Erbildäki türkmenleriñ we gyrmançalaryñ zyýarat edýän Kaka Berzinji mazary, dälileri açýan bir şyhyñ ojagydyr. Zyýaratçylaryñ peşgeş diýip getirýän zatlary bu ojaga getirilýän däli hassalary baglaýarl ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 406 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ýaşar Kalafat, Ahmet Dogan

SOLTAN SÜLEÝMAN KANUNY

• Osman türkmenleriniň soltany Süleýman Kanuny hakynda ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 774 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumamyrat Gurbangeldiýew

Harby sözlük

● TARYHDA ÝARAGLARYÑ ATLANDYRYŞY

Türkmen dili uzak-uzak heňňamlaryň içinde taplanyp, nesilden-nesle kämilleşip gelen egsilmez ruhy çeşmedir. Dilimiziň köp öwüşg ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 465 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maksat Gurbangulyýew

ÝÜREGIMIZDE ŞU WATANYÑ ADY BAR

Çagakak palçyk, toýun tapdygymyz ondan öý gurup oýnardyk. Gyzjagazlaram gurjaklaryny bezeşdirip, onuň içini ejelerinden alan matasy-beýlekisi bilen doldury ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 475 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kakamyrat Rejebow

MÄMMEDORAZ

Mämmedoraz liriki şygyrlaryñ ençemesini bize miras galdyrypdyr.[1] Ol Köneürgenç sebitlerinde ýaşapdyr. Bar bolan maglumatlara görä, şahyr Köneürgenjiñ günorta-günbatarynda ýer ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 473 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allaberdi Oraztaganow

ŞAGULY USSA

Günbatar Türkmenistanda we Türkmensährada giñden tanalýan meşhur ussa Şaguly ýomutlaryñ uzynagynyñ sakawy tiresinden bolan Berdiniñ ikinji ogludyr. Onuñ iki aýalyndan on üç pe ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 566 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annatagan Nurgeldiýew

ANNATATAN NURGELDIÝEW

Annatagan Nurgeldiýew, belli türkmen ýazyjysy, şahyr, mirasgär, pedagog, jemgyýetçilik işgäri.

Annatagan Nurgeldiýew 1946-njy ýylyñ 23-nji noýabrynda Ba ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 569 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Annatagan Nurgeldiýew

GARADÄLI GÖKLEÑ

Türkmen halkynyñ beýik ogly Garadäli Gökleñ takmynan, 1801-1803-nji ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 561 | Добавил: Нawеran | Дата: 31.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazmämmet Muhyýew

ŞOL GANLY ÇOTAK NIREDE?

Taryhda şeýle pursatlar bolýar, ägirt uly wakalaryñ amala aşmagyna, milletiñ ykbalynyñ başgaça çözülmegine, hamana diýersiñ, sähelçe, bir zat sebäp bolýar duruberý ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 635 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.05.2019 | Teswirler (2) | Теги: Hemra Ýusubow

GULAŞ ŞAHYR BARADA TÄZE ROWAÝATLAR

Gündogar halk nakyllarynyñ birinde: "Ömründe bir guýy gazan ýa-da bir ogul terbiýeläp ýetişdiren, ýa-da bag eken adamyñ biderek ýaşamadygydyr" diýip aýd ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 554 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 31.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allaberdi Oraztaganow