22:37

Altyn asyra - altyn dil

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 632 | Добавил: Gökböri | Теги: Täçgeldi Gutlyýew | Рейтинг: 4.2/6
Awtoryň başga makalalary

Türkmen dili bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 10
2
1 345  
Awtor gowy meseläni gozgaýar. Emma käýerde gaty biderek we gaty bigerek gürleýär.

2
2 345  
Hem-de yslam medeniyeti bilen arap medeniyetini bulaşdyryar. Yslam dini araplaryñ milli dini dal ahyryn, biz ayat-dogalary türkmençe okar yaly.

1
3 345  
Dini mazmunly edebiyat bilenem Gurhany bulaşdyrypdyr. Hoja Ahmet Yasawy bilen Magtymgulynyñ eserlerine bolsa bolsa Gurhanyñ çeper tefsiri diyip bolar, emma olar Gurhanyñ türkmençe terjimesi dal.

1
4 345  
Gaty bulaşyk yazylypdyr. Şoñ üçin milli düşünjesi ýabygorluraklarymyzy yalñyş pikirlere iterip biler. Täçgeldi aga, adam yogalanda ayat-doga arapça okalany bilen name dessurlarymyz hem arapça yerine yetirilýämi? Gabrystanda adam jaylananda ayat-doga okalmazdan öñ, "pylanyñ ogly pylany nahili adamdy?" diyip name arapça soralyamy, mareke "kop yagşy adamdy?" diyip arapça jogap beryami? Merhumyñ üçi, yedisi, kyrky araplardan geçen adatlarmy?
Diniñ sütüni hasaplanan amallar başga, dessur başga zat dalmi name? Arap dilinde okalyan Gurhan ayatlary bilen sazlaşykly utgaşyan turkmen dilinde we turkmen ruhunda asyrlaryñ dowamynda yerine yetirilip gelinyan dini dessurlarymyzyñ niresinde kemi-kösti bar? Eger ayat-süreleri her halk oz dilinde okamaga başlasa, onda biziñ bugun onlarça nusgaly Injilli hristianlardan name tapawudymyz galar?

1
5 mergenawcy06  
51
Gyzykly we wajyp zatlary ýazypdyr. Doly diýen ýaly goldaýan.
Özleri araplary, parslary basyp alybam, olaryñ dilini esasy orunda goýandyklary ün, bu günki günde birnäçe türkmen tireleri ýok bolup gitdi (şol halkyýete garyşyp gitdi). Mukaddes Gurhanyñ aýatlaryny terjime edilmeginem goldaýan. Sebabi, halka düşnükli bolsa gowy. Name okaýandygyñy bilmanem okap yörmek hiç haçanam gowy däldir. Ol halky körzehin eder.
Arap-pars dilleri hem edil rus diliniñ türkmeniñ milli diline zarba urandygy hakykat. Ýañy-ýakynda hem rusça bilmeseñ senden körzehin ýok ýaly görülyardi. Dil bilmek gowy zat, yöne öz ene diliñi ýitirmek özüñi ýitirmegä. Negözel türkmen oglan-gyzlary öz aralarynda-da rusça gepleşýänleri, maşgala bolup rusça gepleşýanleri az dal-ä. Ýogsa-da millet birden ýok bolup gidayenok. Ol asyrlaryñ dowamynda bolýan zat.

2
6 jumagylyjovao  
88
Hakykatdanam makalada gowy meseleler gozgalypdyr. Dünýä ýüzünde ine şu dil arassa diýip ýeke dili hem tutup bolmaz. Iň esasy zat hiç bir dil biziň türkmen dilimizi yuwdup, ýok edip bilmedi. Türkmen halky,türkmen ruhy ýaşaýarka türkmen dilimizem ýaşar. Şu ýerde meni gynandyrýan bir zady aýdasym gelýär. Türkmen diline kän zarba urlandygy hakykat. Emma edil şu wagt daş çykyp,kiçi ýaşly çagalary diňläp görüň. Öz aralarynda haýsy dilde düşünişýärler? Pikirlerini haýsy dilde beýan edýärler? Türkmen dilindemi? Ýok. Türk dilinde. Muňa zarba diýip bolarmy? Ýok bolmaz. Muňa biziň hut özümiz günäkär. Dilimizi gorap saklamak her bir türkmeniň ýüreginde bolmasa, bu asla başartjak iş däl.

