18:49

Dolanmak / hekaýa

“Şemala tutular, arryk peteke…” diýip, saçy kirpiniň tikenleri deýin syh-syh bolup, ýaňy dürterip ugran arryk petekesini güýzüň üçünji aýynyň ine ýakymsyz şemaly awulyja galtaşmasy bilen ýalap geçende, Meýlis oýlandy. Emma aňyna niredendir bir ýerden daman Gurbannazar şahyryň setirleriniň soňy bolmady. Asla Meýlis ol setirleriň yzyny ýadyna salmaga dyrjaşmady hem. Irdenki ýagyşdan soň ýuwlan aýna çalym edýän köçeden ädimläp barşyna tebigy ýasawy boýunça üşek Meýlis şujagaz şemala-da tutuş durky bilen düýrükýärdi.
Gözüni göterip ajygan adamyň keýpsiz haldaky keşbine çalymdaş asmanyň çytyk ýüzüne seredende Meýlisiň göwnündäki tukatlyk has hem çuňlaşdy. Obanyň çetinden gireli bäri oňa obadaşlaryndan birisi hem sataşmady. Göýä ençeme müň öýli Akdaşaýak obasynyň ähli ilaty güýz asmanynyň çytyk meňzinden çekinip, ýyly öýlerinden çykman ýatan ýalydy. Asmanda heniz garaňky gatlyşýandygynyň alamatlary bildirmese-de, bahym günüň ahyrlaýandygyny syzsaň bolýardy. Öýleden soň jimirsäp durşuna ýaňy kiparlan ýagyş zerarly öljümek asfaltyň her ýerinden bir gadam urup, ädimleri bilen köçäni ölçap barýan Meýlis içinden çatryklary sanaýardy. “Baýly-şahyr köçesi…Zelili…Ýasman-salyk...” Şeýdip barşyna ol ahyry öz köçelerine ýetdi-de, çatrykdan çepine sowuldy. Öňem-ä islemezlik bilen zordan ädimläp barýardy welin, öýlerine golaýlandan soň-a ol has hem haýallady. Haçan-da: “Nirä ýörän bolup barýarsyň? Ol ýerde kim saňa garaşýar?! Sen kime gerek?! Mytdyldan bolup barýarsyň, käşgä baranyň bilen öňüňden gujak açyp çykjak adam, “geldiňmi?” diýip halyňdan habar aljak bar ýaly…” diýen ajy pikirler aňynda döräninden soňa-ha onuň aýaklary asyl hem ädilmejek boluberdi. Emma onda-da näme, köçede görene göz bolup, söm-saýak bolup durubermek hem aňsat däldir-dä, Meýlis gyrmyldan bolup ýöräp barýardy.
Ine-de Gara agalaryň köçäniň gyrasyny tutup duran tutlugy. Şonuň gyrasy bilen biraz ýörärsiň hem welin, tutlugyň gutaran ýerinde ýarty tarapy günbatarlygyna, ýarty tarapy bolsa öňe-yza ýaýkyldap, gündogarlygyna gyşaryp duran, kakasy pahyryň agaçdan bejeren derwezesi zompa çykar. Içini hümledip barýan Meýlis derwezeleriniň öňüne bardy welin, gözüniň düşen zadyna ýüregi gyýym-gyýym bolup gitdi. Agaçdan derwezäniň bir tarapy ýerde ýatyrdy, özem ýagyn-ýagmyrdan ýaňa çüýräp ugrapdyr, beýleki tarapy bolsa ýokarky petlesi söýeginden gopup, iň soňky güýç-kuwwatyny jemläp ýykylmazlyk üçin çytraşýan, göreşde ýeňlen, namysjaň pälwan dek, bir çüňküni ýere diräp durdy.
Çagajyk döwürleri goňşy çagalar bilen heziller edip iki ýana hiňňildik edinen derwezeleriniň gözgyny ýagdaýda, weýran bolup ýatandygyna Meýlis gyýyldy. Howlularyna tarap gözüniň gyýtagyny aýlanda, jaýlarynyň daş-töweregi bilen ýandak hem-de haşal ot basandygyny görende bolsa gözüne ýaş aýlandy. Kakasy görgüliniň azap edip, sünnäläp, her kerpijine nagyş çapyp, kerpiçme-kerpiç ussa elleri bilen ören jaýlary bolsa göýä çalamydar çatma ýaly, haşal otlaryň arasynda ýegşerilip, kepberilip durdy. “Birmahal uly il “Gulmyrat ussanyň jaýy” diýip, kakam pahyryň yhlasyny siňdirip guran jaýynyň gürrüňini ederdi. Kakam pahyryň bu jaýyň her kerpijine bir nagyş gyýyp gurandygyny aýdardylar. Indi bolsa ine, Akdaşaýaga meşhur jaý, ekinbaşynda gurulýan gamyş kümä dönüpdir…”
Gussaly oýlanan Meýlisiň birdenkä gahary gelip başlady. “Garyndaşlarymyň gözi nirede bolduka? Näme “Gulmyrat ussanyň özi-aýaly-ha ýogaldy, ýeke ogly hem gitdi” diýip, kakam pahyryň öýüniň baýguşlaryň mesgenine öwrülmegine biparh galaýmalymyka? Häý diýmäýin diýsem, garyndaşsumaklar, haýsynyň ýakasyndan tutsaň tut, haýsynyň jaýyny mysal edinseň edin, ýakyn-u-daşgyn garyndaş tapawudy ýok, neberämizde kakam pahyryň eliniň degmedik jaýy bar diýen tapylmaz. Özem hakyny alyp bolsa ne ýagşy, duzlap-dograýan ýeri, mugt-how-mugt! Ine-dä, kakam görgüliň ömürboýy eli laýdan-palçykdan çykman alan taňryýalkasyny! Öýüniň üçeginde baýguş jakyrdaýar.”
