10:10

Bergidar / hekaýa

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 480 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Toý sowgady / hekaýa - 12.01.2024
Diriligiň derdi / hekaýa - 12.01.2024
Ýolagçy / hekaýa - 12.01.2024
Mertlik hemme kişä berilmeýär / hekaýa - 16.01.2024
Umyt – bu dem / hekaýa-esse - 26.01.2024
Çöldäki jaň sesleri / hekaýa - 06.03.2024
Deñinden ötüp bolmaýan adam / hekaýa - 18.01.2024
Ýat şäherdäki üç myhman / hekaýa - 13.01.2024
Köprüler / hekaýa - 15.01.2024
Ýagyşly gün boýny burlan söýgi / hekaýa - 15.01.2024

Teswirleriň ählisi: 2
1
1 Bagabat  
43
Çeşmeden akyp gelen almany bir dişläp, soňam iňkise giden ýigidiň şol almanyň eýesini razy etmek üçin onuň gözlegine çykyşy hakyndaky erteki, durmuşa siňe seretseň erteki däl-de, halkymyzyň ynanjy hem durmuşy hakykatdy. Şol hakda durmuşylaşylaşdyryp ýazylan hekaýa bolmalydy. Boldumy-bolmadymy belli däl...

0
2 Bagabat  
43
Sag boluň, ýagşy sözleriňiz üçin minnetdar. Proza eserlerinde bolsa şeýle ýerlerine "kulminasiýa" diýilýär ýa-da gündelik dilde "döwli ýeri" diýilýär. tongue

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]