YUSUF-I HEMEDANI "Rahmetullahi Aleyh"

On birinci ve on ikinci yüzyıllarda yetişen evliyânın büyüklerinden.
İsmi Yûsuf bin Eyyub, künyesi Ebû Yâkub’dur.
İnsanları Hakk’a dâve ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 721 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mustafa Kybrysly

WULKAN ATYLANDA DIRI GALAN POMPEÝLILER NIRÄ GITDILER?

B.e.öñki 79-njy ýylda Wezuwiý wulkany atylanda müñlerçe adam heläk bolupdy. Emma hemmesi däl. Eýsem heläkçilikden halas bolanlar nirä ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 365 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Perrin Margarýan

HETT MELIKESI

PUDUHEPA

Hemişe gyzyl eşikleri geýen gözelle ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 369 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nazan Apaýdyn Demir

SIMAP KÜÝZEJIKLERI

Ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, medeniýetde, sungatda, şol sanda milli mirasymyzy öwrenmekde, olary aýawly gorap saklamakda hem-de wagyz etmekd ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 437 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agamyrat Baltaýew

KITAP

Ir döwürlerde bir dana ýaşapdyr. Ol ömründe köp şägirtleri ýetişdiripdir. Şeýle şägirtleriň biri onuň ýanyna gelýär:
– Halypa, maňa kagyz bilen galam ber! Men indi kitap ýaz ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 354 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maýa Nazarowa

TAPMAÇALAR

("Jadyly sandyk" kitabyndan)

1.

Dört atanyň onki ogly,
Kän agtygy, kän çowlugy.
Bary Aýa-Güne bagly.
Men bilmedim, kim ata ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 3428 | Добавил: Amul | Дата: 19.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hojageldi Nurmyradow

Tapyň, bir-biregi ýitirip, tapyň!
Tapyň bir-biregi şirin sözlerden,
Owadan gözlerden,
Güler ýüzlerden
Goý, siz aňsat tapyň, itinip tapyň!

Dostlary alysa ataryp ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 343 | Добавил: Amul | Дата: 19.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gowşut Şamyýew

“Halkymyň gadymdan adaty şeýle”
Gara Seýitliýew


Halkymda gadymdan gelýär şu adat.
Halkymda bu günem şu ajap däp bar.
Çöregi aýandan – aýrylar apat,
Çör ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 390 | Добавил: Amul | Дата: 19.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gowşut Şamyýew

ŞÜKÜR BAGŞY
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 452 | Добавил: Amul | Дата: 19.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gowşut Şamyýew