OLAR AMANADA HYÝANAT ETMEÝÄN WE ÄHDINE WEPALY KIŞILERDI...

• ýa-da WEZIPELI IŞGÄRDE BOLMALY ALTY SYPAT

Dinimiz wezipeli işgärlerde bolmaly ahlak, adamkärçilik sypatlar ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 629 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Has Türkmеn

LUIZA MEÝ OLKOTT

Luiza Meý Olkott, dünýä belli amerikan ýazyjysy, gotiki žanrly edebiýatyñ görnükli wekili. 

L.M.Olkott 1832-nji ýylyñ 29-njy noýabrynda ABŞ-nyñ Pensilwaniýa şt ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 408 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Luiza Meý Olkott

NATALÝA GORBAÇÝOWA

Natalýa Nikolaýewna Gorbaçýowa, rus zenan ýazyjysy, şahyr, žurnalistka.
N.N.Gorbaçýowa 1959 ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 462 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Natalýa Gorbaçýowa

Türkmeniň batyr ogly: ÇOPAN KIR
    
Türkmenler Watan, ar-namys gymmatlygyny ähli zatdan ýokarda goýýan halk. Ata-babalarymyz dost diýip gelene öýüniň töründen orun berip ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 581 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Çarymyrat Garahanow

SEÝITMUHAMMET PIR

• "Öwlatlar barka, biziñ hetdimiz bolmaz!"

XVII-XVIII asyrlar türkmen halky üçin agyr döwürleriñ biri bolupdy. Şol döwürde ylym-bilim almak juda kynl ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 639 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurýagdy Seýitliýew

ANADOLY SELJUKLY TÜRKMEN DÖWLETINIÑ SOLTANY

▶ GYLYÇ ARSLAN I

Soltan Gylyç Arslan I, Anadoly Seljukly türkmen döwletiniñ ikinji Soltany, Anadoly Seljukly döwletiniñ düýbüni tutujy Gu ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 507 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.05.2019 | Teswirler (0)

GELEŇSIZLIK HEKAÝATY

Gelin agşamlyga palaw atardy.
“Köp gaýnasa et-käşiri akar” diýp,

Merjen deý tüwüni okara guýdy,
Howlukmaçlyk bilen suw guýup ý ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 445 | Добавил: Azady | Дата: 06.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Azymberdi Kakaýew

AK GUWLARYÑ AÝDYMY / Ýandepderçedäki ýazgylardan
    
Garaşylmadyk şatlyk, duýdansyz ýüze çykan hasrat köňül daglaryndan gyzyl ot bolup atylyp çykýar-da, düşen ýerlerini ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 477 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Garkyn

BIZ SAÑA GARAŞÝARYS
    
Ynha, bir enäniň ýelden-günden gorap, ak süýt berip ulaldyp, ese-boýa getirip, Watan goragyna ýaran oglunyň gulluk borjuny abraý bi­len ýerin ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 463 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sona Ilmuhammedowa

MURGABYÑ KENARYNDAKY GOWAK ŞÄHERLERI
    
Hyratdan Merwe barýan kerwen ýollary köpsanly obalar we uly bolmadyk şäherler ýerleşen Murgap derýasynyň çep kenary boýunça geçi ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 495 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanguly Berdimuhamedow

DÖREDIJILIK YNSABY

Hemmelere mälim bolşy ýaly, ýazyja norma, aýlyk tabşyryk, ýyllyk plan berilmeýär. Biziñ jemgyýetimizde döredijilik işgäri öz ynsabyna görä işleýär. Her birimizdäki şol yn ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 519 | Добавил: Нawеran | Дата: 06.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow