07:34

Men gidip barýan

Категория: Goşgular | Просмотров: 422 | Добавил: Gumlygelin | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Mürze ýigit / Goşgular - 12.03.2024
Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024
Ýolbars we Möjek / basnýa / Goşgular - 05.01.2024
Ak buýnuzly ak maral / Goşgular - 01.01.2024
«Превратила всё в шутку сначала…» / Goşgular - 29.02.2024
Suwdan ot çykaran goşgy / Goşgular - 31.01.2024
Gökdepäm / Goşgular - 22.03.2024
Eýdip-beýdip... / edebi ýaňsylama / Goşgular - 12.01.2024
Ýagyş damjasy / Goşgular - 24.03.2024
"Garrap ýörünmi ýa men..." / Goşgular - 01.01.2024

Teswirleriň ählisi: 8
0
1 Gumlygelin  
8
Ömrüñe bereket @Nur uýam.

0
2 Garaýolly  
27
Gumlygelin uyamyzdan yene de bir gowy goshgy.

0
3 Garaýolly  
27
Ylahy ygtykata berilen ynsan oñde soñda iki jahan awarasy bolup yashayar. Real dunya gozellikleri hakyky dunya durnuklylygyndan oñe gecip bilmeyar.Damarynda ylahy gudratyñ sheydasy bolan ata babaly ynsan oz añyndaky ynanjyñ fanatigi bolyar. Shygyr real yalancy dunyaniñ geldi gecer yshnaklaryndan bahre alyp bilmeyan,oña yarym ynanc bn garayan liriki gahrymanyñ sypatyny suratlandyryar.Hawa,gahryman yzyna garamayar. Ol bu dunyade hakykatyñ,adalatyñ zary intizary. Ol hakykaty ylahy hakykylykdan tapmaga umydygar.
Shygryñ suññi-koñluniñ isleyan mylakatyny real durmushdan tapyp bilmeyan liriki gahrymanyñ suññi.

1
4 Garaýolly  
27
Oran tasirli shygyr

1
5 Azat_Nurgeldi  
283
Örän ajaýyp goşgy bolupdyr. Garaýolly agaň aýdanlary bilen doly ylalaşýan.

Bu jahanda sergezdanam,
Meniňki däl, şirin janam.
Ol jahana rowanam,
Iki jahan awarasy.

Gezip ýörsemde men bärde,
Ulaşdym men niçik derde,
Bilmerin, köňülim nirde,
Iki jahan awarasy.

0
6 Gumlygelin  
8
@Garaýolly,Azat agalar sag boluñ.Goşgujyklaryma has inçelik bilen düşünýäñiz.

0
7 Adalat19  
3
Örän üýtgeşik bolupdyr Gumly ýeňňe...edil çalt akýan derýa ýaly...nämäň esasynda beýle setirler sere geldi????

0
8 Gumlygelin  
8
@Begli jigim,däli kellä pikirleñ nämäñ esasynda gelýänini bilýän ýokdur wacko

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]