YHLAS

Uruş gutaryp, adamlar parahat durmuşa aýak basypdylar. Durmuş parahat bolany bilenem, açlyk-horluk, galagoplyk, uruş zerarly salnan agyr ýaralar aradan aýrylyp gidibermeýärdi. Hemm ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 413 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurmyrat Ataýew

ADY TARYHDAN ÖÇÜRILMEK ISLENEN MELIKE

HATŞEPSUT

Hatşepsut (ýa ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 531 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nazan Apaýdyn Demir

GARAGUMDA

Garagumda garaldym,
Ulaldym Garagumda.
Söýýän ony, gyzgyn ol
Meniň päk ýüregim deý.

“Munda başym agaryp,
Hassalasam owarram.
Ýüze ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 386 | Добавил: Gurgencli | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (4) | Теги: Gurbandurdy Orazow

GARAŞMAK

«Näme hakda gürrüň ber diýseňiz, gürrüň bereýin, şo hakda bir söz aç diýmeseňiz-le!» diýip, dim-dik baldagynyň ýarpysyndan gowragy garalan, beýleki miweli baglardan şilliň boýy b ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 344 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwletberdi Allaberdiýew

GALYPDYR

Ýaşlygymda sen ezizläp tapanym,
Ilki söýgim kalba siňip galypdyr. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 309 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maral Annaýewa

NIKA GYÝDYRYP AÝRY-AÝRY ÝERDE ÝEDI AÝAL BILEN ÝAŞAŞAN ADAM

"Ýer ala, ýurt ala" diýl ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 587 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Dilek Ýaman

GARGY TÜÝDÜGE KÖŇÜL BEREN

Gargy tüýdük halkymyzyň gadymy saz gurallarynyň hataryna girýär. Gargy tüýdügiň köneden gelýän ady naý tüýdük bolup, gargy gamyşdan ýasalýandygy sebäpli soňky d ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 585 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Meretgylyç Ýagmyrow

DÜRDÄNE SETIRLERE SER SALYP

Häzirki döwürde nusgawy edebiýatymyzyň görnükli wekille ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 452 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Saparmyrat Hakmyradow

HÖWÜRTGE

Bozoglan aga uçara petek aldy. Onuň niýeti zähmet rugsadyny özüniň ulalyp kemala gelen öýünde geçirmekdi. Goňşularyna, obadaşlarynyňka, toýa-tomga barar. Çagalykda köp suwa düşül ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 431 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şöhrat Abdyýew

NUSAÝ — MERTLIGIÑ HEM YŞKYÑ KEŞBI

Ýüregi at çapyşykda gazanan ýeňşinden az-kem ynja ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 435 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (3) | Теги: Meretgylyç Ýagmyrow

BAŞA BARMADYK SÖWDA

Kesbimizden kemal tapdyk. Hudaýa şükür, sargytlarymyz ýetik. Obada kim jaý gurdurjak bolsa, köplenç, bize ýüz tutýar. Üç bolup işleýäris. Birimiz — suwagçy, ýene biri ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 370 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azat Jepbarow

ŞAHYRA ÝAZYLAN HATLARDAN

Ýakynda Türkmenistanyň halk ýazyjysy, şahyr Gurbannazar Ezizowyň agtygy Aýtäç Orazowa okyjylardan dürli ýyllarda babasyna gelen hatlary getirdi.
Hat ýazan ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 433 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Aýtäç Orazowa

GALAMDAŞ DOSTLAR

Bile sowan toý-baýramy, ýaslary,
Her günde men ýada salýan dostlary.
Professor, ylymlaryň doktory,
Lebapdan Hanguly diýen dostum bar.

He ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 555 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Atamyrat Atabaýew

YNSANYŇ RUHY-AHLAK DÜNÝÄSINIŇ SAZLAŞYGY

Ruhy-ahlak meselelerinde ata-babalarymyzyň gadymdan gelýän ýol-ýörelgelerini, däp-dessurlaryny, edim-gylymlaryny, umuman, türkmen halkynyň mentali ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 690 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Taganmyrat Goçyýew

YŞK ESERI

Dumly-duşum ýol eýlediň,
Rowana bolmazmyň bäri?!
Jahyllygymyň öýlesi,
Göter gursakdan gubary.

Ömür daşlaşýar manydan,
Haly gaçdy hyýalla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 347 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gaýgysyz Magtymow

ÜSTÝURT— BÖTENDAGYÑ GOWAKLAR ŞÄHERÇESI

Daşoguz welaýatynyň çäklerinde Bötendag, Zeňňi baba, Gaňňagyr, Tärimgaýa ýaly birnäçe tebigy gyrlar bolup, gowaklar bolsa şol gyrlaryň üstünde ýerl ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 481 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Meretgül Gurjiýewa

KERIM ŞAHYRYŇKYDA MYHMANÇYLYKDA

1987-nji ýylda — şol wagtky Türkmen döwlet pedagogiki sungat institutynyň talyby döwrümiz «Mirasy öwreniş» dersinden okadýan halypamyz Hojanyýaz Kakanepes ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 406 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Agamyrat Baltaýew