GARŞYLYK

Her pikirde bir ýürek bar,
Her ýürekde müňläp pikir.
Biri ýagşy, biri erbet,
Biri hak, beýleki mekir.

Çapraz pikir arasynda,
Ynam üçin ho ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 463 | Добавил: Bagtygül | Дата: 13.09.2019 | Teswirler (3) | Теги: Azymberdi Kakaýew

DOSTUMA

Bu dünýäden, ykbalymdan nalamok,
Çünki derdim paýlaşara dostum bar.
Kyn günde-de ýalňyzlykda galamok
Ýalňyz günde goldan eziz dostum bar.

Gamly g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 361 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mülkaman Jumanyýazow

SENIŇ GÖZLEGIŇDE

Men seni henizem şol gözläp ýörün,
Taparymdan welin, tapmazym ýakyn.
Zeminde bar bolsaň, men tapjak borun,
Kalbymy gamlardan boşatmak üçin.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 365 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurýagdy Seýitliýew

DÜÝŞ

Eý, sen, intizarym, paşmadyk söýgim,
Sen bu gije nädip ýadyma düşdüň?
Oýaryp ýürekde juwanlyk duýgym,
Sen bu gije nädip ýadyma düşdüň?

Halyňy sorady ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 415 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annageldi Källiýew

ATMASAŇ GOWY

Ulugyz ýalydyr basanda messan,
Keýerjekläp durşy döreder dessan.
Ol senden isleýär gülzarlyk- bossan,
Çölde jeren duşsa atmasaň gowy.

Bu süý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 389 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Silgeldi Akmyradow

SABA PURSATLARY

Joşgunymy öňki melul duýgulaň,
Atlanasy gelýär daglaň gerşine.
Hany, kalbymdaky öňki ümsümlik?
Ajap, ajap mukam dolmuş durşuna.

Ne beýle ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 349 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumadurdy Seýitmyradow

SEN MENI

Ilik-düwme öwrenipsiň sen meni,
Haçan söýmeli däl-haçan söýmeli,
Ýöne welin bir bilmeýän zadyň bar,
Näme diýmeli däl näme diýmeli.

Ilik-düwme öw ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 409 | Добавил: Allanazаr | Дата: 13.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allanazar Rejebow

PYGAMBERIMIZIÑ KEŞBI, AHLAGY WE EDEBI

▶ ADALATY

Pygamberimiz adalatly adamdy, ol ýekeje adamynyñ hem hakynyñ kemsidilmeginiñ deñinden gözüni ýumup geçmezdi. Ahlaklylygyñ aýry ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 455 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hüseýin Algül

EJE

Eje, sen hakynda şygyr döretsem,
Mähriň setirlerme sygmajak ýaly.
Mähir bilen bir ýylgyryp seretseň,
Daglaryň garlary erejek ýaly.

Şygyr dünýäsine ga ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 4582 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Altyn Amanmämmedowa

SYÇANLARAM BIR-BIRINI IÝÝÄN EKENI!..

Gadym zamanlarda... Bir alys ýurtda...
... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 549 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Eziz Nesin