Meýlis entegem içinden öz garyndaşlary barada birneme kineli oýlanjakdy. Hatda soňabaka onuň kineli oýlanmasy hapa-paýyş sögünje hem ýazmagy ahmaldy. Birden kalbynda gozganan wyždan onuň bu namart pikirjiklerini dem salymda dyr-pytrak etdi: “Nämäňe gaharlanan bolýarsyň-eý, Eý sen gurrumsak! Kakaň pahyryň ile-güne eden ýagşylyklaryny gürzi edinen bolup, mazamlap, depäň üsti bulaýlap, binamys şerraýlygyň bilen öz masgaraçylyklaryň üstüni basyrjak bolýarmyň, Şermende?! Kakaň pahyr-a ömriboýy halal ýaşady, kesekiniň zadyna el urmag-a beýlede dursun, gaýta özi öýünden äkidip, özgelere paýlady, iliň öýünden alyp gaýdany alkyş boldy. Pahyryň eliniň hem ýüreginiň mähri siňen öýleriň töründe sallançaklar üwrelip, toýlar tutuldy. At-abraýly ynsanlaryň ömri paýaw tapanda, olaryň yzlaryny tutup, at-abraýa eltýän ýollaryny dowam etjek nesilleri olary Allatagalanyň huzuryna gözýaş edişip ugratdylar, kakaň pahyryň halallyk çeşmesine dönen elleri bilen gurlan öýleriň töründe. Obada zähmetsöýerligiň hem lebzi halallygyň mysalyny getirjek bolsalar, uludan-kiçä kakaň adyny agzardylar. Asyl oba adamlary kakaň pahyryň adyny hem unudyp, diňe “Ussa” diýip tutardylar. Oba, uly oba, onuň içinde ussasy hem köp, emma Akdaşaýagyň ýedi ýaşardan ýetmiş ýaşara ähli ýaşaýjysy “Ussa” diýseň kim barada söz açylýandygyna düşünerdi. Agyr ýüki abraý bilen alkyşdy görgüliniň, bir Hakyň bermedigi, sen gurrumsakdan özge çaga ýüzi düsmedi pahyryň! Sen näletkerdä ýetmek üçin hem ejeň pahyr ikisiniň ýykylmadyk öwlüýäsi, ýüz tutmadyk tebibi, lukmany galmady ahyry! Häk, şü adam pahyr çig süýt emenligini etmän, Biribaryň bermedigine maýyl bolman, berenine kaýyl bolup ýörse sen deýin gurrumsak, yz ýitiren dünýä inmese-de inmezdi! Berdi, Hudaý sen gurrumsagy, kyrkyň bir çetinden gädip ugran kakaň pahyra! Depesi gök diredi, görgüliniň. ““Ädikçiniň ädigi bitmez” diýleni, toý-baýram, meýlis geldi ömrüme, meýlislerimiň başy bolsun-da hernä, meýlislerim täze jaýda tutulsyn, çig kerpiçden jaýymy ýykjak-da, çagalaryma görülmedik jaý gurjak” diýip görgüli, sünnälep jaý saldy. Taňry beren zehinine daýanyp, bir ýerde başarnygy bolsa hem ine, şu öňüňde sen gurrumsak zerarly çalamydar çatma çalym edip duran jaýa siňdirdi. Sen gurrumsagy dag-a begiň balasy begzada diýils-ä heniz bärräkden gaýtjak, şazada kimin, zähmetden ýaňa, ýonýan kerpiçlerine dönüp, gatap giden elleriniň aýasynda üwräp, “ýerde goýsam pos polýar, gökde goýsam ys bolýar” diýip, huwwalap, söýünip-doýup-ganyp bilmän saklady.
