DILBER

"Gör, näçe ýyl sensiz geçipdir dilber..."
Nobatguly Rejepow
.

"Gör, näçe ýyl sensiz geçipdir dilber",
Bu gün nirä rowan täleýiň sa:ly?
Näçe ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 469 | Добавил: Raýdaş | Дата: 17.12.2019 | Teswirler (2) | Теги: Taýmaz Seýidow

***

Sen gyýylma ykbalyma, eje jan,
Dilgir-dilgir bakma gara gijäme.
Gurban men bir kile nabada biten
Göwnüňe hem gubar tutan didäňe.

Hoşlaşmaly boldy har ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 408 | Добавил: Gurgencli | Дата: 17.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurbandurdy Orazow

EJEMDEN GELEN HAT

S. Ýeseniniň äheňinde

Ýüzümizi ýere salma,
Gowy okawer oglum.
Gel, ýöne bişende alma,
Bu baglar gitmänkä sowlup.

Ýa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 390 | Добавил: Gurgencli | Дата: 17.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurbandurdy Orazow

KAKAMYŇ WESÝETLERINDEN

Sen uly dünýäde kiçijik ykbal,
Sen uly derýanyň tylla balygy.
Oglum, saňa wesýet edip geçirdim,
Men ýaşan ömrümiň gylla ýaryny.

Me ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 365 | Добавил: Gurgencli | Дата: 17.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbandurdy Orazow

***

Kakam gül sährany düşenip ýatyr,
Zemin – ýumşak düşek, asman – ýorgany.
Dünýäň ýüregine düşünip ýatyr,
Golaýynda Ata Köpek Mergeniň.

Olaryň täleýem m ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 396 | Добавил: Gurgencli | Дата: 17.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbandurdy Orazow

ÇÄRE GÖRÜLDI

Şäher teatrynyñ baş režissýory Şöhrat Şyhyýewiç gahar bilen gapyny ýapdy-da, ýerine geçip oturdy.
- Içigar galmyş, ýene-de gazete urupdyrlar. Görýän welin, gazetçileri ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 392 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

AK ÇÄGE

Ürgün ak çägeden arassa zat ýok,
Ýok bolansoň, kalbym şoňa deňeler.
Gadym wagtda ak çägäniň üstünde
Ak bäbegin dograr eken eneler.

Şobada çaganyň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 410 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Atamyrat Atabaýew