GADYMY MÜSÜRIÑ MELIKESI

NEFERTITA

Müsüriñ iñ güýçli we iñ o ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 533 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nazan Apaýdyn Demir

PYGAMBER DERMANLARY HAKDA

«Içagyrym sebäpli towlanyp ýatyrkam, Pygamberimiz meni gördü-de: «Şekomet dert?» diýdi. Men: «Hawa, Resulalla» diýdim. Pygamberimiz maňa ýüzlenip: «Tur-da namaz ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 562 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Zehebi

MÄHRIBAN YNSAN

Biziň obamyz şäherden ep-esli uzakda ýerleşýärdi. Oba ilaty ekerançylyk, maldarçylyk bilen meşgullanýardy. Okuwdan boş wagtlarymyz deň-duş oglan-gyzlar bolup, dürli oýunlar ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 382 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Meretgylyç Atabaýew

HOŞ OWAZLY DURNALAR

Al-asmandan ganatlaryny çalaja hereketlendirip, durnalaryň günorta tarap uçup baryşlaryna gözüm düşdi. Olar hatara düzülip, parahatdan gelen ýuwaş uçýardylar. Olaryň ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 320 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulnabat Çaryýewa

ABIWERDIÑ TÄZE GYMMATLYKLARY

Mähriban Diýarymyzyň, mukaddes topragymyzyň gadyr–gymmatyna gymmat goşýan taryhy–medeni ýadygärliklerimizi aýawly gorap saklamak, olary geljekki nesillere ab ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 322 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ahmet Halmyrat

ATA PENDI

Arslan okuwyny tamamlap, mekdepden gelşine, aýakgabyny dälizde çykaryp, atasynyň bolýan otagyna howlukmaç girdi. Işikden ätlän badyna onuň begençli sesi içerä doldy:
— At ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 421 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Nuryýew

AGDARYLÝAN SAHYPALARYÑ TÄSIRI

Bir «başganyň sözüne» duş geldim: «Hiç bolmanda, sözleriň ýazylyş düzgünini bilmek üçin hem kitap okamaly».
Agdarylýan sahypalaryň owazyna diň salyp ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 358 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazmyrat Myradow

SARAHSDAN ÄNEWE ÇENLI

Milli medeni mirasymyzy öwrenmek we wagyz etmek barada amala aşyrylýan beýik işler bilen birlikde, bu ugra degişli ýazylýan ajaýyp eserler bize aýdyň ýol görkezýär. ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 348 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Rejepguly Annakurbanow

DERMANLARYŇ GURLUŞY BARADA

Tebipler şeýle diýdi: Eger bir düzümli dermanlar ýeterlik täsir edýän bolsa, ony çylşyrymlaşdyrmak, üstüne başga dermany goşmak hökman däldir. Eger bir düzümli ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 500 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Zehebi

TARYHYMYZYÑ ŞÖHRATLY SAHYPALARY

Hormatly Prezidentimiziň: «Medeni miras we ruhy gymmatlyklar ynsana şatlyk, ata-babalara hormat, ýaşlara söýgi, dowamata hyjuw döredýän gözellik älemidir» ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 343 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Berdinazarow

BITARAP ÝURT - EZIZ DIÝAR

Şükür bu gün täleýiňde bir zerewşan gün dogupdyr,
Ylhamlanan topragyňda bereketden nur çogupdyr,
Beýiklige inen dünýäň älem içre ýaň salypdyr,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 352 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aknur Rozyýewa

GYLYÇ AÝDAR, MEN PARLAÝAM . . .

Geçmiş taryhymyzy çuňňur öwrenmäge uly üns berilýär. Türkmenleriň özboluşly harby sungaty onuň baý taryhynyň möhüm bir bölegidir. ХVII-ХIХ asyrlarda türkm ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 337 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begli Gurbandurdyýew

WAGT BILEN SÖHBET

— Essalawmaleýkim, Wagt aga!
— Waleýkimessalam, keýigim!
— Wagt aga, beýle gojalypsyň, hallar niçik?
— Ýaman däl, guzym, ýaman däl. Munça bolsa şük ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 416 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (2) | Теги: Annagül Narlyýewa

GUTLY BOLSUN WATAN, BITARAPLYGYÑ!

Nesipli gün gülüp alnyňdan çykan,
Gutly bolsun Watan, Bitaraplygyň!
Dünýäniň ünsüni özüne çeken,
Gutly bolsun Watan, Bitaraplygyň! < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 363 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Myratgeldi Hallyýew

GADYMY EKERANÇYLYGYÑ MEKANY

Arheologlar adamzat jemgyýetiniň taryhynyň başlangyç zamanyny, ol döwürde ýaşan adamlaryň ýönekeýje zähmet gurallaryny we esbaplaryny daşdan ýasandygyny nazara ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 511 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmyrat Babaýew

ÝÜREK JOŞA GELENDE...

Agzybirligiň, parahatçylygyň baýramy bolan Halkara Bitaraplyk güni ýürekleri joşa getirýän şanly waka! Ýürek joşa gelende bolsa zybana ýagşy sözler dolýar. Şonuň ... Doly oka»
Категория: Gutlaglar | Просмотров: 477 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Selbi Aşyrowa

BITARAPLYK – ÇÜWEN BAGTY TÜRKMENIÑ

Bitaraplyk – çüwen bagty türkmeniň,
Oňa Huda pata bermiş owaldan.
Taryhy şöhratly, ýagty türkmeniň,
Aslyny alandyr gadym Oguzdan. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 482 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Garahanjar Baýhanow

GEŞMIŞDEN — GELJEGE

Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji dekabryndaky Karary bilen tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýady ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 345 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Italmazow