Sen bolsa nätdiň?! Ýigit çykyp, ataň-eneň yhlasyny ýerine gowuşdyrdyňmy?! Beýle zatlar dagy nirede! Adyňa mynasyp bolduň, ysnady! Işekçer jahyllygyňdan gözlegiň meýlisdir-keýp boldy. Kakaň pahyryň, ejeň görgüliň halal zähmetleri bilen gazanan yrsgal-döwletini haram keýpe sowurdyň, meýlis-keýp bilen kanagatlanman neşe öwrendiň, üflis! Saňa öň ejeň-kakaň puly dilemänkäň berýärdiler. Soň olardan diläp alyp ugradyň, soň aldap aldyň. Ejeň-kakaň pak çykanyňy duýdular, onda-da ömürboýy abraýyň ýesiri bolup ýaşan görgüliler, ile-güne syr bermejek bolup, seslerini çykarmadylar, içlerine saldylar. Saňa welin, gurrumsak, neşäň üçin pul gerekdi, sen indi keýp üçin neşe etmeýärdiň, sen indi neşäniň azaryndan gorkujygyňa, özüňi saklamak üçin neşe edýärdiň. Sen şonda çar tarapa urnup, gabat gelen adamdan ýalan-ýaşryk sözläp, karz pul alyp ugradyň, gabat gelen ýerinde ogurlyk etdiň, aldadyň, kezzaplyga ýüz urduň. Il-gün ýene-de giň, kakaň pahyry sylap saňa zat diýmedi, edeniňi öňüňden geçirdi. Ýöne saňa gatybir ynanmady hem. Hatyrjem bolup, Türkmen aga mahsus paýhaslylyk bilen sen barada bir söz diýdi. “Il agzy keramat” diýleni, şol diýlen sözi hem hemmeler alyp göterdi. Iliň gözünden düşeniňden so soň sen gurrumsagyň lakamy “Ebla” boldy. Hiç kim saňa ýüz bermedi. Jemagatda baryp otursaň ýanyňdan turup gitdiler, salamyň “waleýkimi” göwünli-göwünsiz berildi, gabat gelşilende salam bermek islemän, görülmedik bolup geçildi. Haçan-da halys tebähediň göçüp, “pul ber” diýip kakaňa haýbat atanyňda bolsa görgüli göterip bilmän, amanadyny tabşyrdy. Onsoň il-gün hem seni näletledi. Şonda bir aklyňa aýlanan ýaly hem etdiň gurrumsak! Ýyl ýarymlap dagy, öýden çykmadyň, gidýän ýeriň bolmady, keýpbaz meslekdeşleriňden arany üzdüň. “Asly arassa bolsa ahyry dogry ýola düşäýer-le!” diýip, il-gün hem saňa umyt bilen içini hümletdi. Salamyňy alyp ugradylar, toýda-ýasda dyzlaşyp oturmagy kiçilik bilmän başladylar. Ejeň görgüli hem şonda seniň ugruňda köwüş tozduryp, gözläp-gözläp, gelin tapdy, baryny-ýoguny ýygnap seni öýerdi. Öýleneniňde dagy ýadyňa sal, sen-eý, Eý gadyrbilmez gurrumsak, il-gün toýuňy etdi ahyry. Ejeň görgüliň ýanyna goňşularyňyz öýin-öýin gelip, her kim göwnünden çykaranyny düwünçege düwüpjik goýup gitdi. Özem karz diýip bermediler, başbitin berdiler. Il-günüň arkasyndan sen gurrumsagy ejeň görgüli bergisiz-beýlekisiz öýli-işikli etdi. Näme il-gün sen gurrumsak üçin şol zatlary edendir öýdýärmiň?! Kakaň pahyr mazarynda tersine dönmesin diýip etdi halk ol hyzmatyny!
Gelniň Aýsona bolsa gelin dagy hem däldi, duranja bir aýyň bölegidi. Wa-a-ah, “gawunyň gowusyny şagal iýer” diýip Türkmen aga ýöne ýere jibrinýän däldir-le, obanyň galyň ýigitlerini yzynda ser-sepil edip, gör nijeme, halkyň hormatyna mynasyp bolup ýören il ogullarynyň pynhanlykda söýüp-doýup-ganyp bilmän ýören elýetmezi sen gurrumsaga nesip etdi ahyry! Ony hem kakaň pahyryň adyny öňüne tutup gelen ejeň görgüliň ýüzünden geçip bilmän, Aýsonanyň ejesi-kakasy ikisi aýmeňizli aýgyzlarynyň ykbalyny sen gurrumsaga baglap, öz perzentlerini betbagt etdiler. Hanha, indem goşa garamyk deýin gyzjagazy bilen oguljygyny ýeke özi terbiýeläp, atasynyň dulunda otyr. Wah, ojagyna wepaly gelin, baý sen gurrumsakdan dagy hem umydygär bolup kän çydady, kän çytraşdy. “Häli düzeler, şindi düzeler, ine goýar, erte goýar”… Goýarmyň, gurrumsak?! “Küýkini gabyr düzeder” diýýär, Türkmen aga! Senem küýki, özem gabrynda-da düzelmejek küýki. Ýeri, aýt, nämäň ýetmeýärdi? Gül ýaly gelniň bardy, entek öýleneniňe ýaňy bir ýyl bolanda ekizjeleriň, ogluň hem gyzyň dünýä indi. Ýaşa, ahyry, mahluk! Dünýäde saňa şundan başga näme gerek?! Jahany dört bölüp üçüsini saňa berenlerinde şondan köp paý düşjekmi, eyes?!
