21:55

Utanma gyz, utanma

Категория: Goşgular | Просмотров: 573 | Добавил: Azat_Nurgeldi | Теги: Azat Nurgeldiýew | Рейтинг: 3.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Dünýa hakda / Goşgular - 29.06.2024
Ajap ýaýlam / Goşgular - 15.05.2024
Bolsa eder / Goşgular - 21.05.2024
Düýşgowuran / Goşgular - 08.04.2024
Ýagyş damjasy / Goşgular - 24.03.2024
Sadyk her guly / Goşgular - 02.07.2024
Çarwa arabyñ söýgüsi / Goşgular - 10.02.2024
Hakyky şahyr / Goşgular - 08.05.2024
Nädip ýaşamaly?! / Goşgular - 13.01.2024
Gitseň / Goşgular - 25.06.2024

Teswirleriň ählisi: 12
2
1 Мylayym  
83
Durmuşyň gyzykly döwürlerini yza sarap, gyzy belki, kimdir birine meňzetmek bilen, ýatlama ummanlarynda gark bolana meňzeýäňiz, Azat agam.
Aslynda, kimdir bir gyzdyr, ýa gelin tapawudy ýok, ünsüňi özüne çeken bolsa, erkek kişiler öz içlerinden şol zenana bagt dileginde bolup geçmelimişin. Şu tymsaldan Azat aganyň habary bolmaly. Gyz maşgala päk niýet bilen oňa iň gowulyklary dileg edipdir. Bu bolsa, gyza bolan hormat-sylagyň päkgöwünlilik bilen adamkärçilik mertebesiniň beýikliginiň alamaty diýip, düşünýän men-ä. )

2
2 Gumlygelin  
8
Arassa kalply ynsanyñ hiç wagt içinde ýaman niýeti bolmaýar...

Galamyñ kütelmesin agam.

2
3 Garaýolly  
27
Liriki gahryman gozellige mayyllyk bilen syn edyar. Onuñ mayyllygy shahsy bahbit mayyllygy dal, eysem, keshp gozelliginiñ eyesiniñ icki icki gozelliginiñ dashky gozelligine barabar gelip durmagyny isleyar. Gowy goshgy.

2
4 Garaýolly  
27
Shu yerde Azat shahyryñ soñky dowurde doreden goshgylarynyñ mazmun hem ceperciliginiñ juda jebisleshendigini begenip aydasym gelyar.

1
5 Garaýolly  
27
Umuman, Azat'goshgylaryny goja poeziyanyñ ozune mahsus agras, saldamly yazyar. Gumlygelinem shonuñ yaly. Gowy goshgylar, elbetde, shygyr meydanynyñ gul-guncalary. Okyjylar, goya, kebelekler kimin oña gonyarlar.

0
6 Garaýolly  
27
Gowy goshgylar.

0
7 Garaýolly  
27
Has turkmen i im, sen yakyn aralarda goshgy goyañag-a! Seniñ yokary templi, yamanlyga, durmush nadursluklirene gahar gazapdan doly ( oñkiler kimin) goshgylaryñy okasym gelyar.

0
8 Garaýolly  
27
... inim... bolmaly

0
9 Azat_Nurgeldi  
283
Haweran, hawa şu goşgymy ahlaksyzlykda aýyplan adam tapyldy. Men şol dialogyň kopiýasyny goýjak bolaýyn şu ýerde.

0
10 Azat_Nurgeldi  
283
Haweran, men şu temada teswir edip açyp bilmedim, ýöne aýratyn tema edip açmaly boldum.

1
11 Hаwеrаn  
245
Öñrägem ýañzydypdym, ýene-de tekrarlap aýdýan, Garajaoglanyñ goşgularynda iki gaşynyñ ortasy we iki göwsüniñ üsti meñli zenanyñ waspy ýetirilýär. Görnüşi ýaly, Garajaoglan her gözi düşen zenanyñ göwsünr hyllygyny akdyryp goşgy ýazyp ýören bir ozan däl-de özüniñ jan-dilden söyen zenanynyñ ölinçä waspyny ýetiren çyn söýgä ygrarlu hakdan içen şahyr. Şoñ ü.n onuñ goşgularyny okanyñda öz söwer ýaryña bolan yşky hyjuwyñ joş urman, il-günüñ zenanyna göz gyzdyrma duýgysy döreýän bolsa, onda bu Garajaoglandyr Keminänin heleýbazlygy däl-de, şeýle pikiri añynda aýlanyñ heleybazlygydyr.

1
12 Gurban  
24
shahyr1964, Ýagşy dileglerden doly goşgy eken agam. Käbir adamlar biri-birine meňzeş bolýar. Onsoň birine meňzedip seredip durýaň şol tanyş adama.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]