Guwanç

– Söýdügim, haladygym
Garagöz balajygym!
Gözlerini güldürer,
Galdyryp gabajygyn.
Özi ýuwar öz elin,
Aş iýen tabajygyn.
Elleri çeper bolar, ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 320 | Добавил: Gurgencli | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbandurdy Orazow

GARAŞSYZLYGYÑ GADYR-GYMMATY

Garaşsyzlygyñ, hemişelik Bitaraplygyñ gadyr-gymmatyny g ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 349 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tatar Üýşmekow

BAGT GUŞY

Kolhoz emeldarlarynyñ hemmejesi häzir başlygyñ gelerine garaşyp otyrdylar. Olar bu ýylyñ ýagynly ýazy barada jedelleşýärdiler. Häliden bäri hiç zada goşulman, yzky hatarda gögün ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 394 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

Mähek bilen Röwşen

Oňuşypjyk oýnaýar –
Mähek bilen Röwşen.
Iş etse, kem goýmaýar –
Mähek bilen Röwşen.

Ynsan, zähmet hakynda
Bilýär matal, nakyl-d ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 360 | Добавил: Gurgencli | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbandurdy Orazow

ÝODA

Gyjyklaýar dañyñ çygy ýapragy,
Hyjuwdan ýaryljak bu juwan tenim.
Bakyp suw deý akýan gijäñ keşbine,
Wagt bolsa alýar uludan demin.

Maña dolanma ýok, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 380 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Batyr Çaryýew

AŞ

Meniñ bir gowy goňşym bar, ýaşuly adam. Tüýs aga diýip ýörmeli, sylagly-sarpaly eziz goja. Menem ýetmişden geçen goja, emma ol maňa-da kä inim, kä inijigim diýýär. Aslynda, biz medeni ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 359 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nobatguly Rejebow

■ IÝGI-IÇGINIŇ SYRKAWA MEJBUR EDILMEZLIGI

«Öz syrkawlaryňyzy nahar iýmäge mejbur etmäň. Alla olary iýdirer we içirer» diýlip, Ukba ibn Amyryň getiren hadysynda aýdylýar.
Süňňüň ýa ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 444 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ymam Zehebi

OWADAN GYZ

Garybyñ burny aşak. Ykbal hem, sesini çykarmag-a beýlede dursun, başyny ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 618 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Akmuhammet Hemidow

GÖZI ÝOLDA, OWAZY ILDE GALAN

• şahyr Aman Annamyradow hakynda ýatlamalar

Görüp otursam, ondan bäri otuz ýyla golaý wagt geçipdir. Talyp ýyllarymyzda her d ... Doly oka»

Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 422 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ogulkeýik Paşşyýewa

ÖLÜM JEZASY

Adam aleýhyssalamdan şu güne çenli

Hormatly okyjym! ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 344 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapargeldi Annasähet Iner ogly

KOREÝ HEKAÝATLARY

■ SAL-SAL EŞIKLI KIŞI

Ençeme asyr mundan ozal Kenju şäherinde bir pespäl, päk niýetli adam ýaşapdyr. Bu pukara kişi mydama ýamaly, sal-sal eşik geýi ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 388 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Soltanýaz Şaýymow

■ Halkymyzyň merdanalyk mekdebi

Oguz hanyň wesýetinden gaýdany,
Halkymyzyň merdanalyk mekdebi.
Gorkut ataň boýlarynda aýdany,
Halkymyzyň merdanalyk mekdebi. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 327 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gülälek Meretmyradowa

ÝOLLANMADYK HAT

Gutly eliniň aşagyndaky boş kagyza birsalym üns bilen seredip oturdy-da, şeýle setirleri ýazmaga başlady: «Salam, ezizim Mähriban!».
Ýazanlary göwnüne ýaramadyk bo ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 366 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdykerim Berdiliýew

DAÝHAN DÜNÝÄSINIÑ ŞAHYRY

• Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kakabaý Ylýasowyň şygyrlarynyň ruhy şekilleri

Daýhan dünýäsini türkmen şygryýetinde ilkinji bolup, özboluşly ru ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 511 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Süleýman Ilamanow

ETREK DERÝA YLHAM GELDI ÝENE-DE...

Etrek derýa ylham geldi ýene-de,
Hyruç alyp şadamar deý hanasy.
Ýyllar içre rowaçlyk senede,
Şeýle boljak eken Hudaý halasa.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 375 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Seýitmämmet Hydyrow

GÖWÜN HOŞY

Aýmyrat ogul bäbege garaşýardy. Ol düýşünde gyzjagazyny gujagyna alýardy, ýaňaklaryndan ogşaýardy. Diýmek, düýş tersine ýorlup, olaryň ogly bolmalydy. Doganlarynyň içinde kakas ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 397 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Meretgylyç Atabaýew

■ INER
(Kerim Gurbannepesowa)

Iner çekýär, çekýär inerlik ýükün
Inerlere berlen inerlik gerden.
Umydym bar, alýan galamam ýok däl,
Bolup bilsedim men iner dek ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 368 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Tejen

DOGAN

Men ol günler deň-duşlarym bilen öz oýnamaly oýunlarymy oýnap ýetişip bilmez bir gara gündedim. Deň-duşlar bilen bäsleşilip, basdaşlyk edilip oýnalýanyndan bolsa gerek, oýunlar bols ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 437 | Добавил: Gurgencli | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (2) | Теги: Agageldi Allanazarow

LABYZLY ÝÜREGIŇ NAGMALARY

Milli aýdym-saz sungatymyzyň gözbaşynda duran ussat bagşylarymyzyň nusgalyk ýol-ýörelgeleriniň uly abraý bilen dowam etdirilmegi bu ugurda halypa-şägirtlik g ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 408 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Meretgylyç Ýagmyrow