Bolmady. Ýene-de köne heňiňe tutdurdyň. Ýene-de gaýtadan şol nägehan neşä ulaşdyň. Özem öňkiň dagy çeni-çaky hem bolmady. Ejeňi gara ýere duwladyň, aklyňa aýlanmadyň, çydajak bolup dişlerini gysyp-gysyp, merjen dişleri dökülen gelniň, goşa balasyny yzyna tirkäp, atasy öýüne gitdi, oýanmadyň, säginmediň… Il-gün senden gezip ýören al-arwah ýaly, toba edip daşlaşdy. Duýmadyň. Ahyryn hem hökümet yzyňdan ýetdi. Eden ogurlyklaryň, kezzaplyklaryň üçin senden jogap sorady. Senden il-güni dyndaryp, gözenegiň aňyrsyndan garatdy. Indem, aýt sen, maňa, eý adama daş sypaty çala çalym edýän mahluk, ömrüň boýy ýeke ýerde ýeke daban ýere pil uran bolsaň, ýeke goşawuç gumy eliň bilen owradan bolsaň aýt, gurrumsak! Ýeke düýp nahal eken bolsaň, öý tutan bolsaň, birinden “taňryýalkasyn” alan bolsaň, aýt, lam-jim açaýyn-da, ebedilik kalbyňdan zym-zyýat bolaýyn! Diýip bilmersiň, diýmäge bihaýalygyň ýetmez, dogrusy ýeterdi welin, sende indi hatda bihaýalyk hem galmady ahyry, sebäbi seniň binamyslygyňdan utanyp bihaýalygyň hem seniň göwnüňi birmahal terk etdi!
Ýene-de men, seniň ýaly gurrumsagyň wyždany, bihaýalykdan hem binamyslygymy edip, seni taşlap gidibermän, “çykmadyk janda umyt bar”-yma tutup, seni dagam oýarjak bolan bolup ýörün. Ýene-de il-günden närazy bolan bolmaga het eden bolýarsyň-a, toprak başyňa, ysnady!”
Çugutdyrylyp, derwezeleriniň söýegine ýaplanyp oturan Meýlis, kalbynyň törüni eýeläp, etini iýip gelýän ynsabynyň owazyny eşitmejek bolýan dek, kellesini elleri bilen gysdy. Ýüzüni sallady. Onuň dünýäsi suwsuz gurap galanyna üstünden asyrlar öten gurruk guýy deýin hüňläp durdy. Boşluk. Boşluk. Boşluk…Onuň kalby boşlukdan doludy. Şol ýaşap, düşünip, soňuna çykyp bolmaýan, tükeniksiz boşlugyň içinde-de dag gaýalaryna düşüp azaşan ýaňyň iň soňky heňleri ýaly, “Indi nätmeli?!” diýen ysgynsyzja owazjyk titräp-sandyrap, pelesaň kakýardy.
“Indi nätmeli? Nädip ýaşamaly? Ejem ýok. Kakam ýok. Abraýym ýok. Maşgalam dolanmaz. Öýüm… Haraba öwrülipdir. Beýdip diri maslyk bolup ýaşap ýörenden-ä…”
Aňynda dörän täze pikir birbada Meýlisi haýykdyrdy. Ol hopukdy. Ýöne sähel salym geçenden soň öwrenişdimi nämemi, ol ýuwaşlyk bilen, gorka-gorka pikirini dowam etdirdi: “Dogry! Beýdip ýöreniňden il-güni özüňden dyndaranyň ýagşy!”
Şu pikirden soňra Meýlis çagalygyndan bäri ilkinji gezek özüni şeýlebir ýeňil duýdy. Edil öz öňünde ýetmesi şeýle aňsat bolan, aýdyň maksat goýan, özüne ynamly adamyň özüni ýeňil duýşy dek rahatlandy. Ol ýerinden turdy-da, agaýana ösüp, bilboýy bolan ýandaklaryň arasy bilen jaýlaryna tarap ýöneldi. Jaýlarynyň gapdalyna baryp sägindi. Önüp-ösen öýüniň nagyşly kerpiçlerini mähirli nazary bilen sypady. Ýüzüni kerpiçlere degirdi. Munuň bilen hem oňman ýaňagyny öljümek tozan bilen örtülen, nagyşlardan ýaňa büdür-südür kerpiçlere oýkady. Kerpiçler buz ýalydy. Onsoňam olar ýüzüniň büdür-südürligi Meýlisiň dulugynda dyrnalýana çalymdaş duýgy döretdi.
