20:43

Daň ýyldyzy / poema

Категория: Poemalar | Просмотров: 621 | Добавил: Gurban | Теги: Şyhymyrat Abdyllaýew | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Poemalar bölümiň başga makalalary

Kyssa / poema - 12.06.2024
Kyssa -3: poemanyň dowamy - 20.06.2024
Aşyk Aýdyñ / poema - 22.06.2024
Jüneýit han / poema - 03.06.2024
Kyssa -4: poemanyň soňy - 22.06.2024
"Aşyk-Magşuk" / dessan - 03.03.2024
"Aşyk-Magşuk" / dessanyň dowamy - 03.03.2024
Kyssa -2: poemanyñ dowamy - 14.06.2024

Teswirleriň ählisi: 11
0
1 Gumlygelin  
8
Gussaly waka...Şuhmyrat aga juda gowy ýazypsyñyz.Ömrüñiz uzak bolsun.

1
2 Garaýolly  
27
,, Dañ yyldyzy" poemamy,, Kitapcy" bash saydynda dolylygynda goyulmagyny uly arzuw edip yordim. Alla yalkasyn, Gurban inim.

0
3 Garaýolly  
27
Hawerana, Gumlygelin uyamyza minnetdarlyk aydyan, sag-salamat boluñ.

1
4 jumagylyjovao  
88
Dürli häsiýetli adamlaryň ýiti çaknyşmalary esasynda dörän barlyşyksyz durmuşy konflikti açyp görkezýän we tragediýa bilen tamamlanýan poema, meniň pikirimçe, poema-tragediýa diýilse-de boljak eken. Täsirli ýazylypdyr. Ylhamyňyza bereket!

0
5 Garaýolly  
27
Sag boluñ, Alla yalkasyn hosh sozleriñiz ucin.

0
6 gadambez1986  
335
Bu poema klassiki esere owruljegine bek ynanyàryn. We awtora minnetvdarltk bilduryarin. Tamam bolanyna oran gynadym.

0
7 gadambez1986  
335
Garyp adamlaryn alasady bilen yazylypdyr

0
8 gadambez1986  
335
Humanistlik duygurlarna yugrulan

0
9 Gurban  
24
Men bu poemanyñ sýužetini babamdan ýaş mahalym eşidipdim.(ol 1974-de aradan çykdy). Gel-gel şol sýužet 1983-nji ýylda ýadyma düşdi. Işsiz ýördim. Güýmenje ücin onuň üstünde işläp başladym. 11-bogunly şygyr setirinde poemany boldum etdim. Ony hiç ýere, hatda, gazýete-de hödürlemedim. Bir gün şahyr Rejepgeldi Mejikowa görkezdim. Halady. Ýöne, 11 bogundan 7-boguna düşür. Şonda sýužetiň akymyna has jaýdar düşer, akgynly okalar diýdi. Poemany bir hepdede gaýtadan işledim. Meniň eserlerimiň çap işi, kitap beýle-de. dursun, welaýat gazýetinden ýokary çykanok.

Şyhmytat Abdyllaýew.

0
10 Begli666  
4
Gowy poema eken, gyzyklanyp okadym. Dogrymy aýtsam Gully talabany Atan baý çöle çykaryp çölde ýok eder öýütdim, ýöne baý aga riskowat edesi gelendirdä? Ýenede baý agaň öz aýälyny ödürşi bir tüýsli düýp sebäpsiz göründi. Eger baý aga öňünde keserýän adamlaryň baryny öldürüp dynýan bolsa, poemada baý agam geçmişinden bir iki sany ölüm ýatlamaly. Hamala baý aga öň hem adam öldürip gördi. Birinji gezek däl. Ýöne eger baý agaň birinji ölümi bolsa, onda oňa derekli sebäpler gerek. Mysal üçin aýalyndan dynmagy öňden arzuw edinip ýör, sebäbi oň ýerine ýaşajyk gyz aljak bolýar. Ýa-da öz gyzyny şol sawçylara durmuşa çykarmak diýseň zerur, sebäbi garyndaşlykdan soň täze öri meýdanlar açylýar. Gyzyny alýan ýeriň öri meýdanlary kän. Baý agaň hereketleri doly düşnikli däl, ýa-da baý aga manýak?

0
11 Begli666  
4
Dünýä edebiýatynda bir düşünje bar: Çurdaga dyzaýan samsyk diýip. Gije tok öçdi we öýüň içi tüm garaňky. Ýagyş ýagýar we ýyldyrym çakýar. Öýde ýekeje adam bar. Birden çurdakdan gorkunç sesler gelip başlaýar. Öýde ýeke galan oglan eline şem alyp çurdaga galýar. Sesiň nämeden gelýänini biljek bolup. Hakyky durmuşda gahrymalar hiç wagt şeýle hereket edenoklar. Eger edýän bolsalaram olara düýpli sebäp gerek. Mysal üçin çyrdakda 100 müň dollar pul gizlengi dur? Ýa-da başga bir sebäp? Atan baýyň hereketleri bilen hem şeýle, ol şol çyrdaga dyzaýan samsygy ýatladýar. Eger gahrymanlar adaty adamlaryň etmeýän hereketlerini edýän bolsalar, olaryň hereketlerine düýpli sebäp gerek. Çenden aşa gysgançlyk o diýen düýpli sebäp däl.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]