SENIŇ DÜNÝÄŇ

Işigmizde şatut. Gör, şineläpdir,
Hemem, dünýäm,
meniň nowjuwan wagtym.
Bahar gelip, senem ajap gülläpsiň,
Durmuş daragtym.

Goşa tar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 415 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Halyk Jumat

GUBADAGLY MEN

Çalyşmaryn erem bagyna derek,
Obam,sen ykbalym, özüme gerek.
Adyňa guwanyp, joşup dur ýürek,
Baky bagt eýesi, ajap çagly men,
Gubadagly men!
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 409 | Добавил: amanmyradownamehribon | Дата: 09.12.2019 | Teswirler (13) | Теги: Sabyr Öräýew

WATAN SÖÝGÜSI

Her gün täze Gün dogduryp,
Çeşme-çaýlary çogduryp,
Gursaga ylham dolduryp,
Guşlaň ganatynda getirip ýazy,
Gül bilen basyryp erik-almany, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 448 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Atabaýew

ERENLER ÝÖRÄN ÝOLDUR BU ÝOL

Ýol — erenler hasasyny süýräp geçen mukaddes ýol. Ýol bar ýerde hem il bar. Ýol — özgeriş hem geljege barýan arzuwlar. Ýol baradaky pikirleriň çuňňur manylylyg ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 444 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

DAGLARYM

Dogan ýerne dogan sanyp, dostum kibi görenim,
Geldim ýene size matam baglaýyb-a, daglarym!
Serçeşmede tebil alyp, ýada salyp gözelim,
Keýgiň gaçdy z ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 424 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.12.2019 | Teswirler (2) | Теги: Nobatguly Rejebow

GURBANNAZAR EZIZOWDA TÄZE DÖWRÜÑ FILOSOFIÝASY

Filosofiýa ylmy döräp, dürli şahalardyr akymlara ýaýramagyna garamazdan, onuň esasy dünýägaraýyş ugrukmasy barlyga akyl ýetirmek, adamyň bili ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 443 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýram Basarow

MAGTYMGULY PYRAGY WE ÄRSARY ÝOLUNYÑ USSATLARY

Sungatyň beýleki şahalary bilen birlikde, bagşyçylyk sungatymyz hem ösüşlere beslenýär. Bu babatda milli Liderimiziň medeni mirasymyza degişl ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 544 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jora Çerkezow

GEÇMIŞE SARPA, GELJEGE MIRAS

Söz ussatlary Çary Aşyrow, Kerim Gurbannepesow, Gurbannazar Ezizow bilen durmuşda gabatlaşmak nesibäme çekmedigem bolsa, olar bilen bagly biziň maşgalamyzyň d ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 418 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Çemen Annaberdiýewa

HÄZIRKI ZAMAN ÖZBEK EDEBIÝATY

Kitob har bir millatning o'lmas madaniy merosidir! ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 425 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ýazbibi Annagurbanowa

NESIL ALADASY

Ene süýdüniñ gudratyny subut etmek üçin turuwbaşdan bir adamyñ ykbaly ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 551 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.12.2019 | Teswirler (11) | Теги: Tatar Üýşmekow

"ÝA, PIRIM, MYRAT BAGŞY ATA!"

Aýdym-sazyñ pirleri ýatlananda, Orta Aziýada Aşyk Aýdyñ pir we Babagammar bilen bir hatarda Myrat bagşy piriñ ady hem agzalýar. Myrat bagşy pir hakynda öñem ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 447 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.12.2019 | Teswirler (4) | Теги: Gurbandurdy Öwezow

BARAN ÝERI ALAÝAZDY...

Ýakynda 2019-njy ýylyñ 27-nji noýabrynda belli wäş ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 558 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.12.2019 | Teswirler (3) | Теги: Akgül Saparowa