TÄMIZ GARAÝYŞLY ALYM

Bütin dünýäde seslenme tapsa-da, öz nesilleriniň arasynda ykbaly dymyp ýatan türkmen şahsyýetleri taryhda gaty kän eken. Biz munuň şeýledigine diňe Garaşsyzlyk döwrü ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 452 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Rahmet Gylyjow

AÝDYM WE SAZ DIŇLEMEK

Ol jana ýakymly, ýürekler üçin rahatlyk, ruhlar üçin iýmitdir. Aýdym-saz ruhy lukmançylyga degişli, şadyýanlyga, hatda käbir haýwanlaryňam şatlanmagyna sebäp bolýan ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 531 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Zehebi

TEBIPÇILIGI ÖWRETMEK

Pygamberimiziň: «Hudaý dermany bolmadyk derdi ýaratmady» diýen sözüni öňem ýatlapdyk.
Bu söz tebipçilik ylmyny öwrenmek üçin niýet-yhlaslary herekete getirmel ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 569 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Zehebi

IBERILMEDIK HAT

Tanadyňmy?!
Tanansyň-la, elbetde.
Saňa aýan ahyr düýnüň syrlary.
Agyr zat ýok eken özüň ýeňmekden,
Has ir düşse günleriň pasyllary.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 355 | Добавил: Mahymm | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Laura Maksymowa

ANATOMIÝA

Käbir dost-ýarlarym menden anatomiýa (teşrih ylmyna) degişli we iýmitiň beden agzalaryna barşy hakda birnäçe zatlary aýtmagymy haýyş etdiler. Hudaýdan ýagşy zatlary umyt edip, ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 903 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Zehebi

Gara gaýgym – Garagumum,
Garagumum – gara günüm.
Göreji sen garagymyň,
Ereýip akan bolma sen?!

Ýeriň ýüzi ýa didesi,
Halkyň galkan hakydasy.
Dünýäň alty ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 352 | Добавил: Amul | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbandurdy Orazow

Ýene ýagyş ýagýar ilerki daga,
Ýene ýagyş ýagýar gaýraky çöle.
Ýagyşa ezilip barýar bir çaga,
– Üşärsiň! – diýýär-de, telpegin ele

Garabagyr ene ylgaýar alyp,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 378 | Добавил: Amul | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gowşut Şamyýew

IKATÝOK

– Sag gurgun otyrmyň, Bike enemiz?
Gürrüň diňlemäge geldik ýene biz.

Saçy juda agam bolsa,
Agzynda diş ýogam bolsa,
Gözleriniň owasy içine çöken ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 409 | Добавил: Gurgencli | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbandurdy Orazow

NOWAÝYDAN, PYRAGYDAN

Eýa dostlar söýlemişem, Nowaýydan, Pyragydan,
Dünýe seýil çaglamyşam, Nowaýy deý, Pyragy deý.
Birje many añlamyşam, Nowaýydan, Pyragydan,
Bagrym ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 424 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Toyly Öwezow

BİZİM AHISKALILAR

Ahıska bilindiği üzere Türkiye’nin doğusunda, Gürcistan hudutları içerisindeki bir Türk vatanı idi. I. Dünya Harbinden sonra Osmanlı Devleti’nin elinden çıkan bu toprakl ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 364 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (2) | Теги: Saadetdin Gömeç

AHISKA VE AHISKA TÜRKLERİ

A. Ahıska’nın Coğrafi Konumu

Ahıska şehri, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan ilimizle sınır teşkil eden, Gürcistan toprakları içinde yer ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 392 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýunus Zeýrek

AHISKA SAVUNMASININ TARİHTEKİ YERİ VE HALK DESTANLARINA YANSIMASI

Çağımız dünyasının sosyal ve kültürel yapısı her bakımdan çok hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşamaktadır. Toplumdak ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 349 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ensar Aslan

AHISKA (MESKET) TÜRKLERİ: İKİ KERE SÜRGÜN EDİLEN HALK

Ahıska (Mesket) Türkleri özellikle trajik bir geçmişleri bulunan göreceli olarak küçük bir etnik gruptur. Gürcistan’ın yerli sakinler ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 297 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Arif Ýunusow

AHISKA TÜRKLERİNİN DRAMI – BU BİR SOYKIRIM DEĞİL Mİ?

