MAÑA

Uzynsuwda gara dag,
Seni görsem göwnüm çag,
Dürli iýmiş berýän bag,
Uzak berilsin maña.

Gurtgädigi, Topýatan,
Kölüne gonar gotan,
Algy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 378 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gulaş şahyr

DURMUŞY ROWAÝATLAR

■ Hakyky baýlyk

…Öň daýhançylyk bilen meşgul bolup ýören bir adam, bolelin bolmasa-da garaz gurpluja durmuşda ýaşap ýörendigine garamazdan, öz gününden när ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 601 | Добавил: Bagabat | Дата: 25.05.2019 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

GYZLYK NAMYSY HAKDA ROWAÝAT / oçerk

Uruşda maña köp guburlary görmek miýesser etdi. Emma bir gubur meni has geñ galdyrdy. Çemenligiñ ortarasyndaky oturan mähnet dub agajynyñ saýasynda üst ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 1684 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 25.05.2019 | Teswirler (3) | Теги: Sergeý Borzenko

BETGÜMAN

Goñşym Rejep birden bize gelmesini çürt-ýoluk kesdi. Hatda ýollarda gabatma-gabat duşup, salam beremde-de, gözüni alardyp, göwünli-göwünsiz zordan kellesini yrgyldadýar.
K ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 493 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 25.05.2019 | Teswirler (10) | Теги: Orazmämmet Saparow

YLHAM

Uzak terk eýlediñ kalbym öýüni,
Ýollana-ýollana gelsene, ylham.
Gözlerim dokunsyn görüp boýuñy,
Dillene-dillene gelsene, ylham.

Ser göterlip huzyry ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 390 | Добавил: Medinilla | Дата: 25.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hajyly Şamämmedow

GELENJE USSA

Halkymyzyň arasynda Gelenje ussa ady bilen tanalýan belli dutar ussasy, bagşy, tebip hakynda birnäçe ýatlamalar enteklerem agzalýar. Onuň sünnäläp ýasan dutarlary «Gele ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 408 | Добавил: Gurban | Дата: 25.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhammet Täşliýew

KÜRENIM

Başy bulutlara dirän dagym sen,
Şatlansam şatlygmy guçan, Kürenim.
Ilki gözüm açyp gören dagym sen,
Gamlansam göwnümi açan, Kürenim.

Etegi sonarl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 366 | Добавил: Medinilla | Дата: 25.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hajyly Şamämmedow

AK KEBELEK

Men seniň bu gürrüňiňi gizlin bir syr ýaly kän wagtlap hiç ýerde, hiç kime aýtman gezdim, eje. Belki, şeýdip ýören bolsam gowy bordy, düşünjek bar, düşünmejek bar. Ýöne ýüregim ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 487 | Добавил: Gurban | Дата: 25.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ahmet Halmyrat

ATANYÑ OGLUNA PENDI

Ömür boýy hemrañ bolsun kanagat,
Päliñden tebähet göçmesin oglum.
Diýmesinler: "Başa düşen melamat"
Ojakdan alawyñ öçmesin, oglum.

Il ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 378 | Добавил: Medinilla | Дата: 25.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hajyly Şamämmedow