ZENANLAR

Gitdigiçe gyzdy söhbet
Göwher-merjen barada.
Ýüzük, syrga ba ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 653 | Добавил: Türkana | Дата: 16.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Näzik Annatyýewa

GÖKBÖRINIÑ ÝAÑY

Inçe bil, gara saçdan däl, uzak, sowuk, gara gije,
Ylhamym u ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 543 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nejep Baýat

UÇÝAN HALY

Raýon içeri işler bölüminiñ sülçüsi, milisiýanyñ leýtenanty Rejep Hojaýe ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 463 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

ARAP GÖZELI

Nägehan geçemde, düşende ýolum,
Sährada bir arap gözelin gördüm.
Men-ä suw isledim, ol saçak ýazdy,
Sährada bir arap gözelin gördüm.

Astyma a ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 431 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Garajaoglan

TİLDA VE DİĞERLERİ – 10

▶ BİR KÜBA HİKAYESİ: BUENA VISTA SOCIAL CLUB

Türkiye’den mafyanın eline düşmüş bir kadını kurtarmak için ta Küba’ya gelen kahramanlarımız buradaki ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 378 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tugba Turan

TİLDA VE DİĞERLERİ – 9

▶ TİLDA YOĞUN BAKIMDA

Bu sefer çözülmesi gereken mesele dedektiflik bürosunu direkt ilgilendirmektedir, çünkü Tilda seçim gecesi bir maganda kurşunu ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 421 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tugba Turan

"HARMANDÄLI"

Ýalta aýal bardy, özem şermende,
Görmersiñ otagda, pagta harmanda.

Bolan bolup özi ýalandan hassa,
Ýüzün, gözün çytýar çekýän dek gussa:

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 463 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (2) | Теги: Çary Gurbangylyjow

ALEKSANDRIÝA

Beýik Ýüpek ýolunyň Demirgazyk Afrikanyň çäginde tamamlanýan iň soňky nokady bolan Aleksandriýa şäheriniň ýigrimi üç asyrlyk taryhy bardyr. Şäher 332-nji ýylda Isgender Zülke ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 411 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

KAIR

Musulmançylykdan öň Wizantiýa imperiýasynyň düzüminde bolan Müsür ülkesiniň merkezi Aleksandriýa şäheri bolupdyr. 639-njy ýylda arap serkerdesi Amr al-As Müsüri eýeläp, ýurduň köne p ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 384 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

DAMASK

Arheologlar Damasky Ýer ýüzüniň iň gadymy şäherleriniň sanawuna goşýarlar. Söwda kerwenleri üçin Damaskyň ýerleşýän ýeri juda amatly bolupdyr. Sebäbi Orta ýer deňzine ýa-da daglara ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 421 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

BAGDAT

Gündogaryň gadymy şäherleriniň köpüsinden tapawutlylykda, üstünden Beýik Ýüpek Ýoly geçen Bagdat orta asyrlarda gurlan şäherdir. Ol soňra Abbasy halyflygynyň paýtagty bolýar. Arap ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 396 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

HEMEDAN

Döwründe üstünden Beýik Ýüpek ýolunyň esasy ugry geçen Hemedan dünýäniň iň gadymy şäherleriniň biridir. Ol baryp b.e. öňki I müňýyllygyň birinji ýarymynda gadymy Midiýa döwletini ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 417 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

TÖWRIZ

Gadymdan galan rowaýata görä, Günorta Azerbaýjanyň merkezi Töwriz şäheriniň ýerinde Mukaddes Injil kitabynda gürrüňi edilýän Erem Bagy ýerleşipdir. Şonuň üçin hem Töwrizi görmäge ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 470 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (6) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

KAZWIN

Eýran Yslam Respublikasynyň demirgazyk-günbatarynda ýerleşýän Kazwin gadymy şäherleriň biridir. Bu ýerler ýurduň gadymy halklarynyň hem watanydyr. Bu ýerde saklanyp galan gadymy ý ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 433 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

REÝ

Taryhy Reý şäheri Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagty Tähranyň eteginde ýerleşýär. Ol ýurduň gadymy şäherleriniň biridir. Gadymy zamanlarda ol “Raga” diýlip atlandyrylypdyr. Şäher b ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 442 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

NIŞAPUR

Taryhçy alymlaryň şaýatlyk etmeklerine görä, Eýranyň meşhur orta asyr şäherleriniň biri bolan Nişapur sasany patyşasy Şapur I tarapyndan düýbi tutulypdyr, IV asyrda bolsa beýleki ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 410 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurtnyýaz Hanmyradow

YNSAN MERTEBESINE ÝETIRILEN MUKADDESLIK

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda güýzki at çapyşyk möwsümi badalga aldy. Şonuň esasynda ýurdumyzdaky atçylyk-sport toplumlarynda güýzki at çapyşyk möws ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 371 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazgeldi Taganow

GÜNDOGAR BILEN GÜNBATARYÑ MEDENI GATNAŞYKLARYNDA BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYÑ HYZMATY

Halkymyz mukaddes Garaşsyzlygyna gowşansoň, ýurdumyzda türkmen halkynyň medeni mirasyny öwrenmekde we gaýtada ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 399 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Rahman Ilmämmedow

IKI ÝOLUÑ ARASY

Gijäñ yary it oyaryp köçeden baryan,
Kejir erkime-de däl eýe.
Hut yañyja eşden "Unut!" sözümden
Serim duman, gargap baryan täleýe.

İki dü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 455 | Добавил: Mahymm | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadоw

Üçünji bap

Bu bapda jynsy gatnaşykda aşa köp bolmagynyň, bedene ýetirýän zeperleri ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 1674 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Salim es-Üsküdary

Ikinji bap

Bu bap inek (taşşak) barada bolup, ozal agzalyp geçilşi ýaly gan ýumurt ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 5481 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Salim es-Üsküdary

BIRINJI BÖLÜM

▶ BIRINJI BAP

Bu bapda ujydyň ýagdaýy barada söz edilýä ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 2685 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Salim es-Üsküdary

JYNSY LUKMANÇYLYK

Sözbaşy

REHIMDAR BEYIK BIRIBARYŇ ADY BILEN BAŞLAD ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 1804 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Salim es-Üsküdary

UÇURYMA GIDIP BARÝAS

• Şondan soñ maña näme bolanyny özümem bilemok

Çaýhanada "Şarp!.." diýen zarply şarpyk sesi eşidildi. Nardadyr, domino we kart oýnap hem-de özara ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 506 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Eziz Nesin