DIÑLÄNIÑIZ ÜÇIN SAG BOLUÑ!

"Klubda konsert boljakmyş" diýen gürrüñ ýyldyrym çaltlygynda oba ýaýrady. Men ýañy günorta çaýyna çykypdym. Gapydaky gojaman tuduñ goýry kölegesi tomsuñ jokrama ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 373 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

AR-NAMYS HAKYNDA OÝLANMALAR

Ilden artykmaç bilýän zadym-a ýok. Göwnüme bolmasa, beý ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 620 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tatar Üýşmekow

GARAŞSYZLYKDA GALKYNAN ZEHIN / syn

Tatar Üýşmekow - Garaşsyzlyk döwründe galkynan zehin. Ol togsanynjy ýyllaryñ başlarynda goşgularydyr makalalary bilen metbugatda çykyş edip başlady. Öze ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 401 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow

"EDEBIÝAT DARAGTYNYÑ ŞAHALARY" KITABYNDAN / (gysgaldyldy)

Haýsydyr bir ýazyjynyñ döredijiligi hakda gürrüñ edenimizde, ol söhbetimizi onuñ eserleriniñ mazmundan üzñe göz öñüne getirip bil ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 388 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mämmetgurban Mämmetgurbanow

BAŞGYRTLAR[1]

Biz başgyrtlardan hem erbet gorkýardyk. Olar türkleriň arasynda urşujy, adam öldürmegi halaýan taýpa hökmünde tanalýar. Başgyrtlardan biri del adama sataşsa, başyny ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 392 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ibn Fadlan

TÜRKMЕNIM

Türküm, türküm, türkmenim,
Türkmen menem, türk menem.
Ýöne indi öñkim däl,
Maşyn görsem, ürkmenem.

Türküm, türküm, tütjarym,
Öýden çykar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 456 | Добавил: Mahymm | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Bapba Gökleñ

OGUZLAR

Bu dagdan geçip, oguz atlandyrylýan türkmen taýpasynyň oturan ýerlerine bardyk. Olar çadyrlarda ýaşap, göçüp-gonup ýören taýpady. Oguzlar örän agyr şertlerde ýaşaýardylar. Olar d ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 399 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ibn Fadlan

TÜRK ÜLKELERINE SYÝAHAT

Hijri ýyl hasaby bilen 309-njy ýylyň Şowwal aýynyň[1] ortalarynda howa maýlamaga başlady. Jeýhun derýasynyň buzy eredi. Biz ýola zerur bolan zatlarymyzy taýýarlad ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 367 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ibn Fadlan

GEÇMİŞTE KALANLAR

Köşeyi dönünce olay mahalli karşıma çıktı. Her zaman olduğu gibi ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 385 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (2) | Теги: Yşyk Jödel

MERTEBÄÑI ÝYGNAP GOÝDUM...

Mertebäňi ýygnap goýdum kalbymda,
Onuň açaryny zyňdym, zeýe men.
Sensiň gözelligiň soňlanýan ýeri,
Häzir, süýji duýgylara eýe men.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 381 | Добавил: Mahymm | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (3) | Теги: Ýazmyrat Çörli

ÇINGIZ HAN (Çingiz hanyň nesli)

Mälim bolşy ýaly nejis Çingiz hijriniň 617-nji ýyl ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 473 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhteser-at-tawaryh

HINDISTAN ŞALARY

Hindistanyň uly basybalyjylary Gaznalylaryň, Gurlaryň, Horezmşalaryň zamanynda bolupdyr. Hintde köp adamlar patyşa bolupdyr. Olar barada giňişleýin aýtmak mümkin däldir. ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 350 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhteser-at-tawaryh

Horezmşalary barada

Olar sekiz adamdyr. Olaryň patyşalygy segsen iki ýyl boldy. Bilge neslindendir. Soltan Sanjaryň esasy iň golaý adamlaryndandy. Oglunyň ady Kutbeddin Muhammetdi ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 399 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhteser-at-tawaryh

SELJUK SOLTANLYGYNYŇ NESILŞALYGYNYŇ BEÝANY

Seljuk soltanlygy dörde bölünýär:

1. Horasan, Yrak ýurtlarynyň patyşalary. Olaryň ilkinji soltany Togrul beg Muhammet ibn S ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 559 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhteser-at-tawaryh

GAZNALY ŞALAR HAKYNDA

Olaryň ata-babalary Alptegindir. Alptegin Ahmet ibn Ysmaýyl Samanlynyň gullaryndandyr. Soňra Abdylmälik ibn Nuh zamanynda Horasan begidi, oňa gaharlanyp baryp, Gazn ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 362 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhteser-at-tawaryh

DOLGADERIÝA ŞALARY BARADA

Bularyň bir bölegi türkmen taýpasyndan bolup, edermen hem bellidirler. Elbstan, Meraş, Zemany etrabynda mekan tutup köpeldiler. Soň içlerinde ýer tutup, ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 374 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhteser-at-tawaryh

SOLTAN MÄLIK EŞREP BARADA
ILKINJI SÖZ

Biziň möwlämiz Soltan Melikul Eşrep, (Alla oňa ýardam etsin) bulardan ýeterlik paýy we uly orny alyp onyň dünýäde adalaty ýaýrap, gözel ahlak ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 361 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhteser-at-tawaryh

APBASLYLARYÑ DÖWRÜNDÄKI BEÝIK ŞALAR BARADA ROWAÝAT

Olar 9 taýpadyr. Atlary bulardyr ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 502 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhteser-at-tawaryh

AÝASOFIÝA BINASY

Bu pakyr-pukara Ýusup Musa Balikesrefi elşehir el Nejm aýdar: Günlerde bir gün rumlylar taryh kitaplaryny gören wagty Aýasofiýa binasy barada ýazgy tapdylar. Näçe patyşa ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 407 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhteser-at-tawaryh

KONSTANTINOPOLYŇ BINA EDILMEGINIŇ BEÝANY

Ol zaman Isgender Zülkarneýin Kaýdafyň tussaglygyndan halas boldy. Isgender alaýhyssalam söz beripdi. “Hiç kime gylyç çykarmaryn, leşger ibermeri ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 442 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhteser-at-tawaryh

KONSTANTINOPOLYÑ PATYŞALARY HAKYNDA HEKAÝAT

Rawylar şeýle rowaýat aýdýarlar: Soltan Myrat II ibn soltan Muhammet han Zullalla (Alla saýasy) Konstantinopoly almagy maksat edindi. Gelip, g ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 431 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 04.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhteser-at-tawaryh