BULGARLAR

Ilçi hökmünde iberlen ülkämiz bolan Bulgar hökümdarynyň ýurduna bir gün ýol galypdy. Hökümdar öz garamagyndaky dört sany begi[1], doganlaryny we perzentlerini bizi garşy almak ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 382 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ibn Fadlan

ÇADYR

Boldy.
Besdir.
Hol deräniñ göwsünde
Özüme ümsümje çadyr guraýyn.
Säher-säher agras şemal öwsende,
Ýadan ýüregimi şoña gereýin,

Ýataýy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 370 | Добавил: Amul | Дата: 05.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar EZIZOW

GÖZLEG

"Siz" hakynda az ýazylan goşgular,
Üstüne ýene-de goşdum birini.
...Ol gyzyň söýgüsi şeýle bulaşyk
Aldow söz onuň ýek-ýigrendigini.

Ol kabul edýär ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 455 | Добавил: ahallydan | Дата: 05.12.2019 | Teswirler (2) | Теги: Şamuhammet Orazmuhammedow

HANHA, MUGALLYM BARÝAR...

Hanha, mugallym barýar,
Bolup bir gysym.
Elinde hasasy,
Maňlaýda gasyn.
- Dur-eý, adam ogly,
Eg oňa başyň!
Seň üçin aga ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 464 | Добавил: Amul | Дата: 05.12.2019 | Teswirler (2) | Теги: Çary Kulyýew

DOSTUMA

Men Señ nyrhyñ geçmiş bilen ölçämok,
Şu pursat ýaşaýañ — şo maña besdir.
Men Señ nyrhyñ etmiş bilen ölçämok,
Belki-de pursatlañ täleýi tersdir.

M ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 442 | Добавил: Amul | Дата: 05.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bapba Gökleñ

EJE, EŞIDÝÄÑMI?

Eje,
Eşidýäňmi ogluň sesini?
Gamsyz gezip ýörün Aşgabatda men.
Ýandak bilen ýakyp demir pejiňi,
Duluňa duwlanyp oturansyň sen.

Ýa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 490 | Добавил: Amul | Дата: 05.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Atabaýew

BAGLANYŞYK

Müñ şükür, hemme zat ýerbe-ýer munda,
Hemme zat öz bolşun saklap gelipdir.
Gün dogÿar nur sepip jümle-jahana,
Soñra Aýam öz ornunda dogup dur.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 395 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 05.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Isa Hojamerdanow