GÜÝZ GELIPDIR

Güllän badam agaçlarny,
Unut!
Ýatlanyña degmez...
Bu jedelde yza gaýdyp gelmesi
Mümkin däl zatlary ýada salmaly däl.
Öl saçyñy günüñ nurun ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 416 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Nazym Hikmet

MEN SENTÝABR, SEN IÝUN

Senýabr aýy.
Bu zatlañ başy...
Agaçlar ýapragyn döküp başlapdy,
Saralşypdy ýaşyl maýsalyklaram.
Reñki solgun halparyşan gülleriñ.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 393 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ümit Ýaşar Oguzjan

GÜÝZ BOLARYN

Gitme!
Gitseñ güýz bolaryn, ölerin!
Neýläýin agaçlar egse başyny?..
Otly bekedinden çykyp gidensoñ
Nämüçin öwrülýän garañky gijä?
Garlawaçl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 364 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hasan Hüseýin Korkmazgil

GÜÝZ NYGMATLARY

TYA-nyň Biologiýa we derman ösümlikleri institutynyň Botanika bagynda hem ösümlik dünýäsiniň köpdürlüligini artdyrmak, olary gorap saklamak boýunça işler ylmy esasda alnyp ... Doly oka»
Категория: Ösümlik dünýäsi | Просмотров: 608 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maýa Bäşimowa

PASYLLARYÑ SEPGIDINDE SAGLYGYÑY WE ŞÄHDAÇYKLYGY SAKLAP GALMAK BARADA BIRNÄÇE MASLAHAT

Türkmenistanyň az ygally we gije-gündiziň dowamynda howanyň temperaturasy ep-esli derejede üýtgäp dur ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 398 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0)

ORTA ASYRLARYÑ TÄSIN KÜÝZEJIKLERI

Orta asyrlar şäherlerinde VIII—IX asyrlardan başlap keramiki önümleri ýasamak sungaty kämilleşip başlaýar. Dehistan, Şährislam, Nusaý, Abiwert, Merw, Ür ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 381 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annaoraz Abdyýew

YNSAN LEBZINDEN BAGLANAR...

Taryhda ata-babalarymyzyň gaýratlylygy, mertligi, batyrlygy, lebzine wepalylygy hakyndaky aýdylan gürrüňleri, rowaýatlary, olaryň Watany goramakda geljekki ne ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 397 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Halmuhammet Hajyýew

YHLAS BILEN BILIM BERER MUGALLYM

Adam eşretli durmuşda ýaşamak üçin zähmet çekýär. Aslynda, zähmet ynsan üçin edil howa, iýmit ýaly hökmany zerurlyk. Zähmetiň hem dürli görnüşi bar, dürli ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 440 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Köñül Mamalyýewa

GADYMY ÄNEW MEDENIÝETI

Ata-babalarymyz asyrlaryň dowamynda gojaman taryhda maddy we medeni gymmatlyklaryň beýik nusgalaryny döredip, gadymy türkmen topragynyň şan-şöhratynyň dünýä ýaýylm ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 704 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azat Gylyjow

MEŞHUR ŞAHYRY ÝATLAP...

Häzirki zaman türkmen şygryýetinde Gurbannazar Ezizow ýaly uly meşhurlyga eýe bolan şahyr seýrekdir diýsek hakykatdan daş düşdügimiz bolmasa gerek. Dogrudan hem ol ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 442 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täjigözel Ataýewa

ÝIGRIMI ÝEDINJI PASYL: DÜRLI HEKAÝATLARYŇ BEÝANY

■ Hekaýat:

Günlerde bir gün Ajam şalaryndan bolan Perwiz şaha palçylar:
—Eý, şa! Sen öz ogluň Şiruýeniň elinden ölers ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 367 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Kudsy

ÝIGRIMI ALTYNJY PASYL: BETGÜMANLYGY, MÜŇKÜRLIGI DEP ETMEKLIGIŇ BEÝANY

■ Hekaýat:

Apbasy halypalaryndan bolan Mugtasym-billanyň bir gulamy bolupdyr. Ol gulam bir gyza aşyk bo ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 372 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Kudsy

ÝIGRIMI BÄŞINJI PASYL: PATYŞALARYŇ ÖZLERINI HOWP ASTYNA SALMAKLARYNYŇ BEÝANY

■ Hekaýat:

Abu Ubeýdylla atly bir adam Apbasy halypalaryndan bolan Mäti halypanyň weziridi. Haly ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 368 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Kudsy

ÝIGRIMI DÖRDÜNJI PASYL: HABARY GIZLIN ÝETIRMEKLIGIŇ BEÝANY

■ Hekaýat:

Gündogarda Isgender Zülkarneýn peýda bolup, ýurt üstüne ýurt basyp alyp hem-de şäher üstüne şäherleriň d ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 419 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Kudsy

ÝIGRIMI ÜÇÜNJI PASYL: KYNÇYLYKLARA ÇÄRE TAPMAKLYGYŇ BEÝANY

■ Hekaýat:

Merwan ibn Muhammet Hamas welaýatynda söweşdekä Mugawyýa Segsegi atly bir adam onuň ýanynda ekeni. Günl ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 379 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Kudsy

ÝIGRIMI IKINJI PASYL: DUŞMANDAN AR ALMAKLYGYŇ BEÝANY

■ Hekaýat:

Süleýman ibn Abdylmälik atly patyşa Horasan welaýatynyň ygtyýaryny Wakyg ibn Abdyleswete tabşyrypdyr. Bu paty ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 386 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Kudsy