03:08

"Aýdymlarym şum ykbalym hakdady..."

Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 549 | Добавил: Mahymm | Теги: Kakamyrat ATAÝEW | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Ýatlamalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Bagabat  
43
Çary neresse gaty güýçli şahyrlaryň biri ekeni. Neresse neresse bolýança bilmän galypdyrys. Gurbannazar şahyryň diýşi ýaly: "Biz ýitirip düşünýäris bu dünýä"...
Ýerbent agşamynyň altyn şapagy,
Meni durkum bilen çirkizdi oda...
...Hiç zat ýitmeýär diýýär himiýa...
Gülüp geçiren günlerim, ýadyma düşende aglasym gelýär...
Bu jahanda näme etdim men,
Bu jahanda men näme etmedim...
Döredijiligi genial setirlerden doly ekeni...
Ýatan ýeri ýagty bolsun! Iman baýlygy bersin, neressä!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]