HEKAÝAÑ-A ÝAZYLANDYR

Çagajyklar-a ýerine geçenden myrlaşdylar. Gündiz oýnap lütleri çykypdyr. Indi olary süýräp gitseñem bilmezler. Menem geçdim iş stolumyñ başyna. Ýañy birki sözlemiñ ba ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 477 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

SEN SÜÝJI UKUDA ÝATYRKAÑ...

Sen süýji ukuda ýatyrkaň gije,
Bogulypdym ýassygymda gözýaşa.
Sen sähere ýaňy salam bereňde,
Men gözüm owkalap barýardym işe.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 464 | Добавил: Annagurban | Дата: 23.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annagurban Annagurbanоw

"KÜR!"

Hezil edip gürrüñ bererdi atam:
"Gumdan bir towşanjyk getirdim kätäm.
Şorja et bişdigi, gazan bişdigi
Şükür mollajygam taýyndyr taýyn.
Günaşa gelse-de b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 433 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.09.2019 | Teswirler (5) | Теги: Kerim Gurbannepesow

ATA IGENJI

Bolup ýörşüñ hiç mañzyma batanok,
Käýýäp ýörmäge-de ysanok bognum.
Saña akylam-a gelerçe boldy,
Hemme kişi ýaly bolarlar, oglum!

Öz diýeniñ tu ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 423 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurbannazar EZIZOW

ÖZ-ÖZÜM

Hossa bolsa gussa her hal her ýanda,
Öz böwrümi özüm gyjyklaýan men.
Sähel sebäp tapsam, ylgap barýan-da,
Öz-özümi garsa gujaklaýan men.

Hol görü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 493 | Добавил: Pegas | Дата: 23.09.2019 | Teswirler (3) | Теги: Sapa Hommadоw

TÖHMETÇÄ ULTIMATUM

Her gün arza ýazýañ, dişiñi gyjap,
Töhmet atyp dosty-ýaryña, ýigit.
Utanmadyñ ilden, etmediñ ejap,
Nälet bolsun kesbi-käriñe, ýigit.

H ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 480 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.09.2019 | Teswirler (6) | Теги: Ata Köpekmergen

ORUNBASAR

Illeñki dek, oñam dünýä gelende,
Familiýasy bardy,
ady-da bardy.
Dünýä bilen hoşlaşmaly bolanda,
Oñ galdyran ady "Orunbasardy".

Otuz ýyl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 423 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Italmaz Nuryýew

ITIÑ ÇÄKMEN DOKAÝŞY

Gyşyñ aýazynda buýanda itler,
Üýrüşip ýörlermiş gezekme-gezek:
- Wow, wow, wow...
- Bu bolşuñyz bolmaýar-how, ýigitler,
Munuñ bir çäresin k ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 508 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Halyl Kulyýew

GARAGÜNLI

Arzasyny golsuz ýazýanyñ biri
Mazaly meý içeninin ertiri
Açyp täze gazetleriñ ýüzüni,
Lampa aşak goýberenmiş özüni:
Gazetleñ ýüzünde ägirt harp bilen ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 398 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annaberdi Agabaýew

JAÝTYGÜL

Öñki gudasynam halys çökerip,
Towuk üten ýaly ütdi Jaýtygül.
Ikinji gyzynam arşa çykaryp,
Ýetjek maksadyna ýetdi Jaýtygül.

Düwünçekden doly jaýy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 437 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.09.2019 | Teswirler (3) | Теги: Çary Gurbangylyjow

KEREP

Ýaşyl "Wolga" süýnüp barýar ýol bilen,
Gögerçin deý gelin,
Ýigit hem bahar.
Göreçleri dumanlapdyr dideleñ,
Ýoldaky salgym deý ereýär takat.
Ýa öñd ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 425 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nobatguly Rejebow

BIZIÑ BAŞLYGYMYZ

Biziñ başlygmyzyñ öz kellesi ýok,
Egninde göterýär kellesin başgañ.
Bir mesele çyksa,
ol haýyr-heläk,
Bölüm müdirlerni çagyryp başlar.
< ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 400 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.09.2019 | Teswirler (2) | Теги: Tirkeş Sadykow

ÝOKARDAN AÝTMASALAR

Kabinetden çykmaýar,
Ýokardan aýtmasalar.
Iş diýip gaş çytmaýar,
Ýokardan aýtmasalar.

Ekjek ýeri aýdylar,
Gitjek ýeri aýdylar, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 367 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 23.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdyreşit Taşow