Цикл "ПЕРСИДСКИЕ МОТИВЫ"

■ "Улеглась моя былая рана…"

Улеглась моя былая рана,
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 413 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sergeý Ýesenin

SARYKLAR

Türkmen halkynyň ençeme taýpa-tiresi ýaly onuň saryk taýpasynyň hem müňýyllyklaryň süňňünden öz gözbaşyny alyp gaýdýan gadymy kökleri bar.
Elbetde, saryklar hakdaky maglu ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 1958 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.05.2019 | Teswirler (16) | Теги: Agageldi Allanazarow

JYLAWSYZ SÄHRA

Asman gümmezine göm-gök syrçaly aýna oturdylan ýalydy. Şol aýna bu giň giden sähranyň şekili düşüp duran ýalydy. Ýöne bu owadan şekili, ýeriň asmana ýazylan owadan jemalyny ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 551 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

DÜÝNKI ÝAGAN AK ÝAGYŞLAR

Hoşlaşyk pursadam gelip ýetdi. Men gelnim Aksona bilen edil gapymyzyň öňünde iki deňemik, boý deňeşdirişip gujaklaşyp durun. Biz ýene sanlyja sekuntdan aňyrsy gö ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 598 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow

MAÝYPLAR ÖÝÜNDE SADAKA BERDIM

Maýyplar öýünde sadaka berdim,
Jigerim daglandy, göwnüm bozuldy.
Olaryñ gözgyny halyny görüp,
Bagrym paralandy, ýürek ezildi.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 530 | Добавил: Gorkut | Дата: 19.05.2019 | Teswirler (3) | Теги: Didarberdi Allaberdiýew

AŞYK ÇAÑLY

Şahyryñ çyn ady Rahmanberdi bolup, Çañly ýa-da Aşyk Çañly onuñ edebi lakamydyr. Çañly Esenguly raýonynda 1823-nji ýylda dünýä inýär. Rahmanberdiniñ kakasyna Öwez diýer ekenler. ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 646 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: A.Nurýagdyýew

GOÇMYRAT AHUN

Bismyllahahir Rahmanir Rahym!
Köpetdag etegine Ahalda damana diýip aýdýarlar. Köpetdagyñ demirgazyk arkasy manysynda Ahaly Arkaç diýibem atlandyrýarlar. Ine, şu daman ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 1019 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allaguly Nursähedow

ORHAN GAZY

Osman türkmenleriniň döwletiniň ikinji soltany, Osman begiň ogly, Ärtogr ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 648 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.05.2019 | Teswirler (2) | Теги: Jumamyrat Gurbangeldiýew

HOJALY MOLLA

Hojaly molla türkmen edebiýatynyñ taryhynda, esasan, edebi mirasy toplaýjy we öwreniji hökmünde tanalsa-da, onuñ şahyrçylygy dogrusynda welin, şu wagta çenli belli bir zat aý ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 509 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: A.Nurýagdyýew

DÜNÝÄNIÑ GADYMY DIWARY
    
Dünýä medeniýetiniň ösüşine mynasyp goşant goşan pederlerimiziň mundan müňlerçe ýyl ozal döreden, guran ajaýyp binalary, köşk-saraýlary bu gün ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 461 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bäşim Annagurbanow

ÝAZGYT

Ir döwürde obalaryň birinde bir ýigit ýaşapdyr. Ol ýigidiň görk-görmekden, akyl-huşdan kemçiligi bolmasa-da, hiç bagty açylybermändir. Çar tarapa ýollaýan sawçylary «tilki» bolup ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 612 | Добавил: Akjemal | Дата: 19.05.2019 | Teswirler (6) | Теги: Mährigözel Durdyýewa

AGZYBIRLIK — BAGTYÝARLYGYÑ GÖZBAŞY

Agzybirlik türkmen halkyna mahsus bolan ajaýyp ýörelgeleriň biridir. Ata-babalarymyz hemişe öz nesillerine agzybir bolmagyň döwletlilikdigini, rysgal-b ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 584 | Добавил: Akjemal | Дата: 19.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Töre Nobatow

GERODOTA SALGYLANSAÑ...

Türkmen taryhyna nazar salanyñda ony takyk hem dogry öwrenmek meselesi, ýerli millete seredeniñde, beýleki halklary köpräk oýlandyrypdyr diýesimiz gelýär. Sebäbi T ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 499 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra Ýusubow