2
7 jumagylyjovao  
88
Gurhanyň aýatlaryny terjime etmek barada meniň öz pikirim bar. Islendik dilden başga dile terjime edilende manysyny azda-kände ýoýman terjime edip bolmaýandygyna oňat düşünýäs. Onsoňam dil ösýär, kämilleşýär, wagtyň geçmegi bilen üýtgeýär. Soňky nesiller üçin täzeden terjime gerek bolmazmy? Iň bolmanda goşmaça düşündirişiň gerek boljagy görnüp duran zat. Aýtjak bolýan zadym, manysyna düşünmek isleýänler üçin terjime edilse-de bolar, ýöne okalanda Gurhanyň asyl ýazgysyndaky dilde okalsa gowy.

2
8 San  
Medisina sozlerindaki asly latyn yada grek sozleri turkmença geçirmek gulkunç. Rus dili dunyade iñ bay dil hasaplanyar, şolaram bu aozleri rusca owurjek bolup durmandyrlar. Makalanyñam başynda aydylyşy yaly her zadyñ çeni bar çaky bar, yegen hasaplayan dillerimize törümizde daýylyk satdyrmajagymyz çynymyz bolsa, gereginden artyk dulumyzda hekemlik satmagyñam geregi yok, nadeñ'dede geçjek soz geçya başga dilden.
Makalada kop zadyñ bulaşdyryşy yaly, teswirçilerem uns bermeli esasy iki ayratynlygy bulaşdyryar. @jumaglyjowanyñ aydyşy yaly çagalarmyzyñ turkmen dilinde geplemegini gazanmaly, gepleşik dili arassa bolsa dil hem arassa bolya, munuñ ucinem name edebiyat, multifilm, kino, teatr, aydym-saz - umuman propoganda guycli depginde utgaşykly osdurilmeli, wagyz edilmeli. Kinofilmlerde ulanylan yeke konelşen soz gaytadan ulanyşa girmek uçin şular yaly garjaşyk pikirli makaladan has täsirli bolup bilýär.

1
9 Jeyhun  
637
Gynansakda makala dinden habarsyz adam tarapyndan ýazylan. Şu makalany ýazan mahaly ýazyjy ne namaz okandyr, ne-de aýat, ne-de Juma namazda wagyz diňländir. Mollada okamak hakda gürrüň hem bolup bilmez. Eger ol aýatda diri bolsa sorap göräýiň. Ol ýel haýsy tarapdan öwüsse şol tarapa yrgyldap duran awtora meňzeýär. Ýöne gereksiz zatlardan ylmyny ýetiripdir.

1
10 nurgeldiyewam232  
691
"Prosentmi?"Dil hakynda warsaky otaryp oturan adamyñ başga dilden söz ulanmagy neneñsi "ajaýyp"?
Näme indi şunuñ ýaly dinden habarsyz biri şeý diýýär diýip biz namazy türkmençe okalymy?
namazdaky arapça dogalary okap,tesbimizi sanap,aýatyl kursy bilen jemlänimizden soñ biz elimizi açyp türkmençe dileg edemizokmy?
Hany o zatlary terjime etdikdä diýeliñ,ulydan kiçä ähli adamyñ diline ornaşan rus sözlerini nädip aýyrjak?
Türk kinolaryny görüp-görüp türkçe gepleşýän ýaşlaryñ,çagalaryñ dilinden türkçäni nädip aýyrjak?
Biz ybadatymyzy arapça edýänimiz üçin öýde köçede... arapça gepleşip ýöremzok ahyry.Emma köçede,öýde toýda...rusça,türkçe gepleýänler hyñ berýär?Ýeri muña näme çäre görjek?

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]