HEÝKEL ÝASAMAGA SYNANŞYK

Aýsyz gije ýaly gara saçlarňy
sypalap-sypalap ýasadym, ýöne
saçlaryň derýa deý tolkunanokdy.
ýasadym derek deý rast aýaklarňy,
aýaklar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 434 | Добавил: Mahymm | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Atabaýew

BIR TORBA GOŞ

Bä-ä-äý, şum habar çalt ýaýrar diýilýänleri çyn-ow. Polat aganyň ýogalanyny Rahmanyň eşidenine gaty gitse ýarym sagat bolandyr-da. Ýa o-da geçen däldir. Ol şol habary eşiden ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 431 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maksat Hudaýguly

YHLAS

Çyrag bolup ykbalyňa,
mukaddes ojagyňa,
Ýüregimi pena edip,
şahandazyň bolmasam.
Togap edip, Käbä deňän
sahawat-saçagyňa,
Mährim gatyp, bu ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 404 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýgül Pirliýewa

YKBAL

Durmuş başym aýlap taşlady her ýan,
Eneden-atadan aýyrdyñ, ykbal!
Bilmedim men munda nirlere barýan,
Ýolumdan galdyryp, sowuldym, ykbal!

Şadyýan ça ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 393 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwletnazar Işangulyýew

DURNA

Al asmanyň giňligin,
Güýzüň reňkin halaýan.
Ömrümiň her ýylyny,
Durna bilen sanaýan.

Boýun egip dünýäde
Höküm sürýän şol kada,
Gykuwl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 500 | Добавил: Azat_Nurgeldi | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar EZIZOW

GÜÝZ ÝAGŞY

Uzak gije ýagdy, dürüni döküp,
Düýn öýlän başlanan güýzüň ýagyşy.
Ýuwaşja pitikläp, aýnamy kakyp,
Oň ýüzüne çekýär täsin nagyşy

Menem ýarygije ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 362 | Добавил: Azat_Nurgeldi | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azat Nurgeldiýew

ÝIGRIMI BÄŞ ÝAŞYM

O diýen bir özgerişlik ýok ýaly,
Öňkimden azajyk gowşapdyryn men.
Agaryp ugrapdyr saçymyň ýary,
Eýýäm ýigrimi bäş ýaşapdyryn men.

Ser s ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 449 | Добавил: Annagurban | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annagurban Annagurbanоw

MEN SENI ŞEÝLE BIR DIÑLÄSIM GELÝÄR...

Görsene, günleriñ tiz geçişini,
Ol bize-de hökmün ýöredip bilýär.
Bilýäñmi, men saña aýtsam içimi,
Men seni köpüräk diñläsim gel ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 422 | Добавил: Mahymm | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwletnazar Işangulyýew

BEYAZ ELBISELI KADIN

KADIN:

Baş dönmesi hala geçmemişti. “İçtiğim en b ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 471 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Funda Menekşe

CERRAHIN ÖLÜMÜ

BÖLÜM 1

Arabanın sinyal kolu takılmıştı yine. Ritmik ses yol boyunca beyninin içinde ötmüştü neredeyse. Müziğin sesini biraz daha açtı. Çok dakik bir insan olm ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 456 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Funda Menekşe

HİKAYE: KARDEŞ GİBİYDİLER

Kentsel dönüşüm sebebiyle içindeki son kiracının da apar ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 481 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Funda Menekşe

BİR SUÇ HİKAYESİ: ADAM UYANDI

Emre, otelin personel kapısından içeriye girdiğinde k ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 442 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Funda Menekşe

KONAKTA SON PERDE

Tahir Bey, masasına kollarını dayamış, karşısındakinin konuşmalar ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 402 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Funda Menekşe

HİKAYE: OYUN

Komiser odaya girdiğinde havada asılı kalmış kahve kokusunu duyumsadı. ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 426 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Funda Menekşe

AGATHA CHRİSTİE – KOLTUKTAKİ ÖLÜ

Koltuktaki Ölü, bence, Agatha Christie’nin en güze ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 460 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Esin Inji

ÇİZGİ ROMANLAR VE SERT POLİSİYE

Elle çizilmiş art arda gelen resimlerle bir hikayen ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 358 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Esin Inji

SIWILIZIÝANYÑ TARYHYNDAN BIR PARÇA

Pikir edilşi ýaly, biziñ ata-babalarymyz bolan ilkinji adamlar ýolbars, gaplañ, möjek ýaly ýyrtyjy jandarlary eldekileşdirip bilmändikleri üçin olara ýa ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 551 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Eziz Nesin

"HUŞSUZ" KEMPIR

Ýaşaýan ýerim mikroraýon bolsa-da, irgözinden göçüp gelemsoñ oduk-budujak ekinmek üçin sygryñ dili ýaly ýerjagaz edindim. Walla, o ýeri maña uly güýmenje bolýar how!
... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 469 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

RUBAGY

Ýene moda girýär rubagy ýazmak,
Onuň her setiri – bir bagy ýazmak.
Ol şonuň üçinem rubagy borly,
Çar setiri ýazmak – çar bagy ýazmak.

Bir bagdan g ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 549 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Kerim Gurbannepesow

BUZA GAÇAN ÝÜREK

Päk söýgümden ýüz öwürip,
Gideňde gözümden ýitip.
Saňa ýüregmi soguryp,
Berjekdim, yzyňdan ýetip
Başarmadym, essim aýyp,
Ýykylamda buza ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 519 | Добавил: Azat_Nurgeldi | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (5) | Теги: Azat Nurgeldiýew