seljuk türkmen şadöwletiniň iň soňky hökümdary soltan Sanjar (h ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 631 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumamyrat Gurbangeldiýew

ZENAN ADY BILEN BAGLANYŞYKLY ÝADYGÄRLIKLER

• Baýhatyn

Baýhatyn ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 477 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Güljahan Beghanowa