KÜŞÜL ÇATMANYÑ KÜMÜŞ ÝALPYLDYSY

"Ýagşy günler köp bolsa-da az görner,
Ýaman günler az hem bolsa ötmez hiç".
Magtymguly Pyragy.

Biziň obamyza 2-Sugty obasy diýil ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 529 | Добавил: Gurban | Дата: 24.05.2019 | Teswirler (4) | Теги: Aşyr Salyh

BALKANYŃ

Bahry-Hazarymdan Arkaja çenli,
Giñdir ýaýlalary, düzi Balkanyñ.
Halky mylakatly, açyk göwünli,
El-kyblaýa tarap ýüzi Balkanyñ.

Gujagynda ýatyr B ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 438 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Anna Kowusow

AMANMY?

Tarlañly, sugunly, laçynly, guşly,
Howasy belentli, altynly başly,
Jülgesi umgaly, gollary goçly,
Kap dagyñ bölegi Balkan amanmy?

Ajy ýeli mydam ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 376 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gulaş şahyr

GULAŞ ŞAHYR

Men rugsatdakam Türkmenistanda gezelençde bolamymda, Gulaş şahyr barasynda gyzykly gürrüñler eşitdim. Bu şahyryñ ady Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyñ Magtymguly adyndaky ed ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 391 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdimyrat Garabaýew

Öýe gelip az-kem dynç alanymdan soň, bu günki wakalardan galan ýatlamalar ýene-de birlaý hatar gurap, göz öňümden geçip gitdi. Şonda iki şofýoryň görkezmesindäki, näme üçindir, gabat geläýmeli ýaly bo ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 542 | Добавил: Mahperi | Дата: 24.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annageldi Nurgeldiýew

Şu käre ulaşalym bäri diňe bir raýon merkezinde däl, eýsem kolhozlarda-da, olaryň gumuň jümmüşindäki uçastoklarynda-da, uzak-uzak öri meýdanlaryndaky çopan goşlarynda-da bolmak miýesser etdi. Diňe bir ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 522 | Добавил: Mahperi | Дата: 24.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annageldi Nurgeldiýew

Indi näme iş etmelidigimizi men kärdeşimiň gözünden okajak bolýardym. Onuň gözleri häzir öňdäki iki garadan başga zady saýgaranokdy.
“Gijeki myhmanlaryň” biri motosikleti ýoldan sowdy-da aýagyn ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 554 | Добавил: Mahperi | Дата: 24.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annageldi Nurgeldiýew

GIJEKI YZLAR

Sorag edilýän ýigit jenaýaty agtaryş bölüminiň naçalnigi Ymamguly Berdiýewiň işikden ätlärine mähetdel, tutuş göwresini ejizlige salyp, oňa tarap öwrüldi.Birbada näme diýjegi ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 618 | Добавил: Mahperi | Дата: 24.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annageldi Nurgeldiýew

TUTANHAMON NÄHILI ÖLDI?

"Piramidañ ortasynda goýulan,
Fyrgun ýaly birçak ölüp gidipdir..."
Has TÜRKMEN.


Tutanhamon b.e.öñki 1332-1323-nji ýyllarda hökümd ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 642 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Taryhy şahsyýetler