Fantastiki edebiýatyñ muşdaklaryny ikä bölen edebi çekişme:

▶ "ÝÜZÜKLERIÑ HÖKÜMDARYMY" ýa "GARRI POTTER"?

Bu deñeşdirme mahal-mahal gereginden artyk$ çeki ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 508 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.05.2019 | Teswirler (2) | Теги: Jon Ronald Reuel Tolkien, Žoan Rowling

TEKEPBIR GÜL

Ajaýyp bahar günleriniň biridi. Ýaşyl donuň içinden gözel gyzyň gyrmyzy lebi kimin çala gyzaryp görünýän gunçajyk, ýuwaşlyk bilen jyklap, ilkinji gezek daş-töweregine nazar sal ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 489 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

ÝAKYN TARYHYÑ SYRLY SAHYPALARYNDAN

Öz islegiñ bilen işden gitmek - bu diñe işläp ýören wezipäñden ýadamakmy? Ýa-da ondan has beterimi? Ýa bolmasa öz arzañy ýazyp işden gitmekligiñ añyrsyn ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 546 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.05.2019 | Teswirler (0)

GAWUNYŇ GOWUSY

Gawunyň gowusyny şagal iýdi.
Wah, onda-da ne iýmek?! Hut düýnem Gün nuruna altyn öwsüp, ýanyndakylardan mesaňa saýlanyp duran negözel gawun zer-zaýa bolaýdy-da!..
... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 482 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

GARABAŞ

Çopan goşundan yzly-yzyna eşidilen tüpeň sesi Çary Halyly haýykdyrdy:
- Be, Allajanlarym, gündiziň günortany bu nämäniň alamatyka? Soltan çolugy goşda goýup gaýtsam, hökman bi ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 435 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

ELÝETMEZ ŞAHA

Men seni söýdüm, özem şeýle bir söýdüm welin, käteler öz söýgimden öz ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 471 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

ÝANDEPDERÇEDÄKI ÝAZGYLARDAN

Adamlar göýä ýüz görülýän aýnadaky şekiliň kysmydyr: gaharlansaň — gaharlanarlar, dodak çöwürseň — dodak çöwrerler, ýylgyryp baksaň welin, olaram saň ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 499 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

EZRAÝYL

Ykbalyň bir öwrüminde ýeňillik bilen baýan adam ogluna nesihat edýär:
... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 546 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

BAGYR AWUSY

— Goşa kakdaky çopan-çoluklaryň halyndan habar alyp durmaga-da, elim ýetenok-da, Çary aga! Ýogsam ozalky baryp-gaýdalym bärem ýoňsuzja wagt geçäýen eken — diýip, Aşy ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 503 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

TOP

Dükandaky owadan topy esli salym synlap duran aýal içini gepletdi: «Tüýs ogluma gerek zat ekeni. Şuny alyp beräýsem, begenip hezil eder». Ahyr ol topy satyn aldy.
Ejes ... Doly oka»

Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 513 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

GUÝRUK

Ganjyk guýruk bulady.
Wah, gowy ganjyk bolanlygynda ol guýrugyny bulamaly däldi. Owalbaşda guýruk oňa bulap ýörmek üçin däl-de, uýat ýerini ýapmak üçin berlipdi ahbetin. Emma o ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 551 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Döwran Agaly

SANDYKDA SAKLANAN SÖÝGI

Tomusky synaglarymy tabşyryp, öýe - Tejene gitmek üçin, paýtagtyň teke bazaryndaky awtomenzile geldim. Ýolagçy petegini satyn aldym-da, awtobusa garaşyp oturanlaryň ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 526 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

IÑ SOÑKY SÖZ

Günorta naharyndan gaýdyp iş ýerime ýetip gelýärkäm, öñümden tanyşlarymyñ biri çykdy-da:
- Ýañy seni Mämmet Seýit sorap ýördi - diýdi.
Barsam, ol kabulhanada tokmak ... Doly oka»

Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 480 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

KÜMÜŞDEPE ŞÄHERI TARYHYŇ GÖWRESINDE

Türkmensährada has irki döwürlerden bäri Etrek-Gürgen türkmenleriniň japarbaý taýpasynyň köpüsini özünde ýerleşdirip Türkmensähranyň merkezi hasaplanýan ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 503 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Hangeldi Ownuk

ÜÇ ŞERT
    
Soltan Sanjaryň periler perisine öýlenişini, orta mekdepde okap ýörkäm mugallymym şeýleräk gürrüň berdi. Ýagny, Soltan Sanjar periler perisine aşyk bolupdyr. ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 543 | Добавил: Нawеran | Дата: 02.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Güljan Bäşimowa