DÜZME

Uly dünýä aşyk bolan adam men,
Seýran edip gezsem Ýeriň ýüzüne.
Bir pursat hem Watan çykmaz ýadymdan,
Ýaşap bolmaz eziz Watandan üzňe.

Söýýän ýurdu ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 870 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Atabaýew

PÄKIZE KALBYŇ OWAZY

Ýaran mekdebe gitmek üçin öýlerinden hemişeki wagtda çykdy. Ol ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 380 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmyrat Repbimow

■ GOJA

Agtygy bar, çowlugy bar, jany sag,
Ýuwlugam şun-erte bolmagy ahmal.
Barybir çalaran saçlaryn görüp,
Goja oýa batýar, gamlanýar her hal.

Köçede gü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 464 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Hojaberdi Baýramow

GUMLY GELNIŇ SÖÝGÜSI

Talyplyk ýyllarymda köşüli joram Marallara baranymda, atasy M ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 457 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Leýli Gurbanowa

■ Saňa

Sen meň ak bagtymyň ajap keşdesi,
Ykbalyň arzylap beren peşgeşi,
Ýüregime melhem mylaýym sesiň,
Meň bagtyma uzak ýaşa ylaýym.

Hernä, ogul-gyza düş ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 359 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Dursun Tekäýewa

TEÝMIRLEŇ BARADA ROWAÝAT

Teýmirleň Samarkandyň golaýyndaky Keş atly şäherdendir. A ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 776 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhteser-at-tawaryh

KAKAMYŇ WESÝETLERI

Atyňy ýeke çapma!
Ýol uzakdyr, köteldir,
Oglum, senden ekabyr
Şowsuzlyklar ýatandyr.
Durmuş saňa ümmülmez
Çözülmedik mataldyr.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 393 | Добавил: Gurgencli | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurbandurdy Orazow

MÄLIK DEŞTI-GYPJAK BARADA
(Gypjak sährasynyň şalary)

Tatar taýpalary san boýunça örän köpdir. Olar arassa suwly, gözel howaly Deşti-gypjakda ýaşaýarlar. Goýun, sygyr ýaly mallaryň ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 400 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhteser-at-tawaryh

«Oba ýatlamalary» goşgular toplumyndan

■ Iň uly sapak

On ýyllap mekdebe gatnanja ýolum,
Ynha, suwotuly ýalpajyk salma.
Daş ýüzüne hatar igde ekilen,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 399 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nowruz Gurbanmyradow

GOÑŞULAR

Yhlas bu gün hem, adatdakylary ýaly, säher bilen oýandy. Günortana çenli o ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 377 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumaberdi Artykow

■ Täze Gün dogdy

Gün dogdy, ýene-de täze Gün dogdy,
Zerewşan şapagny äleme çaýyp.
Horazlaň sesine äwmedik tümlük
Daňyň sazlaşygna bolupdyr gaýyp.

Tylla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 318 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumadurdy Seýitmyradow

Kindiwanja kyssalar

DÜWÜNÇEK

Çagakak, öýümize enemiň gelmegi uly bir şatlyk-şowhun dörederdi. Onuň gelmeginiň iň gyzykly ýeri — ullakan akja torbasynyň açylyp, için ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 420 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Myrat Hudaýguly

AJAÝYP YKBALLY ÝAZYJY

Özüniň dürdäne eserleri bilen türkmen halkynyň ýüreginde orun alan görnükli ýazyjylaryň biri-de Ata Gowşudowdyr. Bu ýazyjynyň özüni görmek maňa miýesser etmedi, ýöne ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 442 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazmyrat Rejebow

■ Ýürege ynan

Ýüregiňi diňle, ýürege ynan,
Ýürek gözsüz görýär, dilsiz gürleýär.
Haýyr-şeriň bulam-bujar ýumagny,
Ýürek elsiz adalatly çözleýär.