”Şularam meniň özlerine galtaşmagyma närazy bolýan ýaly-la!” diýip Meýlis lapykeç oýlandy-da, bir zat agtarýan dek, jaylarynyň çüňküne garady. Bada-badam özüniň gözleýän zadyna onuň nazary sataşdy. Ol göýä ösüp oturan ýandaklary bimaza etmejek bolýan ýaly, emaý bilen jaýyň künjüne tarap süýşdi-de, penjireden jaýyň içine girip gidýän, ujy ýolnan telefon simine ýapyşdy. Bir çekende-de ençeme wagt bäri ýagyn-ýagmyrlaryň, gün şöhleleriniň astynda eýesiz çüýräp ýatan simiň ep-esli bölegini ýolup aldy. Simiň bölegini gysymyna gysdy-da, Meýlis jaýyň işigine ýöneldi. Öwzarsyz öýüň daşyndan demir bölegi direlen çalamydar gapysy göreniň göwnüni agyrdyp, reňki pakga-pakga bolup, gyşaryp durdy. Aýnasyz penjirelerden sygyryp öýüň içine girýän ýel bolsa misli bu gözgyny harabaçylyga göhi gelýän dek, öýüň içini ala-hasyrdy edýärdi-de, ýaňky çalam-çaş gapynyň hoňkaryp duran yşlaryndan tasap, daşaryk çykýardy. Soňra bolsa ýene-de özüniň täze tapan bezzatlygyndan doýup bilmeýän, dikdüşdi garagol ýaly ýaňky oýnuny gaýtalaýardy.
Meýlis wawwasy bar ýaly, assyrynlyk bilen gapynyň diregini aýyrdy-da, içerik ätledi. Öýüň içi haňlap ýatyrdy. Keçe-düşek ugrundan hiç zat ýokdy. Göýä onuň edýän pikirine jogap berýän dek, hiç wagt hiç bir ýagdaýda ýüz görüp gapyrga syrmaýan ynsaby: “Düşek, goş-golam ýok, diýýärmiň, näme goş goýduňmy bu öýde, düşek goýduňmy bu tünekde, ejeň görgüliň köne sandygyna çenli satyp, haram neşä bermediňmi eýsem?”
Hemişe öz wyždanynyň sesini ynjyly kabul edýän Meýlis bu gezek onuň awuly neşderini sokmagyna üns hem bermedi. Göýä, “Näçe çaksaň çakyber, barybir ýene-de ýeke pursatdan sen-ä maňa, menem saňa derkar bolmarys!”diýýän mysaly.
Ol eýwanyň çüňklerinden sallanyşyp duran latga-latga kereplere üns bermän daşky gapynyň çep ýüzündäki penjiräniň eýwanyň astyndan bilboýy ýokardaky erňegine mündi. Telefon siminiň bir ujuny penjireden gaýym daňdy. Simi bar güýji bilen çekip, onuň berkligini barlap gördi. Onuň göwni, pikirleri doňup galypdylar. Ol alasarmyk düýşde gezip ýören ýalydy. Hemme zady göýä özi däl-de, özge biri edýäne meňzeýärdi. Göýä özi üçin däl-de, bir desse ot daňmak üçin edýän ýaly, arkaýynlyk bilen simiň beýleki ujundan syrtmak ýasady-da, Meýlis ony ýere sallady. Soňam “Eý gurrumsak, edebileniňi etdiň, indem şermende namartlyga ýüz urup, aňsatlyk bilen gaçmakçy bolýarsyňmy?!” diýip hemişeki edähetine eýerip, gyjalat bermäge çalşan wyždanynyň ysgynsyz hem galagoply sesini, penjesine düşüp pitirdeýän etene guşjagazy pişigiň edişi dek, bir gysanda mynjyratdy-da, Meýlis näme üçindir daşaryk garanjaklady. Onuň bu garaýşy misli iňrigini garaldyp, garalyp gelýän ýagty ýalançydan özüni saklamagyny, özüne rehim etmegini dileýäne meňzedi. Emma keşbi gamaşyk arşyň piňine-de däldi. “Meni ýitirersiň…bujagaz ýitgi…” diýip Meýlis, näme üçindir, birmahal, mundan on ýyl ozal, şagalaňly meýlislerde eşidip, gulagynda galan Kerim şahyryň setirini ysgynsyz oýlandy-da, “Ýa Alla, men ýoldan azaşan bendäňe rehimiň insiň!” diýip syrtmagy boýnuna geýdi. Şol wagtam Meýlis çagalygyndan bäri gulagynda galan, goňşysy Gara aganyň derwezäniň ýanyndan gelen sesini eşidip, ziňkildäp gitdi.
--Üh-he, üh-he, ühe! Goňşy! Barmysyňmy-haw!
