GAPLAŇLY DERE

Bu insizden uzyn dere diýseň owadandy. Harsaňlaryň, ownuk daşlaryň arasyndan derýa akyp geçýär. Suwuň şaggyldysy onuň iki kenaryny jähekläp oturan granit daglaryna düşüp, en ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 389 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (2) | Теги: Abdurafe Rabiýew

KÖMELEK

Ýaz ýagşy diňdi. Ejesi ogly Zeti çagyrdy-da:
— Oglum, obadan bir oglanjyk uly torbany dolduryp kömelek ýygypdyr. Bar, gidip gözläp gör, belki, senem taparsyň — diýdi.
... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 380 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Li Den

HÖDÜRLEMÄGE MYNASYP SOWGAT

● Riçard Bah bilen söhbetdeşlik

1991-nji ýylyň sentýabr aýynda Amerikada, Ýuwaş ummanyň kenaryna ýakyn Orkas atly kiçijik adadadym. Bu ýerde ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 375 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Riçard Bah, Sergeý Wsehswýatskiý

HÖWES

Depäniň eňňidinde köw-söw edip ýörenine eýýäm üç gün geçen-de bolsa, tomsuň uzak üç gününiň dowamynda onuň bitiren goşy bolmady. Her agşam çolpusyna hiç zat ilmän öýüne dolandy. Dör ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 356 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ion Drusse

ALYŞIR NOWAÝY HAKYNDA HEKAÝATLAR
(«Ýagşy gylyklar» atly kitapdan)

Bagt ýyldyzynyň astynda doglan Soltan Söýün Merw şäherinde häkimlik edýärkä, äleme belli Alyşir Nowaýy hem onuň ýa ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 511 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kyýaseddin Handemir

ÇOKUNMAK

Günäleme meni, Gudraty güýçli,
Hemem jeza berme, çokunýan saňa,
Tüm zeminde hyjuw paýyma düşdi
Hem abyrsyz söýgi girdi synama.
Seň dirilik sözleň diňe ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 374 | Добавил: ahallydan | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mihail Lermontow

HAZYNA

Enemiň öýündäki iň täsin ýer — üçek. Ol ýer hemişe garaňky, tozanly, dymyk hem syrly. O taýda häli-häzir gerekmejek her hili köne- küşül zatlar ýatyrdy. Bulardan başga- da, ullakan ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 364 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Oleg Ždan

TOÝ DILÄP DURSUN!

Il-günümiň ak bagtyna şärikdir,
Dutaryň törüňde toý diläp ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 416 | Добавил: amanmyradownamehribon | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Mämmetnazar Babanazarow

Polisiye Bulmaca

ZENGİN DULUN ÖLÜMÜ

Ofiste milletin birden te ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 440 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (2) | Теги: Genjoý Sümer

SÖÝGINIÑ DERDINI ÇEKÝÄN...

Söýginiñ derdini çekýän bir özüm,
Şol ýalan söýgi diýip gyýylyp ýörün.
Gülmedi gözlerim, gyzardy ýüzüm,
Ýüregim gaçan deý düýbüne kölüñ! ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 335 | Добавил: Mahymm | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýgül Ataýewa

MÄLIK GARAMAN BARADA (Garaman şalar nesilleri barada)

Bularyň ata-babalaryna Nury sopy diýerler. Aslynda ermenidir.(?) Soňra yslama gelip, Amasyýada öldürilen baba Ylýasyň hyzmatyna eýer ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 440 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhteser-at-tawaryh

HAZARLAR

Hazarlaryň hökümdaryna hakan diýilýär. Ol her dört aýdan bir gezek halkyň arasyna çykýar. Oňa beýik hakan, wekiline bolsa han beg diýilýär[1]. Hakan beg goşuny dolandyrýar, ýurd ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 383 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ibn Fadlan

ENELER

Goja dünýäñ on iki gatly gussasyn,
Ýany bilen on iki gatly şatlygyn.
Durmuşyñ tüm ýaly gap-gara ýasyn,
Gözi bilen gören ene ýaşasyn..

Agyrdyp bill ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 463 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Isa Hojamerdanow

INTERWÝU
... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 402 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

RUSLAR

Ibn Fazlan şeýle diýýär:

Söwda üçin Itil derýasynyň kenarynda ýerleşýän bazara gelen ruslary gördüm. Olaryň arasynda eti-gany özüne ýetik adama gabat gelmedim. Ählisi ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 392 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (6) | Теги: Ibn Fadlan

ÇAGA TERBIÝESI

Çaga dünýä inip, ýedi ýaşa ýetýänçä uçmahyñ guşy saýylýar. Ol çagala ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 575 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tatar Üýşmekow

"ÖMRÜZAÝA ÝYLDYZYM" KITABYNDAN / (gysgaldyldy)

Altmyşynjy ýyllaryñ on ýyllygam, ýetmişinji ýyllaryñ onýyllygam biziñ edebiýatymyza uly zehinleriñ gelip goşulan döwri boldy. Şeýle zehinler ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 472 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mämmetgurban Mämmetgurbanow

DÄDEM GORKUT
... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 416 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gorkut ata