GUL DIÝDI MAÑA

Sabadan ugradym men bir gözele,
Ýöri heý-heý, jaýy gul diýdi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 404 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Garajaoglan

ILDEŞLER!.. ADAMÇYLYGYÑYZY GORAÑ, MÖÝLEŞMÄŃ, IÇÝANLAŞMAÑ!..

Gadym-gadym zamanlaryñ ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 574 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Eziz Nesin

UTANMA GYZ, UTANMA

Utanma gyz, utanma gyz, utanma.
Saňa seredýänim betpällik ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 572 | Добавил: Azat_Nurgeldi | Дата: 07.09.2019 | Teswirler (12) | Теги: Azat Nurgeldiýew

AŞYKLARA!

Ýok, meňzäň diýemok Zöhre-Tahyra,
Olaň güni başyňyza düşmesin! 
Ýöne welin, eý, erkana aşyklar, 
Siz arassa saklaň söýgiň çeşmesin. 

Men akyl b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 488 | Добавил: Medinilla | Дата: 07.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow

GARA PIŞIK

Ol işe gitmek üçin eginbaşlaryny geýip durka agşamky gören düýşüni ýatlajak bolýardy. Düýşüni ýatlap näme etjekkä? Bu geň adam yrymlar-a aňyrda dursun, göwüne gelen biderek pik ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 483 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Eziz Akaýew

JANYM EKEN

Jan kar-kara gelmeginçä,
Gadyr goýman hiç edenim.
Ýakyp dünýäñ ähli derdin,
Alowyndan çiş edenim.

Parça-parça ýolup etden,
Ol çişe düzd ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 491 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 07.09.2019 | Teswirler (9) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa

ÝAMAN SÖZ WE ÝAGŞY SÖZ

I.

Bir ýaman söz çykdy zybandan,
Ýagşa degdi, ot oklandy kalbyna.
Entiredi, köz basyldy dabanna,
Gitdi, ýaman sözem gitdi oň bile. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 481 | Добавил: Türkana | Дата: 07.09.2019 | Teswirler (4) | Теги: Näzik Annatyýewa

HALAL PUL

Başdan boýun alýaryn: beýle makalany ýazsammykam ýa-da ýazmasammykam diýip kän pikirlendim. Ikirjiňlenmämiň öz sebäbi bar. Atylan ok nyşana degende, diňe şonda harçlanan gurşuny ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 660 | Добавил: Türkana | Дата: 07.09.2019 | Teswirler (5) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow