HOWUTLY HEKAÝATYŇ SOŇY

Şyhberdi aganyň gara gaýgysy ineriniň ýiteni däl-de, onuň howudynyň tapylmazlygydy. Düňle çölüň içinde sermenmedik ýeri galmady. Gol baryny sökdi.
— Burnu ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 422 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

SYNAG

 —Hä, Soltan coluk, senem indi etenelikden saýlanyp,ucrum boluberdiň. Şu gün agşam mallary otara özüň alyp çykaýmaly borsuň-da. Kerim çopanyňam yzyna köwlenmeli mütdeti &nd ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 407 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

KUBREVİ TARİKATININ TÜRKMENİSTAN’DAKİ ETKİSİ

● Yrd. Doç. Dr. Durmuş TATLILIOĞLU

I-GİRİŞ

■ a) Yöntem Ve Veri Toplama

Türkmenistan’da tarikat ve dinselleşm ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 456 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Durmuş Tatlylyogly

INER HÄSIÝETI
— Çölde suw dannamak gowy zad-a dälse däldir welin, endik diýip örkleseňem durmaýan bir zadam bar — diýip, Çary Halyl taňkadaky çaýyň soňuny käsesine sarkyrdy. Gapda ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 407 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

ÜLKERIŇ OÝNY

Günbatardan  agdar-düňder bolup gelen gara bulut Goşoýugyň üstünde bir ýaýrap, soňam nirä gitjegini bilmän ýaýdanýana çalym etdi. Kä ýerde kä ýerde aýagyny sallap, ýere ga ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 390 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

ABDYRAHYMYÑ ALMAZ ŞEMŞIRI WE ŞAHYR ÝÜREGI

Gujaratyñ walylygyna bellenensoñ, Rahym Ahmedabatda ýaşap başlady. Bu ýerde ol özüni diýseñ rahat duýdy. Ylaýta-da ol hudaý Şri Krişna ynanýardy. B ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 429 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.05.2019 | Teswirler (6) | Теги: Prem Çandr Maheş

DURMUŞYÑ MANYSY

…Dynç güni bolandygy zerarly Jennet hemişekisinden giç oýandy. Gözüni açandan öýüň içiniň gum-guklugyna geň galdy. Agşamlaryna hemmeleri ýatyrman uklamasalar-da, daň ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 545 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

DÖWLETIÑ WE HUKUGYÑ DÖREÝŞI HAKYNDA ERTEKI

Bir bar eken, bir ýok eken, gadym eýýamlardanam öň, entek zamanalaryň başlanýan döwründe, adamlar juda agzala ýaşapdyr.
Kimdir biri degşip d ... Doly oka»

Категория: Ertekiler | Просмотров: 562 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.05.2019 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

KITAPLAR

…Kitaphana girenden Didaryň begenjinden ýaňa demi tutuldy. Ol ilki bada özüniň şu giden genji-hazynanyň arasynda durandygyna ynanman, gözlerini tegeläp, demini içinde saklap ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 703 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.05.2019 | Teswirler (5) | Теги: Serdar Ataýew

BERGIDAR

…Ýaşy segsene ýakynlaberen bolsa-da, uluja çowlugy: “Ata, aragatnaşyk merkezinden jaň etdiler, seniň adyňa ýene-de şahsy jogap haty gelip gowşupdyr. “Gelip alsyn ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 476 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.05.2019 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

USSADA

● Belli terjimeçi, mährem halypam Annaly Berdiýewe

Annaly halypa, şygryñ gallajy,
Ýörsüñ öz takdyryñ özüñ ýazyp sen.
Ýüregiñden ýasamadyñ aldajy,
Gezdiñ ony ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 425 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Süleýman Ilamanow

KELAM UMMANYÑA URDUM ÖZÜMI...

Kelam ummanyña urdum özümni,
Rahmet gomlaryña sal ejiz geldi.
Dürler syçrap, tas gapypdy gözümni,
Küregi urmaga bil ejiz geldi.

Delmu ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 374 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Näzik Annatyýewa

MANDARINIÑ WASPY

Sýuý Ýuan bizuñ günlerimize gelip ýeten ilkinji gadym hytaý ýazyjysy. Ol biziñ ýyl hasabymyzdan öñki 340-278-nji ýyllarda ýaşapdyr. Töhmede sezewar bolan, mesgeni ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 413 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sýuý Ýuan

ALTYN ASYRA - ALTYN DIL

Şeýlelikde, Milli Galkynyşymyzyñ talaby boýunça kümüş dilimizi Altyn asyryñ altyn diline öwürmek üçin aýat-dogalarymyzy türkmençe aýtmaklyga geçmeklikden başga öñümi ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 636 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.05.2019 | Teswirler (12) | Теги: Täçgeldi Gutlyýew