17:48

Geleňsizlik hekaýaty

GELEŇSIZLIK HEKAÝATY

Gelin agşamlyga palaw atardy.
“Köp gaýnasa et-käşiri akar” diýp,

Merjen deý tüwüni okara guýdy,
Howlukmaçlyk bilen suw guýup ýuwdy.

Ownujak daşlaryň bolmagy ahmal,
Diýip, ol tüwüni agdaryp-bakman,

Owkalap-owkalap ýuwdy üç ýola.
Diýdi: “Göze görnüp duran zat ýog-a...”

Guzydiş tüwüni gazana atdy,
Lakyrdap gaýnady, bugy-da ýetdi.

Bu eden işine begendi gelin,
Palowy saçaga äberdi gelin.

Işdämenlik bilen iýýärdi hemme,
(Diýipdirler: “Nahar siňýänçe öwme.”)

Wah, bu gelniň eden işini görüň,
Jürke döwlen azy dişini görüň.

...Geleňsizlik, perwaýsyzlyk diş döwer,
Bir iş bitse, on esse köp iş berer.

Azymberdi KAKAÝEW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 432 | Добавил: Azady | Теги: Azymberdi Kakaýew | Рейтинг: 4.5/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024
At galar / Goşgular - 11.02.2024
Dostluk hakda / Goşgular - 18.02.2024
Estagfurullaly bentler / Goşgular - 14.02.2024
Bu şäherde / Goşgular - 10.02.2024
Goltugy daşly adam / Goşgular - 05.01.2024
Tazy / Goşgular - 30.01.2024
Göreş / Goşgular - 11.02.2024
Suratkeş / Goşgular - 26.01.2024
Şemally gün / Goşgular - 27.01.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Мylayym  
83
Zenanlara, esasanam, ýaşlara sapak alarlyk manyly goşgy eken...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]