Ýüregiň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 301 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman Aşyrow

ÝÜREKLERE ÝOL SALÝAN OWAZLAR

Golaýda bize Türkmenistanyň halk bagşysy Amanberdi Gowşudowyň şu günlerki alyp barýan işleri bilen tanyşmak miýesser etdi. Amanberdi aga söhbetdeşligimiziň ba ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 440 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Meretgylyç Ýagmyrow

■ Öçmez közleriň

“Keteniň içinde gyzyl köz wagtyň”
Kerim GURBANNEPESOW.


Habarsyz hallarym harap,
Derdimi duýmaz başgalar.
Kalbymda közleriň köräp ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 359 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nowruz Güýjow

DEÑIZ JOŞGUNYNY KALBYNA SIÑDIREN

Esenguly etrabynyň belli balykçysy Annaguly Kazyny ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 304 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýrammämmet Täçmämmedow

MAHMAL OWAZLY BAGŞY

Aýdyşlaryna görä, günleriň birinde Akjagül Myradowa mekdebe baranda, Daşoguzdan bagşy-sazandalaryň uly bir topary oba gelipdir. Olar mekdebiň golaýyndaky meýdançada aý ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 457 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýgül Ýagşyýewa

• Şahyrlar

Goşgy bolup dünýä inýär şahyrlar,
Aýdym aýdyp ýaşaýarlar ömrüni.
Owadan baharlar, süýt deý säherler,
Şapak bolup garşylaýar her güni.

O ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 429 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýazjuma Agageldiýew

ANNAGELDI AGANYŇ ARÇASY

Şäher oba ýaly däl, käteler göçmeli hem boluberýär. Biziňem Garaşsyzlyk seýilgähiniň golaýyndaky öýümizden başga jaýa göçelimiz bäri ep-eslije wagt geçäýipdir. El ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 439 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwran Agaly

ÝUNUS EMRE ŞAHYR HEM ALYM

Türkmen edebiýatynyň görnükli wekilleriniň ömrüni we döredijiligini öwrenmek barada uly işler edilýär. Halkara derejesinde ylmy-amaly maslahatlar geçirilýär. Şeý ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 1598 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Toýly Hommyýew

KALPLARYŇ RUHY MELHEMI

Şygryýetiň çuňluk, inçelik öwüşginlerini dünýä eçilen, ynsan söýgüsiniň taýsyz waspçysy Mollanepesiň döredijiligi türkmen edebiýatynyň taryhynda esasy orny eýeleýä ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 397 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Amangeldi Hommakow

ESERLERDE MAGTYMGULYNYŇ ÇEPER KEŞBI

Magtymgulynyň şahyrana-pelsepewi edebi mirasy ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 487 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gülşirin Muhyýewa

WATAN HAKYNDA AÝDYM

Ýakynda Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan şahyr hem p ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 541 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmyrat Hojanyýaz

AZ GITDI, UZ GITDI ÖMRÜM...

Azan bilen sala:nyñ arasyndaky ýola ömür diýýärler...

Az gitdi, uz gitdi ömrüm, bir umytdy bary-ýogy,
Ne-hä ýaşa:r ýaly köpdi, ne-de ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 326 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nazan Apaýdyn Demir

«KÖÝTENDAGDA ISGENDERIŇ YZY BAR»

Güneşli Diýarymyzyň iň belent gerşi bolan Aýrybaba gerşiniň golaýynda, Köýtendagyň çür depesinde Hoja Isfat ata zyýaratgähi ýerleşýär. Zyýaratgähiň gapda ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 412 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tölegen Ismankulow

KAKAM

Meniň kakam giň maňlaýy gasynly,
Ýagty geljegmizi düýşünde gördi.
Sözle diýdi märekede akylly,
Maňa öwüt berdi, nesihat berdi.

Birjik kine saklamaý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 497 | Добавил: Gurgencli | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (5) | Теги: Gurbandurdy Orazow

ISPAN ILÇISI TÜRKMENLER BARADA

Orta asyrlarda, birnäçe arap syýahatçylary bilen bir hatarda, Marko Polo, Balduççi Pegolotti, Plano Karpini, Entoni Jenkinson ýaly ýewropaly jahankeşdeler ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 368 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Rüstem Hojageldiýew