EDEPSIZLIGIÑ BAŞLANAN ÝERINDE EDEBIÝAT GUTARAR...

• ýa-da Türkiyäni aýaga galdyr ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 463 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Şewki

GADYR GIJESI

Raýonyñ alkymyndaky kiçijik bir obada şeýle waka boldy. Oba magazininiñ satyjysy Mämmet Nuryýew aýalyna: "başlygymyzy ýene bir gezek nahara çagyraýsak nädýär?" diýdi.
... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 528 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.05.2019 | Teswirler (5) | Теги: A.Annaberdiýew

RUBAGYLAR

Sazanda bir şirin saz ynanýarlar,
Depelemejege duz ynanýarlar.
Arman, bir bigaýrat, näkes ýigide,
Gara göz, galam gaş gyz ynanýarlar.

***
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 398 | Добавил: Azady | Дата: 30.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azymberdi Kakaýew

GÖWÜN-GÖWNE SAÝADYR

● Agzybire Tañry berer...

Çaga dünýä inip, ýedi ýaşa ýetýänçä uçmahyñ guşy saýylýar. Ol çagalaryñ kalby pamyk ýaly akdyr, ýumşakdyr. Çaga heniz enäniñ göw ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 416 | Добавил: Нawеran | Дата: 30.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Tatar Üýşmekow

SIDIK OWGAN: "MEN ÖZÜMIÑ ÖLJEK GÜNÜMI BILÝÄRIN..."

Owganystanly meşhur öñünden biliji Muhammet Sidik Owgan "Jeýhun bilen Bahry-Hazar arasynda" ýaşaýanlaryñ (ýagny, biz -türkmenleriñ -t.b. ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 664 | Добавил: Нawеran | Дата: 30.05.2019 | Teswirler (1)

AÝRA DÜŞEN DOGANLAR

Türkmen bagşyçylyk sungatynyñ ägirtleriniñ biri bolan Nurberdi Gulow soñky nesillere uly miras galdyrdy. Ol ata-baba gelýän milli sungatymyzyñ ösmegine özboluşly goşan ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 527 | Добавил: Нawеran | Дата: 30.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurmuhammet Aýlakow

BU HEÑÑAMDYR...

Bu heññamdyr - nurbatlyja döwrandyr,
Şalar gider, şahyr galar, şir galar.
Ömür diýlen bakylyga rowandyr,
Her kim munda galsyn diýip zar aglar.
< ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 412 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hojaberdi Baýramow

"EÝ KÖÑÜL, GEL IMDI HAKY TAPALY"

Haka nalyş kylyp, haky hakdan agtaran beýik Pyragy, ilim haky senden agtardy. Sen ýöne bir şahyr, akyldar, geniý däl, ýok. Sen bu añlatmalardan has ýokard ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 488 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amanbibi Muhammedowa

HOJANYÝAZ SEÝIS

■ Gepbaşy deregine

Nesibäm çekip, 1993-nji ýylda dädem Araztagan Tagangylyç ogly bilen Eýran döwletine görme-görşe gitdik. Elbetde, bu ülkämiziñ garaşsyzlyk g ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 432 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhammet Tagangylyjow

"GEPLEMEK KÜMÜŞ BOLSA, GEPLEMEZLIK ALTYN"

Jemgyýetde özüni gaty köp bilýändirin öýdüp, özgelere gezek bermän, biçak köp gepleýän adamlar köpeliberse bu edepliligiñ alamaty däl. Hut şonuñ ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 450 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Rejepgeldi Amangeldi

SYRLY AJAL: ÖLMÄNKÄ "DOWZAHA" DÜŞENLER

ýa-da öz-özünden ot almagyñ geñ-tañlyk ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 682 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.05.2019 | Teswirler (1)

GÖRNÜKLI ÝAZYJY HEM PUBLISIST

Görnükli tatar ýazyjysy hem-de ýalkymly publisisti Fatih Emirhan birinji rus rewolýusiýasy döwründe edebiýat meýdanyna çykyp, tatar demokratik edebi hereketi ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 398 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Midhat Gaýnullin

SAÑA ÝAZYLAN HATLARDAN

Heniz iñrik garalanok,
Sen aýnadan garanañok, -
Garganañok,
Neşe berip zülpleriñe,
Zybalanyp daranañok.

Hala ýalka, hala ýa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 379 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Hojaberdi Baýramow

"ÝÜZÜP BILMÄN ÝÖRENE, GAÝYP ÝÖREN SAL HAÝRAN..."

■ Ýagşydyr

Dileg salsañ, eger bitmese işiñ,
Bir gez peselermiş beýgelen ýaşyñ,
Çaraweri, dostum, öz gara başyñ, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 436 | Добавил: Medinilla | Дата: 30.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Atanazar Nurmuhammedow