Ol özüniň näme üçin beýdýändigine hem düşünmän, hasyr-husur boýnundan syrtmagy aýyrdy-da, simi penjireden goparyp, eýwanyň iň garaňky burçuna zyňdy. Soňam sesini endiredip, gyryljak “hä” berdi:
--Bardyryn, geliberiň, Gara aga!-diýdi-de, ol penjiräniň erňeginden düşüp, daşaryk çykdy.
--Häýt, höwürtgesine hapgyrtma girmiş, jähennem bol, şü jelegaýdan!-diýip Meýlisleriň howlusyndaky mähnet garaly agajynyň üstünde gözüni tegeläp oturan hüwini kesekleýän Gara aga birbada Meýlisiň salam üçin uzadan elini almady. Diňe birahat bolan hüwi ganatlaryny pasyrdadyp, uçup gidenden soň salamlaşdy.
--Waleýkim essalam, Meýlis! Geldiňmi, sag-aman! Gözüň aýdyň, esen gelip, ojagyňa gowuşdyň!
Ýeke gepliligi, hemişeki göni gürrüňi üçin “Dogry” lakamyny alan ýaşuly bu sözleri çyny bilen diýse-de, Meýlise olar ýöne bir sypaýyçylyk üçin diýläýen ýaly bolup eşidildi.
--Geldim, öz-ä!-diýip, Meýlis uludan demini aldy-da, dymdy.
Synçy gözlerini oňa diken, köpi gören ýaşulynyň nazary göýä onuň kalbynyň emer-damaryny yzarlap gidene döndi.
--“Öz-ä”-ň näme, Meýlis?! Köpmanyly dymýarsyň welin, sen oglanyň ýagty ýalança aýdylman galan zadyň juda köp ýaly-la?!
Meýlis ajy ýylgyrdy:
--Aýdara ýüzüň bolsa aýdarsyň-da, Gara kaka!
Gara Dogry bu gezek hem hemişekisi ýaly, dogry diline badak atyp bilmedi:
--Şoňa düşünýän bolsaň, hälem, onda sende adam ysynyň galdygy-la!-diýdi.
Dogry sözli ýaşulynyň bu sözleri ok bolup Meýlisiň bagryndan parran geçdi. Ol bokurdagyna dykylyp gelen gaharyny şerebeli sözlere öwrüp, öňünde kinaýaly seredip duran ýaşulynyň üstüne pürkmek isledi. Emma pursatdan peýdalanyp, güýjüne girmäge ýetişen wyždany ataşgir penjeleri bilen onuň bogazyndan bogdy-da, “Het edäýmegin, gurrumsak!” diýip, ýylan ýaly haşşyldady. Meýlis gepläp bilmän ýuwdundy.
Onuň bu hereketi hem Gara aganyň nazaryndan sypmady:
-Hä ýuwdunýarsyňmy? Ýuwdun, ýuwdun, han ogul! Ataň pahyryň, ejeň görgüliň, gelniň görgüliň sen zerarly ýuwdunanlarynyň ýuwdunyp-ýuwdunyp soňuna çykaýjak bolsaň ömrüň ötünçä ýuwdunyp geçmeli bolaýsaň nädersiň!
Meýlis sesini çykarman ýüzüni sowdy. Şol pille Gara Dogry onuň ýagdaýyna düşündi.
--Bu seniň, munyň bolsa çykalga dälmikä diýýärin!-diýip, ol bir eli bilen boýna atylan syrtmagy ýokarlygyna çekýän ýaly hereket etdi:-- Päk Perwerdigäriň beren sanalgysyny müddetiň ýetýänçä ýaşajak bolmaly, şonsuzam ýeter bir gün, hiç ýere-de gaçyp gitmez şol senden!
Ýaşula aýdara-diýere söz tapyp bilmeýän Meýlis diňe:
--Kyn!-diýip ýuwdunmagyň hötdesinden geldi. Bu söz Gara Dogryny azarly ýarasyndan basylana dönderdi:
--Kyn diýýärmiň? Sen han ogul, entek hakyky kynyň nämedigini düýşüňde-de görmänsiň! Päheý-de welinim, diýmäýin diýsem!
Gara Dogry başyny ýaýkady. Soň birsellem oýurganyp durup, haraba dönüp ýatan jaýyň diwarlaryny ilkinji gezek görýän ýaly birlaý gözden geçirdi. Birdenem daýhanlara mahsus äheňde Meýlise buýruk berip başlady:
-Bize gidip ýatsaň hem bolar welin, gelen günüň keseki öýde ýatyp ýörseň öz ojagyň göwni galar! Bejit bol, gapylaryňy aç, häzir men kiçim Nurýagdyny çagyraýyn, sütüne çykyp, öýüň simini toga birikdirsin. Öýde peç bardyr, şony hem alyp gaýdaly. Gelinler bilen gyzlar içeriňi garaňky mazaly gatlyşmanka syryp-süpürerler. Penjireleriňe bolsa häzirlikç-ä kleýenka çüýläris. Erte-birigün bolsa bolanjasyndan aýna jemläris. Özüňem ýör bizden pil alyp gaýt, iki bolup haýdan-haý howlynyň ýandagyny, haşal otuny çapaly. Hä diýmän il-gün “gözüň aýdyň-a” gelip ugrar. Gelenler: “Goňşulara-ha, Ussanyň howlusyny ot-çöpe basdyraýypdyrlar!” diýseler abraýymyz däl.
