TÄZE ÝYLYÑ BOSAGASYNDA

Hany, geçiñ giñ saçagyñ başyna!
Bäş minut galypdyr on ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 383 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gurbannazar EZIZOW

TÄZE ÝYL GIJESI

Her öý, her jaý
Edip berjaý
Bütin bir ýyl borjuny, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 415 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Rehmet Seýidow

ATA SALYHY ÝATLAP...

Bu günem şañlatdyk şahyr gulagyn,
Bu günem jedelleñ şemi ýakyldy.
"Aý, Ata Salyhyñ şygry ýöntem-laý..."
Diýen bolýan bir gurrumsak tapyldy.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 421 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nury Baýramow

KEÝMIR BABAMYÑ

Owazadar bolup älem-jahana,
Öz iline hökmi ýörän rowana,
Gazabyñdan ganym geldi amana,
Keýmir atly sahypkyran geçipdir.

ZENUBY

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 378 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazguly Annamyradow

Ýene düýşlerime girip ýatyrman,
Ýaňy biten ýaralarym gozgaýaň.
Oýanaýsam, gidersiň sen düýşümden,
Oýanmasam, ýaram beter syzlaýar...

Özge belgilerden gelýän jaňlara < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 325 | Добавил: Annagurban | Дата: 29.12.2019 | Teswirler (3)

SÖZ BERDIÑMI...

Täze ýylyñ başlanmagyna laýyjak 55 sagat galanda, bizi oblast ýazyjylar guramasyna çagyrdylar. Çagalarymyza täze ýyl sowgadyny berjekdirler diýip, men-ä birazrak irrägem b ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 429 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

«DAÝYM UNUTMAZ MEN TYLLA GAPYSYN...»

Magtymgulynyň Buharanyň «Gögeldaş», Hywanyň « ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 586 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmyrat Täjimow

Ýene düýşlerime girip ýatyrman,
Ýaňy biten ýaralarym gozgaýaň.
Oýanaýsam, gidersiň sen düýşümden,
Oýanmasam, ýaram beter syzlaýar...

Özge belgilerden gelýän jaňlara < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 366 | Добавил: Annagurban | Дата: 29.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annagurban Annagurbanоw