19:16

Bilgiç /hekaýa

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 773 | Добавил: Şirhan | Теги: Şirhan Allaberdiýew | Рейтинг: 4.1/7
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Deñinden ötüp bolmaýan adam / hekaýa - 18.01.2024
Kitap / nowella - 16.03.2024
Sen aman bol bu dünýäde / hekaýa - 22.01.2024
Oglanlyk döwrümiň peji / hekaýa - 21.01.2024
Gijeki gapydanyň ýazgylary / hekaýa - 25.01.2024
Çöldäki jaň sesleri / hekaýa - 06.03.2024
Ýat şäherdäki üç myhman / hekaýa - 13.01.2024
Шер аминь / рассказ - 20.01.2024
Ahmyryň awusy / hekaýa - 13.01.2024
Diriligiň derdi / hekaýa - 12.01.2024

Teswirleriň ählisi: 7
0
1 Şirhan  
49
@Medinilla, üns berip okanyňyza we bellikleriňize sag boluň! Nesip bolsa,geljekde göz öňüne tutaryn bellikleriňizi.

0
2 Şirhan  
49
@Has, anygrak aýtmasaň hiç zada düşünen däldirin wacko

0
3 Şirhan  
49
Mekdepde türkmen dilinden gowşagrak okanym bildirýän bolmaly.Edebiýatdan gowy okansoň türkmen dilinden zordan,süýräp diýen ýaly bahamy 4-lik goýupdy türkmen dili we edebiýaty mugallymam.Indi ünsli boljak bolaryn ýazgylaryma, kyn görmän ýalňyşlarymy düzedeniňize sag boluň smile

0
4 Gumlygelin  
8
@Şirhan,dogrudan-da öñki ýaşan ömrüñde kim bolanlygyñ bizede gyzykly boldy.Wera daýzañ ölümine sebäp bolan ruhuñy belki biraz açyklarsyñ.

0
5 Gumlygelin  
8
Palçy diýlende bir zat ýadyma düşdi.
Daşkyrak garyndaşlarmyzdan biri palçy bolupdyr diýip gulagma degdi.Soñ ol garyndaşyma gabat gelemde oýunlyga salyp palçy diýlen zada hiç ynanmaýanymy aýtdym.Olam nädendir öýtýäñiz.Elimden tutup ýalbaryp otyr.
,,Gyzylgüljan,señ arkañ meñ arkamdan has güýçli.Bol,sen maña dileg et''-diýip.
Özüñe ynanmazlyk edenler üçin gowy çykalga eken. biggrin

0
6 Gumlygelin  
8
@Şirhan,diýmek señem ruhuñ Wera daýzadan güýçli eken biggrin

0
7 Şirhan  
49
@Gumlygelin, gelneje bilmedim menem şonuň kim bolandygyny smile
Ýöne şol "arkaly" gürrüňi menem eşidipdim.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]