SÖWEŞ GÜNI

Häli öýden çykan wagtym goňşymyz Toty ejäniň hüýt gara pişiginiň öňümi kesip geçenindenem-ä aňypdym, şu gün bir zadyň boljagyny. Edil çak edişim ýaly-da. Birinji sagat başlananda ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 540 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

ŞUM HABARYŇ TIZLIGI

Howlynyň öňüne gelip saklanan, üsti erkekdir-u aýal-ebtatdan doly köneje ýük awtoulagy görüp, ullakan legende mallaryna bermek üçin iým ezip oturan Näzik ejäniň ýüregi s ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 587 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

TOBANAMA

Baý-baý-ow, bi millete serediň-ä. Halys türkmençilige suwsalany çyn oguşýan. Ýogsam bu ýerde Artygyň harmanynyň üleşilmejeginem-ä bilýä olar. Şonda-da balarynyň güle çozuşy ýaly, ý ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 535 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.05.2019 | Teswirler (4) | Теги: Döwran Agaly

KIME BERGIM BAR?

Soňky wagtlar özümi halys alada aldyryp, depämde bir put ýük göterip ýörene dönäýdim. Ýöne nädeýin, hernäçe başymy dik tutaýyn diýsemem bolanok-da, içigargalmyş. Käteler-ä ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 487 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Döwran Agaly

ÝANGYN

Küren obanyň orta gürpünden burugsap göge göterilen goýry tüsse hataryň gyrak-bujagyndaky öýlerdäkileriňem inini düýrükdirdi. Bir ujy bulutlara diräp, eýýäm asman-zemini birleşdirip ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 524 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Döwran Agaly

GOJA PÄLWANYŇ GÜRRÜŇI

Daň ýaňy tilkiguýruk bolan uçurlary kakasyny garşylamak üçin «Garabekewül» demir ýol menziline gelen Kadyr uzak garaşmaly bolmady. Ulagyndan düşenem şoldy ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 437 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

BAŞAGAÝLYK

Siz-ä bilemok welin, biziň-ä her säherimiz uly başagaýlyk bilen başlanýar. Bilmedim, çagamyzyň köpräkdigindenmi ýa-da keýwany ikimiziňem uka gezek gelende birneme ejizräkdigimizd ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 496 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

BAGTYŇ ÇÜWSÜN!

— Bäh, sered-ä bi bolýan zatlara, ýene-de goýunlary ekiz guzlaýypdyr. Ýogsam, ýandakdyr çaýyrdan gaýry dişine degýän zadam ýok-da şolaryň — Melleginiň töründäki a ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 504 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

SENI ÇALŞYP BILMERIN-Ä!

Uzakly gün işde lütüm çykyp, öýe geldim. Görsem, hemişe gülüp garşylaýan aýalymyň ýüz-gözi bürşüp dur. Eýlesine-beýlesine el uzatsaň ýetip duran kiçijik jaýymyzyň tö ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 479 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

BÄGÜLLER SOLMAÝAR

Dostum Akmyrat Ödäýewe bagyşlaýaryn

Operasiýa ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 525 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

GEÇIŞ DÖWRI

Direktor elinde saklap duran gazetinden ýüzüni aýyrman, kaşaň kabinetine ýygnananlara ýene-de bir gezek, öz aýdyşy ýaly, «äçgisiniň» üstaşyry göz aýlady-da, gapdala ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 512 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

WATAN KÜÝSEGI

Goňşy obadaky Abdyleziz ýeke dikrarynyň toýuny uludan tutdy. Bir aý öňünden diňe bir Hamýaba däl, eýsem beýleki obalara-da çawy dolan bu toýuň heniz başlanmanka dabarasy dag a ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 439 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

SUW — ÝAŞAÝYŞ / dokumental filmiň edebi ssenarisi

Ýer togalagy öz maýdalyna a ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 625 | Добавил: Нawеran | Дата: 03.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

ZYÑYLAN DAŞLAR

Men durmuşdan örän köp zat öwrendim,
Bildim bu synaglaň ezýet berjegin:
Bu gün duşmanyma çenän daşymyň
Erte öz dostumdan maňa degjegin.

Özüm de ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 481 | Добавил: Maksat | Дата: 03.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maksat Seýitliýew

ЗАЧЕМ ЛЕТЕТЬ МНЕ ПРОСТО ТАК?

Тебя не люблю, это больно услышать,тебя не желаю видеть это просто засада. За этими рифмами боль и утрата. Фонарик не факел, он сердце не греет. По жизни мы ище ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 469 | Добавил: Nurdan | Дата: 03.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Rahman Munalbaýew

"GORKUT ATA" EPOSYNYÑ ÜÇÜNJI WERSIÝASY TAPYLDY

"Gorkut ata" eposynyň üçünji wersiýasy tapyldy we şonuň bilen eposyň 13-nji boýy hem orta çykdy. Maňgyşlakda tap ... Doly oka»

Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 505 | Добавил: Gurban | Дата: 03.05.2019 | Teswirler (2) | Теги: Taryhy tapyndylar