21:36

Rubagylar

RUBAGYLAR

Sazanda bir şirin saz ynanýarlar,
Depelemejege duz ynanýarlar.
Arman, bir bigaýrat, näkes ýigide,
Gara göz, galam gaş gyz ynanýarlar.

***
Ol puluň däl, pul oň üstüne geldi,
Diýeni alnyna dessine geldi.
Bäş günlik ömrüniň çykyp soňuna,
Syrat köprüsinde essine geldi.

***
Görküň bir dessanlyk, kirpikleň gazal,
Her kime bagyňy bagş etme, gözel!
Ar bilen namysyň hatyrasyna,
Dön yoluňdan indi, düzel sen, düzel!

***
Gije-gündiz dynmady, hars urdy ol,
Emma gör-le, näme üçin durdy ol?!
Bu gün nebsiň guludygna düşündi,
Çünki, ynsap bilen söhbet gurdy ol.

***
Uýam, günäkärlemäwer ýeňňäni
Hemem bir aýakdan sürme hemmäni!
Kynçylyga duşup, ejizleme sen,
Hudaýam azaply gurdy dünýäni.

***
Iki ýürek bir gursakda birleşip
Kän gezdik biz, söýgi hakda gürleşip.
Maşgala bolmagy unudaýmaly,
Arzuwlaryň gujagynda ýerleşip.

***
Ýüregiňde gahar-gazap bar şindi,
Bilýän, ol ýigidi söýmersiň indi.
Görsene ykbalyň öwrümlerini –
Iň eziz adamyň kesekä döndi!

***
Ol ýigidiň müň hyýal bar küýünde,
Agzyndan ot çykýar “söýýän”diýende.
Söýginem beýle-de harlap bolarmy –
Garry enesi aglap otyr öýünde.

***
“Ah” çekende agzynda ot göründi,
Ýene biri garnyn sypap gerindi.
Çarhypelek, kyn-la seni aýlamak,
Wagt bilen däl, meniň bilen ýör indi!

***
Ony tutan ulus iliň ahymy?
Ýatladýar ol tüýs Hudaýsyz kapyry,
Golaýyňa getirmeli däl, ýöne
Akmakda-da şah bolmaýar ahyry...

***
“Nesip bolsa, ryskym Biribar ýetir” –
Diýip, ol töründe düýrügip ýatyr.
Başujyňda bolsa jak-jaklap gülüp,
Ýowuz ykbal aýbogdaş gurup otyr.

***
- Hiç kim saňa mährem bolmaz äriňden,
- Agzama adyny, tapsyn pälinden!..
- Halaýyga nepi degýän käri bar...
- Peýda göremok men onuň kärinden.

***
Çekmek lezzetlidir çyn söýgiň zaryn,
Söýseň Tug deý parlar namysyň-aryň.
- Men-ä, seniň ygrarsyzlygyň üçin,
Saňa söwer ýar diýmäge gorkýaryn!

***
Öňýetene “aga” diýip ýalbardy,
Dost-duşmany seljermedi, gol berdi.
Ne gözel öýüniň çagşanyny-da,
Namart eken, ýanýoldaşyndan gördi.

***
Joşup aýdym aýdan çagynda bagşy,
Bolar toý-baýramyň, meýlisiň nagşy.
Ýüregiňe besläniňi çekinmän,
Göwne jaýlap diýip bilseň ne ýagşy.

***
Ataş gözler aşygy däli edýär,
Umman içre azşan gämi edýär.
Çekeňden soň yşk badany başyňa,
Kalbyňa ot berýär, seri sämedýär.

***
Mähriban göz ýokdyr, seniň gözleň deý,
Ýa-da aslyň arşdanmydyr, dilber heý!?
Kalbym içre aýap söýeýin seni,
Senem şol dideleň bilen meni söý!

***
Bu ymgyr dünýäde teşne men, teşne,
Depämden inse-de yşk doly çeşme,
Hanym, serpaý edip gorly kalbyma,
Söýgi güllerinden çeksene keşde!

Azymberdi KAKAÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 399 | Добавил: Azady | Теги: Azymberdi Kakaýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ýolbars we Möjek / basnýa / Goşgular - 05.01.2024
Podýumda / Goşgular - 28.01.2024
Käbir aýallara melek diýýäñiz / Goşgular - 04.02.2024
...Fewral, heniz gyş / Goşgular - 06.02.2024
Puluň başarnygy barada agymtyl goşgy / Goşgular - 10.01.2024
Günüñ monology / Goşgular - 01.01.2024
Lenç edilen nakyl / Goşgular - 05.02.2024
Bu şäherde / Goşgular - 10.02.2024
Estagfurullaly bentler / Goşgular - 14.02.2024
Tazy / Goşgular - 30.01.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]