Meýlis Gara aganyň sözlerine geň galdy. “Munuň aýdyp oturan zatlaryn-aý! Kim gelsin, kime meniň gelenim gelmänim bildirip dur! Iliň-günüň näletlän ysnadysyna “gözüň aýdyň” diýmäge-de adamlar gelermi!” diýip, içinden göwnüçökgün oýlansa-da, Meýlisiň ýaşulynyň diýenine däl diýmäge bogny ysmady. Ol müýnli çaga deýin ýüzüni sallap, Gara aganyň yzyna düşdi. Haçan-da ol goltugynda iki sany pili gysymlap barýan ýaşulynyň gapdaly bilen, gara demirden, köne peji goltuklap, howlularyna dolananda, öz gözlerine ynanmady. Howlularynyň içinde ilerki goňşusy Mele çopan haýdap ýetişibildiginden jaýyň penjirelerine kleýenka kakýardy. Onuň iki sany işekçer jahyl ogly hem gara dere batyp, ýerde ýatan derwezäni bir gyra aýrypdyrlar-da, howlynyň haşal otuny gyrçap ýördüler. Gara Dogrynyň ogly Nury bolsa eýýäm maýmyn ýaly dyrmaşyp toguň sütünine çykyp barýardy. Mellekleriniň aýagujundan hem birki sany gelin-gyz elleri sübseli bärligine bakan ýöräp gelýärdiler.
Meýlisiň dünýäsi lerzana geldi. Misli zemin gümmezi ähli labyryny üstüne atan ýaly, ýegşerildi. Hiç kime kelam agyz gep gatman, gujagyndaky pejini ýerde goýdy-da, jaýlarynyň ýeňsesine aýlandy. Olara gözi düşen Mele çopan, Meýlise habar gatjak bolup dodagyny müňküldetdi, ýöne Gara Dogrynyň başyny ýaýkaýandygy gözüne kaklyşyp, dilini dişledi. Soňra edip duran işini goýdy-da, Gara aga ýakynlady:
--Salawmaleýkim, goňşy!
--Waleýkim essalam, goňşy! Senem eşidäýdiňmi, Mele?
--Eşitdimem, gördümem goňşy! Iki bolup tirkeşip gideniňizi gördüm-de, Gara şeýdýän bolsa menem ýalňyşmaryn-la, diýip geliberdim, bäri!-diýdi-de Mele çopan säginip, oýurgandy:--Ýene-de bir gezek hata goýberäýýän-ä däldiris-dä, Gara dogan?
Gara Dogry Mele çopanyň soragyma jogap taparyn diýen umyt bilen, özüne garşy delmuryp garan gözlerine özüniň aýna deýin durulygyny hiç haçan üýtgetmeýän gözleri bilen dikanlap, egnini gysdy:
--Men näbileýin, Mele dogan! Menem özüň ýaly adam, menem Hudaý däl ahyry! Ýöne näme ata-babalarymyz “çykmadyk janda umyt bar” diýipdirler. Haktagala Ussa görgüliniň yzynyň şeýdip biabraýçylyk bilen ýitip gitmegine ýol berer-ä öýdemok.
--Rejesi neneň, özi, dogan? Ýa şol öňki äheňi, öňki heňimi?-diýip, Mele biriniň eşitmeginden çekinýän dek, sesini pyşyrda öwrüp sorady.
--Ýüz-ä, Mele dogan, işalla, bärik ýaly, öz-ä!
--Bolawersin, hernä!
