AGAMJAN

Göresimiz gelse seni agamjan,
Ajy gözýaşlara dolýar gözlerim.
Yatlanymda göýä geläýjek ýaly,
Gagşap gidýä dahanymda sözlerim.

Nerkes gözleriñi gu ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 498 | Добавил: Selena | Дата: 18.09.2019 | Teswirler (8) | Теги: Güller Rejepbaýewa

ADYMY SYLAÝAN EKENIÑIZ

■ BERGIM BAR

Allanazar hiç haçan aşgazanyndan zeýrenen adam däl. Haýsy naharam bolsa lezzetini bilip iýýär. Aýratyn hem dogramany gowy görýär. Bir geze ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 527 | Добавил: Türkana | Дата: 18.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Begnazarow

KÖŇLÜM

Ýeňil şöhratlardan, aňsat eklençden,
Özüňi aýagyn, aýagyn, köňlüm.
Bilini bükeldip barýan gojanyň,
Saklaş elindäki taýagyn, köňlüm.

Ody pesdir ala ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 407 | Добавил: Türkana | Дата: 18.09.2019 | Teswirler (3) | Теги: Röwşen Taganow

KÄTELER...

Käteler şeýle bir sygamok dünýä,
Dünýä dört diwara gysyp barýan deý.
Käteler şeýle bir hopukýan, göýä
Depämden giň asman basyp barýan deý.

Kät ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 411 | Добавил: Türkana | Дата: 18.09.2019 | Teswirler (3) | Теги: Gözel Zarypowa

PYGAMBERIMIZIÑ KEŞBI, AHLAGY WE EDEBI

▶ KIÇIGÖWÜNLILIGI

Hezreti Omaryñ (r.a) aýtmagyna görä, pygamberimiz (s.a.w) oña: "Hristianlaryñ Isa pygambere Allanyñ ogly diýişleri ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 439 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hüseýin Algül

SIZIÑ ÜÇIN... / Telegepleşige wariasiýa

Mamur eje aşhanadaky işlerini birýan ýüzli edişdirdi-de, telewizorly otaga geçdi.
- Annaş, aýu Annaş-a, geleweri köşek, multik başlajak bolý ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 418 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

AÝAL IŞGÄR GEREK

Üç-dört ýüz otagly ullakan jaýda ýazuwhanasy bolan bir tanşymyñka gidipdim. Otagda dört kişi bolup otyrdyk. Ep-esli wagt oturamsoñ "Indi men gaýdaýyn" diýip, turmakçy bol ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 738 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Eziz Nesin

GOŞGY

Goşgulary silterlemäň, uz olar,
Pessaý okaň, durşy bilen näz olar.
Gödekligi halamaýar goşgular,
Goşgy däldir, bir näzenin gyz olar.

Şygyr aklyk ol ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 562 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2019 | Teswirler (4) | Теги: Jumadurdy Seýitmyradow