1578’den 1828 Rus işgaline kadar Anadolu Türklüğünün ayrılmaz bir parçası olan Ahıska, bugünkü Gürcistan sınırları içerisinde yer alan ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 356 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Nergis Biraý

BÜYÜK SÜRGÜN’Ü VE ‘KIRIM’IN YİĞİT BALALARI’NI HATIRLARKEN…

18 Mayıs 1944 Sürgünü Şehidlerine ve Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu’na…

Önceki yazımda Güney Türkistan Türklüğ ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 316 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Haýati Bije

OSMANLILARDA TİCARET ANLAYIŞI VE TİCARET TEŞKİLATINDA YENİ BİR YAPILANMA: HAYRİYE TÜCCARI

Ticaretin içinde yer aldığı ekonomik hayat her devlette olduğu gibi Osmanlı Devleti için de büyük ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 361 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şennur Şenel

KIRGIZLARIN XV-XVI. YÜZYILLARDA SİYASİ YAPISI

Kırgız siyasi yapısı çağdaş tarih biliminde çok az bilinen bir meseledir. Bu anlamda Kırgız jenealojik efsanelerinin (Sanjırların) yazılı kay ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 347 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Temirkul Asanow

AKPAMYK

Miwe ejeme bagyşlaýaryn.

Edepli, menikli, tämiz
Görnügi asmanyň aýy.
Ýylgyrsa guzy dişleri
Lowurdarmyşyn enaýy.

Gal ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 442 | Добавил: Gurgencli | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbandurdy Orazow

Çopan oglanjyk

Tüýdük çalýaryn
Üstünde töňňäň.
Sazym göwnüni
Göterýär hemmäň.

Seredip ýaýran
Mallara bakan,
Diňläp, ýylgyrar
Garryja ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 365 | Добавил: Gurgencli | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbandurdy Orazow

Çagalyk

Aman diýdi: «Mende şallak!»,
Çary diýdi: «Mende şallak!»,
Şol barmana: «Mende!» diýip,
Suwa çümüp gitdi Allak.

Tomus gelse, obamyzyň
Gaýra ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 386 | Добавил: Gurgencli | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbandurdy Orazow

Gaýgyçyl

Gurby atly oglanjyk bar,
Biziň obada.
Iller şeýle gürrüň edýär
Gurby barada.
Arada
Gurbujyk aglap duranmyş,
Çagalar sowal berenmiş:
... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 342 | Добавил: Gurgencli | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbandurdy Orazow

ALTYNDEPÄNIÑ SYRY

hem-de türkmen topragyndaky gadymy döwletler

Türkmeniñ öz gözbaşyny gadym eýýamlardan alyp gaýdýan baý taryhy bar. Emma dürli sebäplere görä, ol tary ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 505 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annageldi Gubaýew, Ýazgylyç Orazgylyjow

ADAMYÑ ÖZ GÖRÝÄN ZATLARYNDAN ÖLÜMDEN SOÑKY DIRELIŞE MYSALLAR

"Ynansañ saña imandyr,
Ölmek hak, dirilmek hakdyr".
Magtymguly Pyragy.


1. Her gije bi ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 519 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (1)

RUHY ÝAGDAÝLAR HAKYNDA

Adamyň bedeni ruhy ýagdaýlaryň täsiri netijesinde üýtgäp durýar. Ruhy ýagdaýlar diýlende gahar-gazap, gaýgy-gam, şowhun-şatlyk, çekinjeňlik, utanç-haýa ýaly zatlar ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 484 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Zehebi

BERHIZ

Berhiz keseliň öňüni alýar, ony togtadýar we bejermäge mümkinçilik berýär.
Pygamberimiz saglyga zyýan berýän zatlardan saklanyp, berhiz tutmagy buýurdy.
Bir gezek Py ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 531 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Zehebi

ULY ILIÑ SOLTANY!

Hakykaty aýdalyñ, türkmen sährasynda ýetişýän guşgursak ak bugdaýyñ reñkem başga, tagamam başga, ysam başga!
Bir sapar türkmeniñ guşgursak ak bugdaýyndan taýýa ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 557 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Ataýew