BAKYÝETE ÖWRÜLEN PURSATLAR

"Keseliñ taryhynda nähili rowaýatlary tapyp ýazandyklaryndan men bütinleý bihabar..."

Ömür. Durmuş. Ykbal. Men hemişe bu dünýä çynlakaý göz ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 448 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (2) | Теги: Mämmetgurban Mämmetgurbanow

SURATÇY

Üzüm dalbarynyñ salkyn saýasynda serlip ýatan Sylap başujundaky spidolanyñ sesini birneme gataltdy. Gulaga ýakymly aýdym onuñ göwnüni göterdi. Aýdyma goşup sykylyk atdy.
- ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 353 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

BOLMAZMY?

A gyz neçün daşa dönüp dymýarsyň?
Belli karar belli jogap bolmazmy?
Sözle janym, niçik oýa çümýärsiň?
Habarlaşmak asylly däp bolmazmy?

Goşa mer ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 353 | Добавил: Gurban | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aman Annamyradow

KEREMLI DAGLARA BAR

Allatagalanyñ emri bilen ýaradylan gudratly daglaryñ biri-de Balkan dagydyr. Başy belent bu dag Türkmenistanyñ günbatarynda myhyny ene topraga dikip oturan dagdyr. Bal ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 402 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tatar Üýşmekow

PASYLLARA GÖRÄ EDILMELI IŞLER

Ýaz paslynda gan aldyrmak, ýeňlemek, hoşboý yslary sepinmek ýaly işler bilen meşgullanmaly, köp jynsy gatnaşykda bolmaly. Tomus paslynda holeranyň möwjemegi ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 466 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Zehebi

IKINJI MUKADDIME

ÝER ÝÜZÜNIŇ YMRAN ÝERLERI, ÝER ÝÜZÜNDE ÝETIŞÝÄN AGAÇLAR, DERÝALAR WE YKLYMLAR HAKDA

Bilgin, dünýäniň gurluşy bilen iş salyşýan alymlaryň eserlerinde ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 417 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ibn Haldun

HAMMAM HAKYNDA

Tebipleriň aýtmagyna görä, iň gowy hammam köne binaly, giň howluly, süýji suwly, ýakyn aralykda we aram gyzgynlykda bolanydyr. Goý, hammam jaýlary üçe bölünip, birinji öý ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 403 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Zehebi

BIRINJI KITABYŇ BIRINJI BÖLÜMI

Ynsanlaryň bir ýere jemlenişip, jemgyýetler görnüşinde ýaşamaklaryna degişli bu bölüm, birnäçe başlangyjy öz içine alýar.

Birinji başlangy< ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 331 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ibn Haldun

ÝEŇLEMEK

Saglyga täsir edýän zatlaryň ýene biri – ýeňlemekdir. Muňa gusmak, gaýtarmak, içiňi boşatmak ýa-da onuň gatamagy ýaly zatlar degişli. Kimiň içi gatasa ony zagpyran gaýnadylan su ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 494 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Zehebi

BIRINJI KITAP

Dünýäni abadanlaşdyrmagyň usuly, oňa degişli bolan çarwa we ýerli ýaşaýyş, basybalyjylyk we ýeňişler, kesp, gün-güzeran, senagat, ylymlar we olara meňzeşler. Bularyň seb ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 404 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ibn Haldun

BEDEN HEREKETINIŇ WE ASUDALYGYNYŇ ÝAGDAÝY

Beden saglygyny saklamak üçin möhüm we zerur sebäpleriň kadaly hereketdigini unutmaň. Beden hereketi, adam süňňünde döreýän artykmaç ýaglary ere ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 394 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Zehebi

Halypalaryň elinde hiç zat galmandy. Halypalaryň ýagdaýy şahyryň şu beýtlerinde suratlandyryşy ýalydy:

Halypa, Wasyf bilen Buga arasynda,
Kapasadaky guş ýaly, tutulan ýagdaýdady ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 407 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ibn Haldun

TARYHÇYLARYŇ ÝAZÝAN ESASSYZ HABARLARYNYŇ SEBÄPLERI BARADA

Ähli taryhçylaryň Ýemen we Arap ýarymadasyndaky hökümdarlaryndan bolan Tubbalaryň habarlary meselesinde aýdan rowaýatlary hem çü ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 393 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ibn Haldun

IÝIP-IÇMEGIŇ EDEBI

Nahar iýip otyrkaňam, iýip bolan dessiňe hem çig suw içmek bolmaýar. Içäýeniňde-de doly ganýança içmesin, şonda ol naharyň siňmegi üçin örän ýaramly. Gaty sowuk suwlar ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 436 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Zehebi

BIRINJI MUKADDIME

Taryh ylmynyň pazylaty, taryhy usullaryň seljerilmegi, taryhçylaryň sezewar bolan ýalňyşlarynyň görkezilmegi we bulardan käbirleriniň sebäpleriniň gozgalmagy
... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 348 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ibn Haldun

AMALY BÖLÜMIŇ KADALARY

Amaly bölüm esasan iki topara bölünip, ol saglygy goramakdan we dertleri bejermekden ybarat.
Ilki bilen saglygy goramak hakda gürrüň edeliň. Saglygy saklama ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 423 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Zehebi

MUKADDIME / «ÝÖRELGELER»

BISMILLÄHIR-RAHMANYR-RAHYM

Allatagalanyň rehmeti biziň serwerimiz Muhammet alaýhyssalama, onuň maşgalasyna we sahabalaryna bolsun! Allatagalan ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 363 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ibn Haldun

SEBÄPLER HAKDA GARAÝYŞLAR

Ynsan saglygyna täsir edýän alty sany esasy sebäp bar

1. Ruhuň kadaly we sagdyn bolmagyna täsir edýän ilkinji zatlaryň biri howadyr. Howa nä ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 453 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Zehebi