Iki ýaşuly şeýle diýdiler-de, sözlerini kesip her haýsy öz işi bilen boldy. Esli salymdan soň çym-gyzyl bolup çişen gözlerini gizläp, Meýlis tamyň ýeňsesinden geldi. Mele çopan başlyklaýyn her kim oňa “gözüň aýdyň-da gözüň aýdyň” boluşdylar. Soňra hiç kim üýtgeşik geplemän, işli-işi bilen boluberdiler. Adamlar bolsa, aýtmak gerek däl geliberdiler, geliberdiler. Gelenem ýöne gelip, “gözüň aýdyň, geldiňmi?” diýip gidibermedi. Kim pildir-çarşaga ýapyşdy, kim çekiji hem çüýi bilen geldi. Kim keçe süýräp geldi, kim palas getirdi. Adam üýşüberensoň pil gezegini soňky gelenlere berip Mele çopan bile çete çekilen Gara aga bolsa assyrynlyk bilen öýe çyra çekip bolan, körpesi Nuryny ýanyna çagyrdy. Hatda gapdalynda duran Mele çopana-da eşitdirmän:
--Hol ýatakdaky, indiki annada sadaka bereris diýip ýören daýaw baggoýnymyzy, getir-de, gün ýaşmanka soý! Soňra öýden gazan-ojak getiriň-de, nahar ataryň! Şundan gaýym sadaka bolmaz! Ussa görgüliniň ojagyndan halal duz iýlip, töwir okalsa bijaý ýerine düşer. Ulus-iliň alkyşyny alan bendäniň töründe ile nygmat berip bilsek armanymyz näme?-diýip, onuň gulagyna pyşyrdady. Şol wagt Mele çopan hem tamyň öňüne aýlandy-da, ýuwaşjadan gyzyny çagyryp:
--Bar gyzym, öýe bar-da, ejeňe aýt, häli giçlik tamdyr ýapypdy, saçagyny götersin-de, gap-gajy, çäýnek-käsesi, çaýy-süýjüsi bilen bärik gaýtsyn!-diýdi.
Onýança howluda iş hem azalyberdi. “Iliň güýji siliň güýji” diýleni, sähel salymda howlynyň içi gül pürkülene döndi. Hatda daş-töweregi tämizlenip, içinde çyra ýakylan jaý hem silkinip dikelen ýaly bolaýdy. Adamlar assa-ýuwaşdan jaýyň içine ýygnanyp ugradylar. Törde saçak ýazyldy. Öz-özünden döreýän ýaly, saçagyň üstüne dürli-dümen üýşüp ugrady. Çaý geldi. Daşarda atarylan gazanyň bugundan göterilýän ýakymly ys içerik hem aralaşdy. Öýdäkileriň burnuny gyjyklap, işdä damaryny açdy. Her kim bir ýerden söz açyp başlady. Zähmet çeken adamlar alaýaz bolup söhbet edýärdiler. Diňe Meýlis çete çekilip, otagyň bir künjünde kibtini gysyp, ýüzüni ýerden galdyryp bilmän otyrdy. Onuň bolup oturyşy göräýmäge, uklap galana meňzeýärdi. Emma hakykatda welin onuň kalbynda tupan turýardy.
“Wa-a-ah, gara gözleriňize döneýin, doganlarym! Wa-a-ah, gara başyňyza şirin janym sadaga, ilim-günüm! Wa-a-ah, sözleriňizden aýlanaýyn, gözleriňizden aýlanaýyn, mähribanlarym! Men ýerden ýeke çykyp, atasynyň adyna ysnat getiren mahlugy, nä günlere saldyňyz ahyry, sadagaňyz bolaýyn, ähliňiziň! Eger-de şunça wejeralygymdan soň hem ine şeýdip garşylan ilimiň şu günki eden ýagşylygynyň astynda galyp, ine şu gün maňa gaýtadan ömür berip, söýenmäge söýeg, daýanmaga direg bolan mähribanlaryma hyýanat edäýsem, goý meni ýer hopsun!” diýip onuň kalby daşyna çykaryp bilmeýän sözlerini içinden zarynlaplar gaýtalaýardy. Şunça ýylyň dowamynda hyýanat edilip-edilip, döwülmejek-epilmejek polada dönen wyždany hem Meýlisiň kalbyna ses goşup hamsygýardy: “Wah, owazyňdan aýlanaýyn, seniň! Şunça ýyldyr, zar boldum ahyry, şu owaza! Sadaga men saňa, sadaga!”
Ýagşylygy gyzyl manatlyk deýin, köpükme-köpük sanap bermegi, ýamanlygy gara daş edip goltugyna gysyp göterip ýörmegi bilmeýän adamlar bolsa göýä özleri üýtgeşik bir zat etmedik ýaly, Gara Dogry bilen Mele çopanyň gep uruşdyrmasyna alaýaz bolşup, gülşüp, çaý süzýärdiler. Öwzarsyz öýüň öwzary dolanypdy.

“Edebiýat we sungat” gazetiniň 2007-nji ýylyň 18-nji martyndaky sany
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 564 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Çarhy-pelek / hekaýa - 03.08.2023
Owaz / mini-kyssajyk - 29.04.2023
Alesdir / hekaýa - 13.06.2023
Diri ölüler / hekaýa - 29.06.2023
Ahmet Mele / hekaýa - 25.01.2023
Iki dost / hekaýa - 10.06.2023
Gyrmyzy don / hekaýa - 11.08.2023
Leýanyň gözleri / hekaýa - 01.09.2023
Köriçege / hekaýa - 24.04.2023
Durmuşy dynnymjyklar / hekaýalar toplumy - Sahnada - 16.10.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]