KÄSIM 

Käsim şahyryñ ýaşlygy Çeleken, Esenguly etraplarynda geçýär. Şahyryñ uly dogany Täjiñ ogly, çelekenli Ýowşan aga 1961-nji ýylyñ sentýabr aýynda şeýle gürrüñ berdi:

" ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 422 | Добавил: Нawеran | Дата: 18.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allaberdi Oraztaganow

GULAŞ ŞAHYRY ÝATLAP...

Garaşsyzlygymyz türkmen halkyna öz ruhy köklerini gaýtaryp berdi. Indi biziñ milli mertebämize uly buýsanjymyz bar. Biz taryhymyzy, edebiýatymyzy çuñdan öwrenmäge gir ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 448 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (2) | Теги: Berdimyrat Garabaýew

IRAK TÜRKMEN EDEBİYATINDA SERBEST ŞİİR TARTIŞMALARI

▪︎Hayder MUHAMMED

ÖZET

Yaşadıkları bölgede köklü bir geçmişe sahip olan Irak Türkmenlerinin, aynı oranda zeng ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 481 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Haýdar Muhammet

GEÇEN URŞUÑ GANLY MEÝDANLARYNDAN...

Geçen urşuň ganly meýdanlaryndan
Öýlerine dolanmadyk ýigitler.
Ak durna öwrülen bolaýmasynlar
Diýip pikir edýärin kä wagtlar.

G ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 404 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Resul Gamzatow

ABDULVAHIT KUZECI'YE

Abdülvahit adı Küzeci şanı
Türkmeneli yurdu canı vatanı
Her yerde söylenir namı nişanı
Onunla tanındı Kerkük Divanı.

Babası mektebe gönder ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 331 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman Oguz

DAŞKÖPRI

Daşköprümüz seni yapan ustalar
İşlediğçe oxur diyer besteler
Görmeğiwe geldi sağlar xesteler
Usta bizim beste bizim nay bizim
Mavı bayrağ yuldız bizim ay bi ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 362 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Taha Hamzaly

CKИФСКИЕ

I.

Из недр и на ветвь - не рысями!
Из недр и на ветвь - свистами!

Гусыним пером писаны?
Да это ж стрела скифская!

Крутого крыла грифова
По ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 411 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (3) | Теги: Marina Swetaýewa

TILKI BILEN ALAKA

"Hasanaklap nirä barýañ, gudajan?" -
Bir alaka sorag etdi tilkiden.
- "Paraçy diýp gyraklandym, jorajan,
Täze habar, eşden dälsiñ bel ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 503 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (10) | Теги: Iwan Krylow

GAÇYJY BOLMAÑ!

Ata-babalarymyz "Süýji-süýji iýmäniñ, ajy-ajy gägirmesi bar" diýipdirler. Biziñ sürüjilerimiziñ içinde-de ýurdumyzyñ aýna ýaly tekiz ýollarynda awtoulaglaryny ýol h ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 415 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Jorageldi Sapargeldiýew, Aleksandr Saturow

DEM ÇEKEN DERWÜŞLER...

Dem çeken derwüşler, kakyñ gapymy,
Hasañyzy şat köñlüme söýäñ-de.
Aýdyñ maña Ýedi weliñ söhbetin;
Hem Isanyñ çöl söküşin eşekli,
Sowudundan gü ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 352 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Näzik Annatyýewa

ERKINJIGIÑ SYÝAHATY

...Erkinjik ýagty jahanyň ýüzünde juda köp wagt bäri ýaşaýardy.
Tutuşlygyna üç ýyl.
Şonuň üçinem ol ýaňybir özbaşdak patdyk-putduk ýöräp ugran, goňşularynyň ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 452 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

ÝÜREKDEN ÇYKAN SÖZÜÑ GUDRATY

Bir bar eken, bir ýok eken. Ýagşy zatlar-a köp eken, ýaman zatlaram elbetde, gözläp ýörseň, az-owlak tapylýar eken. Ýöne ýamanlykdan ýagşylyk artygrak eken. Ata ... Doly oka»

Категория: Ertekiler | Просмотров: 837 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (2) | Теги: Serdar Ataýew

BAÝLYK

Bir bar eken, bir ýok eken. Ýok zad-a ýok eken, bar zadam bar eken. Ýöne ýok zatlardan bar zatlar has köpräk eken, has gowurak eken. Gadym zamanda, ýurduň çetinde ýerleşen uly obada, ... Doly oka»

Категория: Ertekiler | Просмотров: 762 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (5) | Теги: Serdar Ataýew

ENE HAMRAKLYGY

— Eje, biz nirä barýas?
— Şähere, oglum.
— Nämüçin?
Aslynda, bu soragyň jogaby, ýeňil ýaly görünse-de, Gülnar üçin örän agyrdy. Soragyň jogabynyň per ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 510 | Добавил: Мylayym | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (5) | Теги: Gurbanjemal Annakоwa

DURMUŞ ÖWRÜMLERI

Gije sagat üçüň ýary... Bütin şäheri ümsümlik eýeläpdir. Bu sessizligi käwagt geçýän maşynlaryň sesi bozaýmasa, tüýs “Il ýatyp, it uklan” diýilýän wagtdy. Birdenem çirk ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 715 | Добавил: Мylayym | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Annakоwa

ENE KALBYNYÑ SEDASY

Iňňä...
– Hoş geldiň, melegim! Hoş geldiň, ýagty jahana. Hoş geldiň, saňa köp garaşan intizar dünýäme!
Bu gün juda üýtgeşik gün. Bu gün seniň doglan gün ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 447 | Добавил: Мylayym | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurbanjemal Annakоwa

MILLI ÝÖRELGELERE DAÝANYP

Hakyky bagty halkynyň sagdynlygynda, ýurdunyň abadanlygynda görýän hormatly Prezidentimiz ynsanperwer tagallalary amala aşyrýar. Şeýle tagallalaryň biri hem kor ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 426 | Добавил: Мylayym | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Annakоwa

GAR YŞKY

Gyş geldi... Ykjam şaýyny tutup gelene meňzeýär öz-ä. Ýaňy ilkinji aýyna girip-girmänkä el-ýüzüňi gaýzykdyryp barýan aýaza tutdy. Howanyň öwzaýy garyň daşda däldigini duýduryp d ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 473 | Добавил: Мylayym | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Annakоwa

ÝETMEZ WASPYÑA KELAMYM

Ýürek bilen ýapyşylan kärleriň bihaly ýok welin, mugallymçylygyň şolaryň naýbaşysydygy inkär edip bolmajak hakykatdyr. Sebäbi bu käriň eýeleri — mugallymlar adamyň ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 551 | Добавил: Мylayym | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Annakоwa

ZENAN HEM BAHAR

Türkmeniň arzyly pasly bolan bahar ýene-de gözel ülkämize gadam goýdy. Ussadyň «Bahar säher bilen başlady işe, Ak süýt guýdy erikleriň üstüne» diýip, wasp eden bahary, gör ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 497 | Добавил: Мylayym | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Annakоwa

PÄK DOWAMATYÑ ÝARAŞYGY

Günüň howrunyň gaýdyşanyna göz ýetiren Annadursun ene pensiýasyndan alan kemputdyr kişmişlerini täzeje ýelýyrtana düwüp, agtyk gyzynyňka ýola düşdi. Içindenem “Iki ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 437 | Добавил: Мylayym | Дата: 17.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Annakоwa