22:59

Ak işan we Gijen gyryk

Категория: Goşgular | Просмотров: 506 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Tatar Üýşmekow | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Unudan bolsañ... / Goşgular - 26.06.2024
Kalbymyň tümünde galan sargyt / Goşgular - 29.06.2024
Nokat / Goşgular - 28.01.2024
At galar / Goşgular - 11.02.2024
Gitseň / Goşgular - 25.06.2024
Rubagylar / Goşgular - 02.07.2024
Ýer şar aýlanýar / Goşgular - 09.06.2024
Gul aga / Goşgular - 12.06.2024
Üçlemeler / Goşgular - 14.07.2024
Nohuryñ / Goşgular - 11.06.2024

Teswirleriň ählisi: 5
0
1 Garaýolly  
27
Gyzykly

0
2 Şirhan  
49
Gijen gyryk hakynda birinji gezek Nobatguly Rejepow bilen Osman Ödäýewiň söhbetdeşliginde okapdym. Nobatguly aga şol hakda eser ýazmakçydygyny aýdýar öýdýän ýalňyşmasam...

0
3 Şirhan  
49
Şu Gijen gyryk hakynda başgada maglumatlar, eserler, rowaýatlar bar bolsa paýlaşasylsa gowy bolardy...

0
4 Hаwеrаn  
245
Gijen gyryk barada men bir täsin zat eşidipdim häzir altmyşdan geçen ýaşuly ýazyjylaryñ birinden. Bu gürrüñi aýdan ýazyjymyz şol wagt 20-25 ýaşyndaka Gijen gyrygy gözi b.n gören ýaşulydan eşidipdir. Şol wagt gyrygy gören ýaşuly ýalñyşmasam 70-80-den dagy geçen bolmaly.
Onuñ aýtmagyna görä, Aşgabadyñ WDNH seýilgahiniñ barsinde, öñki Atabaýew köçesiniñ ugrundaky kone yarmarkanyñ yerinde obaçylyk bar eken. Şol obaçylykda-da garry tut bolupdyr... Gûnlerde bir gün yañky Gijen gyryk yoldan geçip baryan bir ermenini oynap, onuñ gozune tudy owadan gyz edip gorkezipdir. Yañky ermeni eşigini zadyny çykaryp ýañky tuda bir ýapyşýamyşyn, özem ermeniçe "söýgüläp"...

0
5 Hаwеrаn  
245
Tersokanlaryñ ynha şular ýalam oýunlary bar..

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]