AK IŞAN WE GIJEN GYRYK

Bir asyr mundan ozal
Şeýle melgun geçipdir.
Ga ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 504 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.12.2019 | Teswirler (5) | Теги: Tatar Üýşmekow

ALYS ÝOLUÑ AÝDYMLARY

Moskwanyň eteginde tokaýlar,
Ak gara basyrnyp, dymyp otyrlar.
Men bu ýerden romantika tapamok,
Aýazly agşamlar, sowuk ertirler.
Köne elekt ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 446 | Добавил: Garadag | Дата: 24.12.2019 | Teswirler (6) | Теги: Sylapberdi Muhamow

HER DÖWÜRDE BIR HILI ZAT ÝOÑ BOLAR...

Her döwürde bir hili zat ýoň bolar,
Bihaýalyk hemmesinden geň bolar.
Toý toý bolmaz —Dawa bilen jeň bolar,
Özün saklap bilýän ja ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 420 | Добавил: Mahymm | Дата: 24.12.2019 | Teswirler (2) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow

SERÇE NÄME ÜÇIN KIÇIJIK?!

Muny maňa bir wagtlar ejem aýdyp beripdi, ejeme-de garry mamam aýdan ekeni, menem size gürrüň bereýin diýdim. Örän gadym zamanlarda haýsydyr bir ýerlerde baýlygy ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 489 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.12.2019 | Teswirler (2) | Теги: Aknur Rozyýewa

«MYDAMA BIR ZADY KÜÝSEÝÄR ÝÜREK...»

Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky halkara baýragynyň eýesi, şahyr Berdinazar Hudaýnazarowyň şygyrlary hakynda

Ýaz ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 363 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Garahanjar Baýhanow

MIRASDÜŞER

Bir şanyň üç sany ogly bolupdyr. Ol ogullarynyň birini özüne mirasdüşer saýlamagy ýüregine düwüpdir, emma onuň ogullarynyň biri-birinden akylly, gaýduwsyz bolmaklary, oňa miras ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 367 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sylap Durdyýew

ILE GEREKLI ADAM

"Ussaly oba biter - ussasyz oba ýiter" diýen türkmen nakylynyñ añyrsynda çuññur akyl ýatyr. Gadym zamanlardan bäri durmuşda, ýaşaýyşda ilata kerki, pil, çekiç, palta, ata ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 345 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tatar Üýşmekow

TÄZE ÝYL DEGIŞMESI

"Gurluşykçy" diwar gazetiniñ redaktory Bezirgen Berdiýewiç meni ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 443 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

"GULMAJYÑ" GUJURY

Gulmaç obasynyñ gadymydygyny rowaýatlaryñ üsti bilen bilse bolýar. Aleksandr Makedonskiý Uşak (Gulmajyñ gadymy ady) obasynyñ bir kilometr demirgazygynda, Eýrana ýöriş ed ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 364 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 24.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tatar Üýşmekow