On sekizinji bap

Bu bapda şähweti güýçlendirýän däri-dermanlar we klizma beýan edi ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 2697 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Salim es-Üsküdary

Dördünji bap

Bu bapda çenden aşa jynsy gatnaşykda bolunmagy sebäpli dörän keselleri ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 1614 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Salim es-Üsküdary

GAÝDÝANDYR

Sahylyk, ýedi arka Handan gaýdýandyr,
Pirlik, Biribara şandan gaýdýandyr,
Mertden Mert dogýandyr, dogumdan-dogum,
Halallyk Pederden, gandan gaýdýandyr.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 385 | Добавил: Мylayym | Дата: 19.09.2019 | Teswirler (2) | Теги: Ogulşeker Hojaýewa

ATAJAN ANNABERDINIÑ ŞORTALARYNDAN

Atajan Annaberdi ýeke tar motorly gelýärkä benzini gutarypdyr. Ol geçip barýan maşynlaryň birini saklap, benzin sorapdyr. Şahyra ―benzinim ýok - diýmegiň ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 545 | Добавил: Palitra | Дата: 19.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Atajan Annaberdi

PULUÑ GÜÝJI

Aýny bolmasa, adamlar "Puluñ güýji gaçypdyr, onuñ hiç hümmeti ýok" diýe ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 501 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

SALAMA GELDIM

Günde şol bir zaman, daňdan pillesi,
Oýardy atamyň azannyň sesi.
Käbäm bilen kyblam guran külbesi,
Saňa bu gün ýene salama geldim.

Ejem bil ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 398 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.09.2019 | Teswirler (2) | Теги: Annageldi Källiýew

DILBERIM

Giç geldiň, giç geldiň, geldiň örän giç,
Bütin durkum bilen söýen, dilberim.
Garaşdym, garaşdym şu güne deňiç
Çirksiz yşkym aýap goýan, dilberim.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 420 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumadurdy Seýitmyradow

DEPUTATLARA ÖWRETMELI

Näme üçin, bütin ýurt bazar ykdysadyýetine geçýärkä, biz öz öýümizde şeýtmeli dälmişik?! Biziñ öýümizem özbaşyna bir kiçijek döwlet ahyryn. Gök çaýyñ başynda keýwany ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 451 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.09.2019 | Teswirler (3) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

HİKAYE: İLAHİ ADALET

Başkomiser Ahmet cesedin yanına çömelmiş, karnındaki kurşun deliğine baktı. Maktul, pek de uzun sayılmayan karanlık koridorun tam karşısında upuzun yatıyordu.
... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 421 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýeşim Ýörük

BİR ALMANYA POLİSİYESİ: KIZIL GÜNEŞ

Sabahın olduğunu gökyüzüne bakıp anlamak mümkün değildi. Hava hâlâ karanlıktı ama yaşlı kadın için, uzun yıllardır, bu saatler uyanma saatiydi. Ruhu o ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 468 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýeşim Ýörük

ÇARY BERDIÝEW

Türkmenistanyñ halk artisti Çary Berdiýew 1952-nji ýylda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Mäne obasynda dünýä inýär. Çary Berdiýew 1979-njy ýylda Moskwanyň Lunaçarskiý adynda ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 597 | Добавил: Gurban | Дата: 19.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

UWLAP GIDEN GÖK BÄŞLIK

Bakdaky benziniñ derejesini görkezýän çyrajyk ýanyp-sönüp başlady. Meniñ howsalam artdy. Entek şähere çenli ýoñsuzja ýer bar. - Be, ýetermikä? - diýip, içimden edip ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 434 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW