GYZYLBAŞ NESLINIŇ ERDEBILDÄKI WE YSPYHANDAKY ŞALYKLARY BARADA

Bularyň ata-babalary Şyh Jüneýitdir. Şyh Jüneýit Ybraýym ogludyr. Ýokarda agzalan Ybraýym Hoja Aly ogludyr. Hoja Aly Şyh Sed ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 394 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhteser-at-tawaryh

YŞKYÑ DEL KÖÇESINDE

Bu gün kalbym duýgulardan pürepür,
Neçün ýürek gitdi birden gobsunyp?
Göýä, munda ýaşan ýaly bir asyr,
Yzda galdy altmyş ýaşyň şowhuny.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 397 | Добавил: Zara | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (3) | Теги: Döwlet Garkyn

MAÑA MUNDAN ARTYKMAÇ ZAT GEREK DÄL

Maña mundan artykmaç zat gerek däl,
Maşgalam bar, ak bagtdan paý alan.
Işikden gelene berip güler ÿüz,
Işikden çykany ak ýola salan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 406 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Isa Hojamerdanow

GARYN DOÝRAN GARA INER

Garaşsyzlygymyzy alanymyzdan soñra, öten-geçen ýagşy adamlar ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 389 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tatar Üýşmekow

TAPMAÇALAR

Janly sagat ol,
Daňdan gygyrýar.
Onuň sesine,
Hemmeler turýar.

Ulaglaň bary,
Olar hem örýär.
Kim işden gelýär,
Kim işe ba ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 1819 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hojageldi Körhanow

AZAPLY AK ÝOLUÑ ABRAÝY

Gadymy Beýik ýüpek ýoly ýyllary külterläp, asyrlary agdaryp, öz döwrüni gadymyýete dolap gitse-de ölmez-ýitmez galdyryp ötüpdir. Beýik ýüpek ýoly diýlende, añyrsy-b ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 353 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tatar Üýşmekow

YBRAÝYM EDHEM

Türkmen halkynyň hakydasynda orun alan beýik şahsyýetleriň biri hem Abu Yshak Ybraýym ibn Edhem ibn Mansur Balhydyr.
VIII asyrda ýaşap geçen meşhur alym, akyldar Ybr ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 1053 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (3) | Теги: Gyzylgül Tagandurdyýewa

KITABY DÄDEM GORKUT

DÖWHE GOJA OGLY DÄLI DOMRUL BOÝNY BEÝAN EDER

... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 759 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gorkut ata

KÄRIZ SUWY — BEREKET ÇEŞMESI

Gadymy türkmen topragy irki ekerançylyk medeniýetini ... Doly oka»
Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 518 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agamyrat Baltaýew

SAZA SIŇEN ÖMÜR

Şahyr Mämmet Seýidowyň «Durun mukamy» poemasy tutuşlygyna onuň öz obadaşy, 23 ýaşynda Aşgabat ýertitremesinde wepat bolan Şamyrat Gurbannepesow baradadyr.
M.Seýido ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 806 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ejegül Amannepesowa

TABAKLARYŇ WE OKARALARYŇ ATLANDYRYLYŞY

Agaç tabaklar tut, erik, dagdan, tal agajyndan ýasalyp, olaryň birnäçe görnüşleri bolupdyr. Olar batman, kersen, tebse, adaty, telper, çeňkli ça ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 403 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annajemal Esenowa

HALYPA KOMPOZITORYŇ SAZ DÜNÝÄSI

Häzirki zaman türkmen kompozitorlyk mekdebiniň görnükli wekilleriniň biri-de Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, kompozitor, sazşynas, halypa mugal ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 452 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täzegül Gurbanmuradowa

GALKYNAN GÖWÜN

Şahyr Allaýar Çüriýewiň döredijilik ýoly ýarym asyr mundan öň aýdylyp başlan «Gel, obamyň lälesi» aýdymyndan gözbaş alýar. Ondan soň dörän «Deňiz guşum», «Uruş weteranlary ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 403 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sähetmyrat Kakyşow

TYLLA ÖWÜŞGINLI ZYNATLAR

Baý milli mirasymyzy hemmetaraplaýyn öwrenmek we geljekki nesillerimize ýetirmek üçin gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýan zergärlik sungatymyzy täze öwüşginler bi ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 391 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Meretgylyç Ýagmyrow

KALBYMYÑ SENASY

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Nobatguly Rejebowy diňe bir halypa şahyr däl-de, ussat dramaturg, kinodramaturg, zehinli ýazyjy, kämil terjimeçi hökmünde hem tanaýarys. Şahy ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 417 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nobatguly Rejebow