11:40

"Ýa, pirim, Myrat bagşy ata!"

Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 445 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Gurbandurdy Öwezow | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Aýdym-saz sungaty bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 4
0
1 braun634  
Mbähh. Täsin maglumat.

0
2 braun634  
Bezmeden bagşy barada-da maglumatyñyza bar bolsa beräýseñiz?

0
3 Hаwеrаn  
245
Bezmeden (Nowgül) bagşy eger "Aýal bagşy" diýilýäni bolsa, onda häzirlikçe Osman Ödäniñ "On üçünji perde" hekaýasy ( http://www.kitapcy.ga/news/on_ucunji_perde_hekaya/2018-06-12-185 )
bar. Hekaýada on üçünji perdäni açan Kör Gojaly Bezmeden (ýagny Aýal bagşy b.n) ýaryşýar. (dogrusy hem bu bolsa gerek) Ýöne Aýal bagşynyñ asyl adynyñ dürli-dürli berilýän başga maglumatlaryñ hem bardygyny unutmazlyk gerek. Mysal üçin Şirinjemal Geldiýewanyñ türkmen mirasgärleri hakyndaky kitabynyñ "Kakaly Berdiýew" atly makalasynda ( http://www.kitapcy.ga/news/kakaly_berkeliyew/2019-01-21-4754 ) Aýal bagşynyñ adynyñ Halbike bolandygy aýdylýar. Ş.Geldiýewanyñ şol kitapdaky "Muhy bagşy" makalasynda ( http://www.kitapcy.ga/news/muhy_bagsy/2019-01-04-4409 ) bolsa Aýal bagşynyñ ady Ürgenç bagşy ady bilenem geçýär.
Kerim şahyryñ "Aýal bagşysyny-ha" özüñem bilýänsiñ. Ol poemada Aýal bagşynyn asyl ady Hallybike. Ýagny Ş.Geldiýewanyñ "Kakaly Berdiýew" makalasyndaky Halbikesi bilen bir.
Ýöne Kerim agadaky Hal(ly)bikäñem, Osman agadaky Bezmedeniñem Kör Gojaly bilen ýaryşmagy olaryñ bir adam bolandygyna yşarat edýär. Şol sanda atlarynyñ dürli-dürli gelmegi olaryñ aýry-aýry adam bolup çykma ähtimallygyny-da ortadan aýyrmaýar. Muña gutarnykly jogap bermekden ejiz gelýänimi aýtmak bilen (eger başga-da bir zat bilýänler bar bolsa teswirde ýazybermeli) aýdym-saz sungatymyzyñ taryhyny öwrenijileriñ anyklamagyna degişli sorag hasap edýän. Halkymyzyñ taryhynda öwrenilmeli zatlar juda kän.

0
4 Hаwеrаn  
245
Eger ayry ayry iki (ya-da ikidenem köp) zenan bagşynyñ ýaşap geçendigi anyklansa, onda, Daşoguz etraplarynda-da Gürgenç bagşy diyip bir zenan bagşy bolan bolmaly (adatça türkmen aga adamyñ yaşayan yerine, tire-taypasyna göräräk at-lakam dakaññaç bolýa), şonuñ üçin Köneürgenç sebitlerinde-de şol döwürlerde bir zenan bagşynyñ yaşap geçen bolmagy ahmal (bu çaklama öz pikirim we ýüzugra aýdylan zat, şoñ ü.n bu ýalñyşam bolup biler)

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]